Chercher 
lundi 1 juillet 2013 ..:: Enseignement » Nederlandstalige Gemeenschap » Directie ::..   Connexion
Gids voor Directies
  
Plan du site

Counter
  
Vastleggen Islamitische feestdagen

 

De Executieve van de Moslims van België is de enige instantie die gemachtigd is om

de islamitische feestdagen in België vast te leggen.

Over de manier voor het vastleggen van deze feestdagen bestaat een fatwa door Sheikh Hassan IBN SEDDIK Voorzitter van Commissie van theologen 

 

“Het eerste Moslimland dat bevestigt de nieuwe maan van het begin van de vasten te hebben gezien, zal hierin worden gevolgd, zolang dit niet ontkracht wordt door wetenschappelijke gegevens waaruit blijkt dat het onmogelijk was de nieuwe maan te zien.”
  
  
Van rechtswege toegestane feestdagen
Van rechtswege toegestane afwezigheid

zie omzendbrief van 16/08/2002

Naast ziekte is het evident dat de afwezigheid van een leerling in een aantal situaties gewettigd is. De nieuwe regelgeving voorziet volgende situaties van gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van - naargelang van het geval - een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter, tot staving van de afwezigheid:

- …..
- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling. Voor de moslimleerlingen betekent dit concreet: gaat het over: telkens 1 dag voor het Suiker- en Offerfeest.
  
Administratieve richtlijnen LBV

Zie: omzendbrief van15/07/2002 GD/2002/05

Toezicht op het keuzeformulier, de organisatie en de uitvoering van de vrijstellingen

De directeur is verantwoordelijk voor de reglementaire verplichtingen met betrekking tot de keuze, de organisatie en de uitvoering van de vrijstellingen. De directeur zal alle informatie over de materiële organisatie en de behandeling van de keuze en van de vrijstelling ter beschikking houden van de verificatie en/of de inspectie levensbeschouwelijke vakken.
De keuzeformulieren en de aanvragen tot vrijstelling van keuze worden, zolang de leerling in de school is ingeschreven, hetzij chronologisch per stamboeknummer, hetzij alfabetisch per klas of leergroep geklasseerd.

Opdracht van de directeur

De organisatie van de levensbeschouwelijke vakken behoort binnen de vigerende regelgeving tot de opdracht van de directeur. Hij draagt er zorg voor dat deze vakken in optimale omstandigheden worden georganiseerd. De directie brengt daartoe de inspecteur-adviseur van de betrokken levensbeschouwing onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in het aantal in te richten uren.

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN

Algemeen
Wanneer bij de inschrijving van een leerling een nieuwe cursus levensbeschouwelijke vakken moet georganiseerd worden, moet de directeur dadelijk het nodige doen voor de aanwerving van een nieuwe leerkracht voor het desbetreffende levensbeschouwelijk vak en volgt hij de vigerende regelgeving.
Voor de aanvragen van een leermeester of leraar godsdienst of niet-confessionele zedenleer : zie de decreten rechtspositie.
 
  
Vertaling Keuzeformulier
  
Interessante Links

 GD/2002/05 - Omzendbrief: Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer (publicatiedatum: 15/07/2002)

* berekenen van de uren godsdienst/niet-confessionele zedenleer in het secundair onderwijs: SO 55 - Omzendbrief: Vaststelling van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs (publicatiedatum: 31/07/1998)

* berekenen van de uren godsdienst/niet-confessionele zedenleer in het lager onderwijs: 17 juni 1997 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs (B.S. 12/09/1997)

  
Copyright 2013 par l'EMB   Conditions d'utilisation  Confidentialité