PROGRAMMA 3de leerjaar L.O.

HoofdPagina Islamitisch GodsdienstOnderwijs

 

OVERZICHT :

 

 


DOE°Â’:

“Rabbanâ” ….., bij het slapengaan en bij opening van het gebed
AANLEREN VAN SOERA’S:

Herhaling gekende soera’s, kalima’s en doe°â’s:

- s. ‘al-Kâfiroên’, 109
- s. ‘al-Mâ’oên’, 107
- s. ‘an-Nasr’, 110
- s. ‘al-Fiel’, 105
- s. ‘al-Qoeraisj’, 106 
ARABISCH ALFABET:

Periode 1: september 2001 M. (‘Djoemaad’ II/’Radjab’ 1422 H.)°Aqieda: de Schepping - het verhaal over ADAM 

* het verhaal van Adam/respect voor ouders44 :38 ; 2 :29 ; 2 :30-31 - 39 ; 7(Al °Arâf) :23 ; 40 :57 ; 71 :15 ; 65 :12 ; 7 :54 ; 10 :3 ; 34 :6

Verhalen rond GOED ZIJN VOOR MENSEN EN DIEREN


Leerdoelen: 

 1.  hernieuwde kennismaking met God (‘tauhied’= eenheid van God);
  aspect: - God als Schepper (‘Al-Chaaliq’), Allah’s scheppingskracht; 

 2.  verdere kennismaking met de geloofspractijk;
  aspecten: - waarde van aanbidding, smeekbede en gebed (herhaling)

 3. ‘kalima sjahâda’ aanleren: ‘laa ilâha illallâh –
  moeħammadoer-rasoêloellâh’Qoerân

aya’s over Adam ( , zie boven) ter kennisname (voorlezen),
s. ‘Al-Fâtiha’, ‘An-Naas’, ‘Al-Falaq’, ‘Al-Ichlaas’ herhalen, 
s. ‘Al-Masad’, ‘An-Nasr’, ‘Al-Kâfiroên’ aanleren;Begrippenkennis:


ARABISCH ALFABET:
Bronnen:

De bijbel , de Qoràan en de wetenschap; Maurice Bucaille, Uit geverij Noer, DelftTop

 Periode 2: oktober 2001 M. (‘Radjab’/’Sja`baan’ 1422 H.)

 °Aqieda : 


Achlâq: 

Verhaal over PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID


Leerdoelen: 

 1. de eenheid Gods (‘tauhied’)
  aspect: - God als Alwetende, herhaling

 2. kennismaking met de geopenbaarde boeken (herhaling)

 3. kennismaking met de ‘soenna’ van de profeten,
  i.h.b .van Profeet Mohammed r 

 4. begin van de openbaring van de QoerânQoer’ân :

s. 110 (‘an-Nasr’) en 109 (‘Al-Kâfiroên’) herhalen,
s. 9 (‘At-Tauba’): 128 en 129 aanleren
Begrippenkennis:

Profeet (‘Nabiy’-‘naboewwa’)
Boodschapper (‘Rasoel’)
‘Soenna’
Bronnen: 

Het belang van de Islam; Islam de natuurlijke weg A.W. Hamid, Uitgeverij Noer, Delft


Top

 Periode 3: november 2001 M. (‘Sja`baan’/’Ramadaan’ 1422 H.)°Aqieda: God als Eeuwiglevende (‘AL-HAYY’)

 

Siera: MOHAMMED Fiqh - Verhalen rond het VASTEN


Leerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met profeet Mohammed r 
  en zijn ‘soenna’,
  aspect: - ‘Israa’ en ‘Mi`raadj’;

 2. hernieuwde kennismaking met de vastenmaand Ramadaan,
  aspect: - begin van de openbaring (herhaling);Qoer’ân: 

2 (‘Al-Baqara’): 255 (‘ayatoel-koersie’) aanleren
96 (‘Al-`Alaq’): 1 “
9: 128/29 en s. ‘ Al-Kauŝar’ herhalen
Begrippenkennis:

‘Soera’ en ‘Aya’
‘Qara`a’ en ‘Waħyi’
‘Âchira’Bronnen: 

De Koran, LeemhuisTop

 

Periode 4: december 2001 M. (‘Ramadaan’/’Sjawwaal’ 1422 H.)°Aqieda: - Profetenverhalen: het verhaal over °IESÂ u, Jezus herhalen

 °Aqieda : DE ENGELEN, de Djinn, Iblîs/Satan


Verhalen over GEVEN AAN ARMEN EN BEHOEFTIGEN (HERHALING).


Leerdoelen: 

 1. kennismaking met God als Almachtige (herhaling)
  en verder met de Profeten y

 2. respect voor buren, andersgelovigen, de gehele schepping;

 3. verder kennismaken met het “suikerfeest” (‘`Iedoel-fitr’);
Qoer’ân: 

19 (Maryam) : 22 – 34 herhalen 
5 (Al-Mâ’ida) : 111 – 115 “
2 (Al-Baqara) : 183 – 185 “
3 (Al-°Alaq) : 6 – 11 “


Begrippenkennis:
Bronnen:Zie boven
Top

 


 

Periode 5: januari 2002 M. (‘Sjawwaal’/’Dzi l-Qi`da’ 1422)
°Aqieda: - de Boeken 

* Verschil tussen een ‘gewoon boek’ en een ‘heilig Boek’.

s. 17 :2 ; s. 4 :163 ; s. 5 :46


Achlâq:- verhalen over EERLIJK ZIJN
2 (Al-Baqara) :261 – 267


Leerdoelen

 1. wat staat er in de Qoerân over andere geopenbaarde boeken (herhaling)

 2. eerlijk zijn, oprechtheid in woorden en daden;Qoer’ân: 

s. 103, ‘Al-`Asr’ herhalen
s. 105, ‘Al-Fiel’ en 106, ‘Al-Qoeraisj’ aanlerenBegrippenkennis
Bronnen: Zie bovenTop 

Periode 6: februari 2002 M. (‘Dzi l-Qi`da’/’Dzi l-Hiddja’ 1422)Fiqh: Meer verhalen over de PELGRIMSTOCHT (HADDJ)

Leerdoelen: 

 1.  het “Boek” en ons dagelijks leven;

 2.  verdere kennismaking met de bedevaart naar Mekka, het offerfeest (herhaling);


Kennis van de Qoerân: 

s. 5 (‘Al-Mâ’ida’): 6 herhalen
s. 2 (‘Al-Baqara’): 261–267 “ 
s. 17: 2 ; s. 4:163; s. 5: 46 ter kennisname
s. 107 (‘Al-Maa`oên’) herhalen
s. 104 (‘Al-Hoemaza’) aanlerenBegrippenkennis:Bronnen: Zie bovenTop

 


 


Periode 7: maart 2002 M. (‘Dzi l-Hiddja’ 1422/’Moeharram’ 1423 H.)°Aqieda: - God als Hij die doet wat Hij wil (‘AL-IRÂDA’, herhaling)


Siera: verdere verhalen over de profeet Mohammed r Achlaaq: Samenwerking in de islâm: hulp aanbieden (op straat/ in het leven van alledag)


Leerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met de ‘soenna’; 

 2. kennismaking met God als degene, die doet wat Hij wil;

 3. persoonlijke verantwoordelijkheid en wellevendheid; Qoer’ân: 

s. 2 (‘Al-Baqara’): 158 herhalen
s. 3 (‘Ali ‘Imrân’): 96-97 “
s. 105 (‘Al-Fiel’) herhalen
s. 102 (‘At-Takâŝor’) en s. 101 (‘Al-Qâri`a’) aanleren
s. 35 (‘Fâŧir’), 18 ter kennisnameBegrippenkennis:
Bronnen: Zie boven


Top

 Periode 8: april 2002 M. (‘Moeharram’/’Safar’)Fiqh: het standaardgebed (‘as-Salaa’), de vrijwillige en ‘soenna’-gebeden (herhaling),

het ‘djoemoe`a’-gebed;


Leerdoelen: Qoer’ân:

s. 106 (‘Al-Qoeraisj’) herhalen
s. 100‘(Al-`Âdiyaat’) en s. 99 (‘Az-Zilzaal’) aanleren
Begrippenkennis:


Top
Periode 9: mei 2002 M. (‘Safar’/’Rabie` I’ 1423 H.)Fiqh: Achlaaq: schoonheid op straat, groeten


Leerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met het vasten in Ramadaan en anders,
  aspect: - vrijgevigheid ;

 2. kennismaking met de ‘zakaa(t)’,
  aspecten: - innerlijke reinheid;

 3. kennismaking met de begrippen ‘halaal’ en ‘haraam’
Kennis van de Qoer’ân:

s. 104 (‘Al-Homaza’) herhalen
s. 97 (‘Al-Qadr’) en 98 (‘Al-Bayyina’) aanlerenBegrippenkennis:

 


Top

 


Periode 10: juni 2002 M. (‘Rabie` I’/’Rabie` II’ 1423 H.)Fiqh: de feestdagen, zowel standaard als vrijwillige gelegenheden/vieringen (herhaling)DOE°Â’:“Rabbanâ”


Leerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met de feestdagen,
  aspect: - delen, vrijgevigheid, gastvrijheid;

 2. verdieping kennis van de “vijf zuilen”;
Kennis van de Qoerân

vanaf het eind t.m. s. ‘Al-Qadr’ herhalen Begrippenkennis:
Top