Chercher 
mercredi 9 septembre 2015 ..:: Enseignement » Nederlandstalige Gemeenschap » Leerinhouden » Qoeraanwetenschappen » transcriptiesysteem Arabisch-Nederlands ::..   Connexion
Transcriptiesysteem van het Arabisch naar het Nederlands
  
Plan du site

Counter
  
Transcriptiesysteem van het Arabisch naar het Nederlands
 

De inspecteurs hebben zich akkoord verklaard met het transcriptiesysteem tijdens de werkvergadering van donderdag 8 november. Ze vragen wel dat naast de voorkeurstranscriptie voor de ^s en de ya, als toegelaten transcriptie zouden getolereerd worden: ‘th’, en ‘j’.

 

Verklaring van het gebruikte transcriptiesysteem of "transliteratie" van het Arabisch naar het Nederlands.

 

 Er zijn een aantal letters die in het Nederlandse alfabet anders weergegeven worden dan in de Engelse, Franse, Duitse, Turkse of Indonesische versie van het oorspronkelijk Latijnse alfabet.

Het gaat het met name om letters zoals de "ch" (de harde “gé”-klank, zoals in Chadiedja, chaliefa, choelafaa', chayr, etc.), die in het Frans als "sj" uitgesproken wordt, terwijl deze gé-klank in hun (franse) alfabet, en ook het engelse en Duitse etc., niet bestaat en daar dan met "kh" geschreven wordt. In het Nederlands bestaat deze letter wel, weliswaar meestal als "g" gespeld, maar ook als "ch", zoals in scheef, achter, nuchter etc. Wij stellen voor om deze spelling: "ch" te gebruiken om verwarring met de "gh" (voor de "ghayn") bijv. te voorkomen, waarvoor we geen speciale "Nederlandse" spelling hebben kunnen vinden ;
 
de "dj" (de "djiem", zoals in Djahannam, djinn, Daddjaal, djihaad, etc.), die in het Frans en het Engels bijvoorbeeld als "j" geschreven wordt;
 
de "dz" (de "dzaal", zoals in Dzoel-Qi`da, Dzoêl-Hiddja, dzikr, dzâlika etc);
 
en de "sj" (de "sjien", zoals in Sjoerd, sjoelen, sjouwen, maar ook dus in: Sjawwaal, Sjaytaan, Insjaa'Llah, etc.), die in het Frans dus als "ch" , in het Engels als "sh", in het Duits als "sch " etc. geschreven wordt;
 
Bij verdubbeling ("sjadda", of "tasjdied") van deze letters, die eigenlijk samengesteld zijn uit elk twee letters, stellen wij voor alleen de eerste van de samengestelde letter twee keer te schrijven, omdat het anders onuitspreekbaar zou worden (zoals hierboven in Daddjaal, Dzîl-Hiddja,maar ook haddj, moe'acchar, `addjaba, as-sjahr, liddza, etc.)
 
Blijft over de ” ŝ” (de vierde letter van het Arabische alfabet, die we vroeger als "tsa" gespeld hebben, en die in het Marokkaanse dialect bijna als een "ta" uitgesproken wordt), die in het Engels als "th" geschreven wordt, maar waarvoor we in het "W"-systeem voor een "s" met een dakje gekozen hebben, alhoewel niet bekend bij linguïsten, maar vanwege de overeenkomst met de drie puntjes in "dakjes"-vorm bij de Arabische spelling!
 
En natuurlijk nog een aantal letters, die niet in het Nederlandse alfabet bestaan, waar we gekozen hebben voor een "streepje" onder de letter, zoals:
 
de "h" (de geaspireerde “h”, zoals in Moehammed, Ahmed, alHamdoelillah etc.),
 
de "s" (de "doffe", of "dikke" "s", zoals in Saalih, salaat, sadaqa, saum, etc.),
 
de "d" (de "doffe", of "dikke" "d", zoals in Ramadaan, dabt, qâdî, ridaa, etc.),
deze letter wordt in veel "islamitische" talen als "z" geschreven, onder invloed van de Perzische uitspraak, c.q. schrijfwijze, zoals overgenomen in het engels, maar ook de Turkse en Indisch-pakistaanse versie van het Latijnse alfabet (denk maar aan schrijfwijzen als Kazi, Reza e.d.),

 

de "t" (de "doffe", of "dikke" "t", zoals in Fitr, iftaar, Sjaytaan, etc.);

deze laatste drie letters worden in de Indonesische versie van het Latijnse alfabet met een "h" erna geschreven, d.w.z. als "sha", "dha" en "tha" , dit vinden wij zeer verwarrend, aangezien "th" bijvoorbeeld in de engelse versie van het Latijnse alfabet voor de “ŝ” (tsa) en de "sh” voor de “sj” (sjien) staat; wij zouden ook de voorkeur geven aan een spelling zonder streepjes of puntjes onder of boven de letters, maar om verwarring te voorkomen is dus het streepje eronder voor bepaalde letters toch een betere "nood"-oplossing in onze visie.
 
Tenslotte nog een aantal "hete hangijzers": we zijn uitgegaan van de Nederlandse spellingsystemen voor het Arabisch, zoals gebruikt in de oudere Qor'anvertalingen en zoals bevestigt in het verzamelwerk: "Islam, Norm, ideaal en werkelijkheid", red. J. Waardenburg, Weesp - Antwerpen, Het Wereldvenster -Standaard uitgeverij, 1984;
d.w.z. "oe" voor de "damma" bijvoorbeeld, maar met de volgende aanpassingen.
 
We volgen de oude Nederlandse (en ook engelse trouwens) Qor'anvertalingen bij het gebruik van de letter "q" voor de "qaaf" (zoals in Qoer'aan, waqf/'auqaaf, qâdî, etc.), en niet de “k” dus, zoals in bepaalde kringen gebruikelijk geworden is. Het was een gemiste kans voor de “Kemalisten” bijvoorbeeld, toen ze op het Latijnse alfabet overgeschakeld zijn in Turkije, om de “k” voor zowel “kaaf” als “qaaf” te gebruiken. Immers hebben wij in het Latijnse alfabet de “Q/q”, die uitstekend voor de “qaaf” gebruikt kan worden, waarom die letter dan niet gebruiken?
Het argument (van o.a. Leemhuis) dat de “q” in het Nederlands als “kw” (zoals in “kwatta”) uitgesproken word, houdt geen steek: in het Frans heb je allebei de uitspraken, nl. zowel “que” als “quoi”.
 
Wat de korte en lange klinkers betreft, hebben we na veel discussie en nadenken het volgende besloten:
 
“a” voor de fatha, en“â” voor de alif,
“i”   voor de kasra, en            “ie” voor de  ya,
“oe” voor de damma, en “oê” voor de wauw
 
·        behalve misschien voor al ingeburgerde woorden en open lettergrepen, waar resp. “î” en “o”  gebruikt kunnen worden i.p.v. “aa”,” ie” en “oe” ;
·        zoals in    Rahîm, `Omar, Mohammed.
 

P.S. de “ta marboêta” wordt in principe niet getranscribeerd , ook niet als een “h” (om verwarring te voorkomen met de “h”), behalve misschien weer bij ingeburgerde uitzonderingen als ‘salât” en “zakât” , maar dus niet Mekka(h) en Medina(h), Chadidja(h), Fatima(h), etc., maar wel:  “hayya `alâ ‘l-falâh”.

 

Gehanteerde transliteratie

 

 Medeklinkers :

 

Nederlandse
Transcriptie
Transcription
Française
 
Prononciation
Lettres en arabe
Letters in Arabisch
A
a
alif
ا
B
b
baa'
ب
t
t
taa'
ت
ŝ
ŝ (engelse th)
tsaa'
ث
dj
j
djiem / jîm
ج
h
h
haa'
ح
ch
kh
khaa'
خ
d
d
daal
د
dz
dh
dhaal
ذ
r
r
raa'
ر
z
z
zayn
ز
s
s
sien
س
sj
ch
sjien
ش
s
ç
saad
ص
d
d
daad
ض
t
t
taa' (dof)
ط
z
z
tzaa'
ظ
°
° + voyelle
ayn
ع
gh
gh
ghayn
غ
f
f
faa'
ف
q
q
qaaf
ق
k
k
kaaf
ك
l
l
laam
ل
m
m
miem
م
n
n
noên
ن
h
h
haa'
هـ / ه / ـه
w
oi / oua
wauw
و
Y
y
yaa'
ي
hamza
ء

 
 

Arabisch
Transcriptie in het Nederlands
Vertaling in het Nederlands
Transcription en français
Traduction en français
عالم البرزخ
‘°alamoe‘l-barzach’
 
âlamou ‘l-barzakh
 
عيد الأضحى
‘°îedoe-l-adhâ’
offerfeest
°îdou ‘l-adhâ
fête du sacrifice
عيد الفطر
‘°îedoe-l-fitri’
 
°îdou ‘l-fitri
 
آداب ومعاملات
‘âdâb wa moe°âmalât’
alle gewenste en ongewenste gedragingen
âdâb wa mou°âmalât
 
آداب النوم
‘âdâboe n-nauwm’
slaapgedrag
âdâbou ‘n-nawm
 
آداب المدرسة
‘âdâboe-‘l-madrasa’
gedrag op school
âdâbou ‘l-madrasa
 
آداب المسجد
‘âdâboe ‘l-masdjid’
 
âdâbou ‘l-masjidi
 
آداب السلام
‘âdâboe ’s-Salâm’
manier v. begroeting
âdâbou ‘s-salâm
 
آداب الطعام
‘âdâboe t-ta°âm’
eetgewoonten
âdâbou ‘t-ta°âm
 
الدنيا
‘ad- doenyâ’
 
ad-douniâ
 
أذان
‘adzân’
oproep tot gebed
adhân
annonce à la prière
أحاديث
‘ahâdîs’
gehoorzaamheid aan de profeet
ahâdîŝ
 
الإفطار
‘al iftâr
 
al-iftâr
 
الإستخارة
‘al istichâra’
 
al-istikhâra
 
الاستغفار
‘al istighfâr’
 
al-istighfâr
 
الوحي
‘al-wahî’
de openbaring
al-wahye
la révélation
الآخرة
‘al-âchira’
 
al-âkhira
 
الأمانة
‘al-amâna’
betrouwbaarheid
al-amâna
 
الأزل
‘al-azal’
de eeuwigheid
al-azal
l’éternité
البرزخ
‘al-barzach’
 
al-barzakh
 
الغُسل
‘al-ghoesl’
grote ritutele wassing
al-ghousl
 
الحج
‘al-haddj’
de bedevaart
al-hajj
le pélerinage
الإخلاص
‘al-ichlâs
trouw
al-ikhlâç
fidélité
الجنازة
‘al-janâza
 
al-janâza
 
الكبائر
‘al-kabâ'ir’
grote zonden
al-kabâir
 
المولد النبوي
‘al-maulid an-nabaoui’
geboorte vd profeet
al-mawlid ‘n-nabaouî
 
الأخوة والمودّة
‘al-oechoewwa wal-mawadda’
broederschap in de Islam
al-okhouwwa wa ‘l-mawadda
 
القضاءُ والقدرُ
‘al-qadâ wa'l-qadar’
lot en voorbestemming
al-qadâou wa ‘l-qadarou
 
القِـيامة
‘al-qiyâma’
 
al-qiyâma
 
الوضوء
‘al-woedoê'’
rituele wassing
al-woudoû’
les abblutions
أركان
‘arkân’
zuilen
arkân
piliers
أركانُ الإيمانِ
‘arkânoe-l-iemân’
zuilen van het geloof
arkânou ‘l-îmân
piliers de la foi
الرحمة
‘ar-rahma’
genade
ar-rahma
la clémence
الشيطان
‘as-sjaytân’
 
ach-chaytân
 
الشفاء
‘as-sjifâ'’
genezing
ach-chifâou
la guérisson
الشرك
‘as-sjirk’
 
ach-chirk
l’association
التعاون
‘atta°âwoen’
samenwerking
behulpzaamheid
at-ta°âwoun
la coopération
التشهّـد
‘at-tasjahhoed’
 
at-tachahhoud
 
التوبة
at-tawba
berouw
 ‘at-tauba’
 
برزخ
‘barzach’
 
barzakh
 
دعاء الميت
doe°â' al-mayyit’
 
dou°âou al-mayyiti
 
جهنم
‘djahannam’
hel
jahannam
enfer
جنة
‘djanna’
paradijs
janna
paradis
جزاء
‘djazâ'’
 
jazâ’
récompense
الجن
‘djinn’
 
al-jinn
 
دعاء النوم
‘doe°â an-nauwm’
 
dou°âou an-nawm
 
حياء
hayâ'’
schroom
hayâ’
pudeur
حلال
halâl’
toegelaten
halâl
licite
حرام
harâm’
verboden
harâm
illicite, interdit
حشر
hasjr’
 
hachr
 
حسد
hassad’
jaloezie
hassad
jalousie
حِـساب
hisâb’
 
hissâb
 
إبراهيم
‘Ibrahîm’
 
ibrâhîm
 
إفطار
‘iftâr'
Breken van de vasten
iftâr
rupture du jeûne
إمام
‘imâm’
 
imâm
 
إمساك
‘imsâk'
 
imsâk
 
إسماعيل
‘Isma°îl’
 
ismâ°îl
 
استفتاح
‘istiftâh’
 
istiftâh
 
إستنجاء
‘istindjâ’
 
istinjâ’
 
كافر
‘kâfir’
 
kâfir
 
كلِمةُ التوحيد
‘kalimtoe ‘t-tauhied’
 
kalimtou ‘t-tawhîd
 
ليلة القدر
‘laylatoe ‘l-qadri’
nacht vd bestemming
laylatou ‘l-qadri
nuit du destin
ملائكة
‘malâ'ïka’
engelen
malâika
anges
ملك
‘malak’
engel
malak
ange
مرحمة
‘marhamat’
 
marhama
 
ميسر
‘maysir’
gokken
maysir
 
ميزان
‘mîzân’
weegschaal
mîzân
balance
موبقات
‘moêbieqâat’
 
moûbiqât
 
مكلف
‘moekallaf’
 
moukallaf
 
مومن
‘moemin’
gelovige
moûmin
croyant
منافق
‘moenâfiq’
 
mounâfiq
hypocrite
مشرك
‘moesjrik
 
mouchrik
 
نافلة
‘nâfila’
vrijwillige gebeden
nâfila
 
نبي
‘nabî’
profeet
nabiye
prophète
نشر (النشور)
‘nasjr’
eeuwige terugkeer
nouchoûr
retour éternel
نِعمة
‘ni°ma’
gunsten (van Allah)
ni°ma
 
نفاق
‘nifâq
schijnheiligheid
nifâq
hypocrisie
نور
‘noêr’
licht
noûr
lumière
قِبلة
‘qibla’
 
qibla
 
قيامة
‘qiyâma
 
qiyâma
 
قنوت
‘qoenoêt
 
qounoût
 
ركعات
‘raka°ât’
 
raka°ât
inclinaisons
رسول
‘rasoêl’
boodschapper
rasoûl
messager
ركوب
‘roekoêb’
 
roukoûb
 
صبر
sabr’
geduld
çabre
patience
صبرُ
sabroe’
geduld
çabrou
patience
صدقة
sadaqa’
 
çadaqa
don
سفر
‘safar’
reis
safar
voyage
سيئات
‘sayyïât’
zonden
sayyiât
pêchés
صلاة
salât’
gebed
çalât
prière
سلام
‘salâm’
groet
salâm
salut
صلاة العيدين
salâtoe-l-°I°dayn
feestgebeden
çalâtou ‘l-°îdayn
 
صلاة الجنازة
salâtoe-l-djanâza’
 
çalâtou ‘l-janâza
 
صلاة الجمعة
salâtoe-l-djoemoe°a’
vrijdaggebed
çalâtou ‘l-joumou°a
prière du vendredi
صلوات
salawât’
gebeden
çalawât
prières
صراط
sirât’
stem
çirât
voie
صيام
‘siyâm’
 
çiyâm
jeûne
شهادة
‘sjahâda’
getuigenis
chahâda
témoignage
شهادتان
‘sjahâdatâni’
2 getuigenissen
chahâdatâni
2 témoignages
شِرك
‘sjirk’
 
chirk
association
شروط
‘sjoeroêt’
condities
chourout
conditions
سبحانك
‘soebhânaka’
 
soubhânaka
 
سنن الصلاة
‘soenan as-salât’
soenâ handelingen vh gebed
sounanou ‘ç-çalât
 
سنة
‘soenna’
traditie van de profeet
sounna
tradition prophètique
طهارة
tahâra’
rituele reiniging, zuiverheid
tahâra
pureté
تكبر
‘takabb oer’
hoogmoed
takabbour
 
تكبير
‘takbier’
 
takbîr
 
تكليف
‘taklief’
 
taklîf
 
تراويح
‘tarâwih’
 
tarâwîh
 
تسبيح
‘tasbieh’
 
tasbîh
 
توبة
‘tauba’
 
tawba
repentir
تيمم
‘tayammoem’
reiniging met aarde
tayammoum
 
وضوء
‘woedoê'’
Rituele reiniging
woudou’
abblutions
يقظة
‘yaqâza’
 
yaqadha
eveil
زكاة الفطر
‘zakât ‘l-fitr’
 
zakâtou ‘l-fitri
 
زكاة
‘zakât’
aalmoes
zkât
aumône
زنا
‘zinâ’
overspel
zinâ
adultère

 
  

 

 

 

 

 
  
Copyright 2014 par l'EMB   Conditions d'utilisation  Confidentialité