Palestina (12/10/2000)

Racisme en Islamhaat (12/01/2001)

De aanslagen veroordeeld door de moskeeŽn(13/9/2001)

Het geloof tegen de gekte

De hoofddoek in de scholen

Ramadan 2002

 Palestina
Perscommuniquť
12/10/2000 

 

De Executieve van de Moslims van BelgiŽ (EMB) Ė het orgaan dat de Moslimgemeenschap van BelgiŽ vertegenwoordigt en de officiŽle gesprekspartner is van de overheidsinstanties Ė drukt zijn ongerustheid uit over de nu heersende toestand in Palestina en IsraŽl, en over de gevolgen daarvan voor ons land.       

De EMB heeft heel wat getuigenissen en verzoeken ontvangen van privť-personen en van verenigingen, die hun diepe emotie uitdrukken, een gevoel dat wij enkel met hen kunnen delen. Ook de EMB betuigt hierbij, in naam van de Moslimgemeenschap van BelgiŽ, zijn solidariteit met het Palestijnse volk en vraagt dat de fundamentele rechten en het recht op zelfbeschikking van dit volk zouden worden geŽerbiedigd.

De EMB ondersteunt de toepassing van de resolutie van de VN-veiligheidsraad van 7 oktober 2000, die de Ďdaden van geweld veroordeelt, in het bijzonder het buitensporige geweld dat tegen de Palestijnen wordt gebruiktĽ en het onderstreept de noodzaak om een ęsnel en objectief onderzoeksmechanismeĽ in te stellen. De resolutie roept IsraŽl op om haar ęjuridische verplichtingen en verantwoordelijkheden nauwlettend na te leven krachtens de vierde Conventie van GenŤve betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijdĽ.

De EMB veroordeelt eveneens de plunderingen die gebeurd zijn na afloop van de betoging die eergisteren in Brussel plaatsvond. Deze uitspattingen zijn het werk van een splintergroep van herrieschoppers die deze vreedzame betoging hebben misbruikt om zich over te geven aan plundering en vernieling van voertuigen.

De EMB roept alle Moslims op tot kalmte en bezadigdheid en vraagt hen niet in te gaan op mogelijke uitdagingen.

De EMB zal al zijn invloed aanwenden om de gemoederen en de spanningen te bedaren en drukt de hoop uit dat de huidige crisis snel een vreedzame en eerlijke afloop zal kennen.

Tenslotte roept de EMB ook alle democraten op om in die zin te reageren.

Voor de EMB

Nordin Maloujahmoum,
Voorzitter

 

Top


Racisme en Islamhaat

Perscommuniquť
12/01/2001

De Executieve van de Moslims van BelgiŽ (EMB) maakt zich ernstig zorgen over de resultaten van de verschillende opiniepeilingen waaruit blijkt dat het racisme, en meer in het bijzonder het anti-Moslim-racisme, zeer sterk is doorgedrongen in ons land.

Het Europese Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC) heeft net een opiniepeiling gepubliceerd waaruit naar voor komt dat Denemarken en BelgiŽ de twee landen van de Europese Unie zijn, waar de aanwezigheid van andere godsdiensten op de meeste vijandigheid stoot bij de bevolking, met respectievelijk 32% en 26% animositeit (zie ook het persbericht AFP van 20.12.2000).

Uit informatie die werd gepubliceerd in ĎLe Soirí van 11 oktober 2000 blijkt bovendien dat volgens de Eurobarometer van de Europese Commissie 22% van de Belgen beweerden zeer racistisch te zijn (de hoogste score in de Europese Unie).

Verder menen 56% van de Belgen dat de raciale, culturele en religieuze minderheids-groepen te sterk aanwezig zijn. 56% van de Belgen vinden ook dat deze minderheden niet kunnen worden aanvaard als volwaardige leden van de samenleving.

17% van de Belgen beweren eveneens dat ze geen persoon van een ander ras als buur willen hebben en dit cijfer loopt op tot 26% wanneer het om een Moslim gaat (het hoogste percentage in de Europese Unie).

In die context krijgt de kerstboodschap van Koning Albert II zijn volle betekenis en geeft ons de hoop dat onze maatschappij en de democratische instellingen hun zelfcontrole zullen herwinnen, zodat ze via de nodige acties en opvoeding van de burgers het racisme en meer in het bijzonder de moslimhaat die de laatste jaren een banaliteit zijn geworden, weer kunnen indijken.

De EMB, als Orgaan Hoofd van de Islamitische eredienst, heeft op dat vlak talrijke klachten binnengekregen en heeft heel wat abnormale situaties moeten vaststellen, die werden ingegeven door latente Islamhaat. Deze xenofobie uit zich in het toepassen van verschillende normen voor Moslims, en dat onder tal van voorwendsels, waarvan de oorsprong terug te vinden is in negatieve en aanhoudende vooroordelen.

De recente interventie van Monseigneur Danneels betreffende het openstaan voor andere culturen is een verder positief teken, dat onontbeerlijk en geruststellend overkomt in de huidige context.

De EMB zal in de toekomst dan ook pogen om de bevoegde overheidsinstanties voor deze zorgwekkende toestand te sensibiliseren, toestand de niet aanvaardbaar is in een democratische samenleving waar verdraagzaamheid ťťn der hoogste waarden zou moeten zijn.

De EMB zal haar dialoog met andere geloofsovertuigingen en filosofische gemeenschappen van dit land verder uitdiepen. Verder beoogt de EMB acties op het terrein met verschillende actoren uit de maatschappij om de burgers en de inwoners van ons land dichter bij elkaar te brengen, ongeacht hun filosofische, religieuze of etnische verschillen.

Top


Persmededeling 
De aanslagen veroordeeld door de moskeeŽn

De moslimgemeenschap in BelgiŽ is letterlijk geschokt en ontzet door de berichten van de terroristische aanvallen op de Amerikaanse natie.


De moslims van BelgiŽ, vanuit het standpunt van hun moskeeŽn, veroordelen zeer krachtig deze schandelijke agressieve daad.

Alle Belgische moskeeŽn wensten hun diepste medeleven te betuigen aan de families van de slachtoffers. 

               

Executieve van de Moslims van BelgiŽ Federatie van de unie der moskeeŽn

 

Top

 Persmededeling
 Het geloof tegen de gekte

 

C.C.I.B. 
Centrale IsraŽlitische stichting van BelgiŽ
EMB
Executieve van de Moslims van BelgiŽ

 

De moslim-en joodse gemeenschap in BelgiŽ veroordelen met eenzelfde stem en met de grootste vastberadenheid de aanvallen op de natie en de mensen van Amerika.

 De terroristische gekte die een onschuldige bevolking onderuit haalt, zal nooit op eenderwelke manier een rechtvaardiging vinden in de religie nog in het geloof.

 Joden en moslims van BelgiŽ zijn in deze verschrikkelijke beproeving, met heel hun hart aan de zijde van de Amerikaanse bevolking.

 In naam van de respectievelijke gemeenschappen, uiten wij onze diepste medeleven aan de families van de slachtoffers. Wij verzeken hun onze diepste medelijden.

 

A. Guigui
Grote Rabijn 
Afgevaardigde van de IsraŽlitische stichting van BelgiŽ
N. Maloujahmoum
Voorzitter
Executieve van de Moslims van BelgiŽ

 

Top

 


Persmededeling

30 januari 2002

 

In een artikel dat vandaag verscheen in het dagblad Le Soir (p.2) staat vermeld dat men in de richting zou gaan van een algemeen verbod op het dragen van de Islamitische hoofddoek in de scholen van de Franstalige Gemeenschap.

In haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Moslimgemeenschap van BelgiŽ en als officiŽle gesprekspartner van de overheid, klaagt de Executieve van de Moslims van BelgiŽ (EMB) met kracht deze arbitraire verschuiving aan die, indien ze werkelijkheid werd, een flagrante schending zou betekenen van de grondwettelijke vrijheden alsook een ernstige inbreuk zou zijn op de sfeer van sereniteit tussen de gemeenschappen. Heel wat verantwoordelijken van verenigingen, moskeeŽn, Imams, leerkrachten en vrouwenverenigingen hebben ons kennis gegeven van hun gevoel van onrust, ingevolge de onaanvaardbare verklaringen in de pers.

In een democratische staat die haar naam waardig wil zijn is het niet mogelijk dat men enerzijds een eredienst erkent en er anderzijds de vrije uitoefening van verbiedt.

Het dragen van de hoofddoek, gebaseerd op de voorschriften van de Koran, is een verplichting waarin vrijelijk wordt toegestemd door de betrokken partijen. Het verbod op het dragen van de hoofddoek in het onderwijs zou een schending betekenen van het plichtsgevoel van de jonge meisjes in kwestie.

In onze buurlanden (Frankrijk, Nederland, enz.) hebben de hoven en rechtbanken zich uitgesproken ten gunste van de vrijheid in het dragen van de hoofddoek in het onderwijs. Sedertdien bevestigt een vaststaande en constante rechtspraak de onverenigbaarheid tussen het a priori verbod op het dragen van de hoofddoek in de onderwijsinstellingen en de eerbied voor de fundamentele vrijheden.

De strijd tegen de hoofddoek en tegen de rechten van de Islamitische minderheid  is een achterhoedegevecht dat enkel resulteert in het stigmatiseren van de Moslimbevolking en het draagt enkel bij tot de Islamfobie en de vreemdelingenhaat, die zoals blijkt uit diverse studies, in ons land echt recordcijfers bereiken (cf. communiquť van 12 januari 2001). Zo menen bijvoorbeeld 54 % van onze medeburgers dat de leden van religieuze minderheden geen volwaardige burgers zijn !!

In plaats van op te voeden tot verdraagzaamheid en de leden van onze multiculturele samenleving elkaar te doen benaderen in een democratische optiek, versterken deze dreigingen ten overstaan van de jonge Moslims enkel de culturele uitsluiting, die een kweekvijver vormt voor extreem rechts.

De EMB bestudeert in ieder geval de mogelijkheid van een aanhangigmaking bij de rechtbanken tegen de bepalingen die zouden genomen worden met het oog op het verbieden van de Islamitische hoofddoek.

De EMB is ook van plan om eerlang een ontmoeting te organiseren met Mijnheer de Minister Hazette. Uit de contacten tussen de EMB en het kabinet van de Minister blijkt namelijk dat Mijnheer Hazette het debat uit de emotionele sfeer wil halen en de dialoog wenst verder te zetten.

 

 

Nordin Maloujahmoun,
Voorzitter

 

 

Top

 


Persmededeling

4 november 2002

 

De Executieve van de Moslims van BelgiŽ (EMB)- het orgaan dat de Moslimgemeenschap van BelgiŽ vertegenwoordigt en de officiŽle gesprekspartner is van de overheidsinstanties, en dat erkend werd bij Koninklijk Besluit op 3 mei 1999 (B.S. 20 mei í99) Ė deelt aan de geschreven en audiovisuele pers mee, dat de Executieve, in haar hoedanigheid van orgaan Hoofd van de Islamische eredienst het begin en het einde van de Ramadan-maand aan te kondigen.

Op basis van wetenchappelijke gegevens, komende van moslimobservatoria en het Koninkelijke Instituut van de Meteorologie, informeert de ďRaad der TheologenĒ van de EMB Ė gevolggevend aan zijn vergadering op 4 november 2002 Ė dat de Ramadan begint op woensdag 6 november 2002 voor de hele moslimgemeenschap van BelgiŽ.

Vrede zij met U.

 

 

Nordin Maloujahmoun,
Voorzitter

 

 

Top