1ste Leerjaar

4de Leerjaar

2de Leerjaar

5de Leerjaar

3de Leerjaar

6de Leerjaar

 

 

EERSTE JAAR        DE IDENTITEIT VAN DE MOSLIM: GELOOF EN PRAKTIJK

 

HET GELOOF :1. De schepping getuigt van het bestaan van God 

De tekenen van God :

            Zie 10/5 e.v.: Yoęnoes (Jonas) en de wetenschappelijke ontdekkingen die verwijzen naar deze twee planeten

2. God kennen : Allah 

3. De schepping van Adam en Hawâ’ (Eva) volgens de geopenbaarde teksten.

De genesis


4. Verschil tussen monotheďsme (at-tawhîd) en polytheďsme (as-sjirk)

5. Positie en houding van de Islâm t.o.v. de andere godsdiensten

Definitie van de term Islâm
De godsdienst is uniek en de boodschappen zijn talrijk
Studie van de islamitische regel : « Geen dwang inzake godsdienst » (2/256)


Het doel van deze cursus is de leerlingen het respect voor de andere burgers bij te brengen die een ander geloof hebben. In een maatschappij waar veel culturen en geloven voorkomen, is het respect voor het anders-zijn essentieel voor de sociale vrede en de verstandhouding onder allen. 

 

DE EREDIENST :

1. Al-°Ibâda (aanbidding) 


2. Herhaling van de verdiensten van het gebed (verzen en hadîš ter ondersteuning). 


3. Waarom bidden 


4. Het vasten tijdens Ramadan 

 

QOERAN :

1. Inleiding: Wat is de Qoerân 


2. Leren van de volgende soera's : inleiding tot het lezen van de gekozen soera's ; 


HADΊ VAN DE PROFEET  


MORAAL :

1. De intentie : an-niyya 

Ondersteuning van de les, de hadîš : 
« Zeker hebben de handelingen enkel waarde naargelang de waarde van hun intentie… » (Overgeleverd door Boechâri)


2. Het goede woord : al-kalima at-tayyiba

3. Hoe zich te gedragen op de openbare weg en op openbare plaatsen 


4. De regels van het goede nabuurschap in de Islâm


5. Het leren van de volgende aanroepingen 

 


6. Het groeten in de Islam : at-tahiyya


SIRA (biografie van de Profeet ) en GESCHIEDENIS :


1. Het Jaar van de Olifant : geboorte van de Profeet .

Analyse van de gebeurtenissen tijdens de geboorte van de Profeet . 


2. Emigratie van de eerste moslims naar Abyssinië 

Studie van de gebeurtenis vanuit historisch oogpunt en zijn gevolgen


3. Studie van de biografie van de gezel van de Profeet  : Aboe Bakr y 4. De Ka°ba : historiek van de Heilige Stad; historiek van het gebouw

1. definitie van het begrip 
2. één van de voorwaarden voor het gebed 
3. situatie van België op een kompas (kompas meebrengen en een praktische oefening doen met de leerlingen)

 

Top


 

TWEEDE JAAR     DE MOSLIM, ZIJN FAMILIE, ZIJN GROEP, ZIJN MOSLIMGEMEENSCHAP EN DE BELGISCHE GEMEENSCHAP


GELOOF : 


1. Al-Imân (het geloof): diepgaande definitie van het begrip


2. Hoe zich gedragen tegenover God  


3. Beloning en Straf : het Paradijs en de Hel in het islamitische geloof


4. De Onderwerping aan God : definitie en betekenis

 


5. Welke zijn de regels ("âdâb") in acht te nemen ten opzichte van de Profeet van God 


6. De Nachtelijke Reis en de Hemelreis van de Profeet  (« al-isrâ’ wal mi°râdj »)

 

 

EREDIENST: 

1. De moskee


2. Het vrijdaggebed

    
3. Gekozen smeekbeden om op te zeggen na de gebeden. 


4. De islamitische feesten

Het feest voor het einde van het vasten en het Offerfeest : 

QOERAN :

1. Studie van de volgende soera's: vertaling in het Nederlands, transcriptie van de Arabische tekst met commentaar

2. studie van verschillende thema’s:

 

MORAAL :

1. Goed gedrag tegenover de ouders (vader en moeder)


2. Het respect van de oudere mensen


3. De morele en lichamelijke reinheid in de Islâm

    
4. De school en de verdiensten van de kennis in de Islâm 


5. Studie van de volgende regels van welvoeglijkheid en de daarbij betrekking houdende smeekbeden

 

SIRA en GESCHIEDENIS :

1. Aspekten van de persoonlijkheid van onze geliefde Profeet : 


2. Al-Hidjra naar Medina 


3. Medina : tweede heilige stad in de Islâm


4. Biografie van °Oemar ibn al-Chattâb y 


Top


DERDE JAAR      DE MOSLIM EN ZIJN ERVARING VAN TIJD EN RUIMTE

GELOOF :

1. Wat is het Profeetschap: « an-noeboewwa » 

 


2. De dood: is dit het einde


3. Het laatste Oordeel

    
4. De gunsten van Allah 


Soerat (Al-Nahl) 16/18.

1. Door de taal: bedankingsformules
2. Door daden, de Profeet heeft gezegd: 
« Elke schepping is zoals een familie waarvan God I de last draagt;en God I houdt, onder zijn schepselen, van diegene die weldoend is tegenover de familie waarvan Hij de last draagt. » 
(Overgeleverd door Abdallah en opgenomen in Boechâri.)

 

EREDIENST:

1. Rechten van een overleden moslim

2. De bedevaart


3. De valse eed en de boetedoeningen (al-kaffârât)


4. Laylat al Qadr (de nacht van de verdienste) 


De Profeet heeft gezegd:
« Hij die waakt gedurende de verdienstelijke nacht, gedreven door zijn geloof en met als enig doel Allah te behagen, al zijn vroegere zonden zullen hem vergeven worden! »
(Overgeleverd door Boechâri volgens Aboe Hoerayra)

    

QOERAN:

Memoriseren , vertaling, transcriptie, commentaar en studie:


MORAAL:

1. De leugen

2. De regels van welvoeglijkheid van gastvrijheid en het bezoek: (het islamitische zijn)


3. Het respecteren van zijn engagementen

Zie 2/40; 2/177 ; 23/8.

De hadîš van de Profeet : 
« Er zijn vier bijzondere gebreken: indien iemand die allemaal bezit, gaat het om een echte hypocriet; maar indien iemand van jullie slechts één van die gebreken heeft, heeft hij één van de tekenen van hypocrisie totdat hij ermee stopt:

1. Wanneer men hem vertrouwt, verraadt hij
2. Wanneer hij spreekt, zegt hij enkel leugens
3. Wanneer hij zich engageert, komt hij zijn belofte niet na
4. En wanneer hij ruziet, wordt hij onuitstaanbaar! »
(Overgeleverd door Boechâri volgens Abdoellah ibn °Amr)


4. Goederen verworven op een slechte manier: 

5. De adolescentie en de puberteit

  1. Verantwoordelijkheid tegenover God ;

  2. Verantwoordelijkheid tegenover zichzelf;

  3. Verantwoordelijkheid tegenover de anderen: ouders, naasten, de moslims en de burgers.

 


6. Islamitisch broederschap: al-oechoewwa.

1. Goede raad
2. Morele en fincanciële hulp
3. Verdediging
4. Bezoek
5. Rouwbetuiging
6. Felicitaties…

 


SIRA en GESCHIEDENIS:

1. De geliefde Profeet :

 


2. Bayt al-Maqdis ( Jeruzalem) :


3. Studie van het leven van de 3de kalief °Oešman ibn Affân y


4. Illustere islamitische personaliteit: Ali Ibn Abi Talib y

 

Top


VIERDE JAAR      DE VISIE VAN DE ISLAM INZAKE ETHIEK, PSYCHOLOGIE EN MAATSCHAPPIJ

 

1. Historiek van de Qoerân: verzamelen en bewaren van de geopenbaarde teksten: door het memoriseren en door op te schrijven.

Inleiding:


A -Memoriseren van de Qoerân.

 

B –Het per schrift codificeren van de Qoerân: 

 

2. Het qoerânische wonder (« al-i’djâz al-qoer’âni ») : 

 


3. Analytische studie van de Afscheidspreek van de Profeet . 

    De volgende punten benadrukken:


4. De wederzijdse hulp en steun in de Islâm
5. De sociale functie het goede te bevelen en het slechte te verbieden.

 

6. Enkele noties van psychologie :


7. De smeekbede en het zich herinneren van God A - Definitie van het begrip: ad-doe°â (smeekbede)

B - Het zich God herinneren (dzikr) : 


8. Drugs en verdovende middelen: 


9. Schaamte en fatsoen in de Islâm Ondersteuning van de les: 
de hadîš van de Boodschapper van God : 
«De schaamte maakt deel uit van het geloof, en het geloof leidt naar het Paradijs; wat betreft vulgariteit, zij is een teken van de hardheid van het hart en de hardheid van het hart leidt naar de Hel.» 
(Overgeleverd door Ahmad en Tirmidzi).

  1. Schaamte ten opzichte van Allah ;

  2. Schaamte en sociaal fatsoen: kledij (man en vrouw); gedrag en houding in het openbaar

 


10. Het geduld tegenover moeilijkheden (As-Sabr).

 


11. Het belang van de tijd en de levensopvatting volgens de Islâm Soerat 10 Yunus (Jonas) /6 
Soerat 57 Al-Hadid (het ijzer) /20


De Profeet heeft gezegd:
« Geen enkel individu zal de verzamelplaats verlaten zonder rekenschap te hebben gegeven aan Allah over vier zaken: 

(Overgeleverd door Tirmidzi)


De Profeet heeft het volgende aanbevolen:
« Wees in dit aardse leven als een vreemde of een reiziger op weg. »
(Overgeleverd door Boechâri en Ibn Madjah) 
12. Het toegelatene en het verbodene


13. Aspekten van de islamitische beschaving: het urbanisme


14. De sociale rol van de moskee

15. Principes van rechtvaardigheid in de Islâm..

 

 

TopVIJFDE JAAR         DE ISLAM IN HET WESTEN


1. Het geloof in God 


2. Verwerpen van onverschilligheid.

(In het kader van de solidariteit en van de rechten van de mens)

De Profeet  heeft gezegd: « Hij die anderen niet goed behandelt, zullen Wij ook niet goed behandelen ». (Overgeleverd door Boechâri) 


3. Televisie en mass media. (Dossier)


4. De islamitische personaliteit (as-sjachsiyya al-moeslima)

5. Misbruik en pedofilie (Dossier).

6. De mensenrechten in de Islâm.

Regel: de rechten worden verworven door zich van zijn plichten te kwijten.

 

7. Studie van de verzen 11-13 van soera 49 : Al-hoedjoerât (de Appartementen). 


8. Racisme ( Dossier).

Soerat 49 /13 
Soerat 30 /22

De Profeet heeft gezegd: 
« Allah heeft me het volgende geopenbaard: Wees nederig, opdat niemand een ander zou kwetsen, en opdat niemand zich zou verhoovaardigen ten koste van een ander. » 
(Overgeleverd door Aboę Da’oęd) 9. De zakât en het principe van het verdelen van rijkdom.


10. Het respecteren van de Orde (an-nizâm)

(Opvoeding tot goed burgerschap)


11. Corruptie en smeergeld.

Soerat 4 An-Nisa (de vrouwen) /29

Hadîš: de Profeet heeft gezegd: 
« Allah heeft vervloekt zowel wie smeergeld betaalt als de tussenpersoon, als hij die het aanneemt. » 
(Overgeleverd door Tirmidzi, Aboę Da’oęd, Ibn Madjah en Ahmad)


12. Palestina: 

 

13. Het werk en de kwalijke gevolgen van “niet werken” vanuit islamitisch standpunt


14. Het geld in de Islâm en de wettelijke mogelijkheden om rijkdom te verwerven.

 


16. Islamitische aanwezigheid in Europa: Historiek en invloed van de beschaving

 

Top


ZESDE JAAR     DE BIJDRAGE VAN DE ISLAM AAN DE BESCHAVING1 . Ad-dîn en At-tadayyoen: het gevoel van religiositeit

Antropologische, sociologische en filosofische benadering


2 . De oorsprong van de Mens in het licht van de Openbaring en de wetenschap


3. Studie van Soerat 31 Luqman /12-19


4 . De 13 Attributen van God I:


Naar gelang de school, legt men de nadruk op 13 (Asj°ari) of 14 (Matoeridzi) attributen van Allah. De Salafiya beweging volgt deze classificatie niet. De lijst met attributen is de volgende:

1. Het Bestaan (al-Woedjoęd)
2. De Kennis (al-°Ilm)
3. Het Leven (al-Hayât)
4. Zijn Absolute anders-zijn t.o.v. de schepping (al-Moechâlafa lil hawadiši)
5. Het Woord (al-Kalâm)
6. De Eeuwigheid (al-Qidam)
7. Het Voortbestaan (al-Baqâ’)
8. De Zelfvoorziening (al-Qiyâmoe bin-nafs)
9. De Eenheid (al-Wahdaniyya)
10. De Wil (al-Irâdatoe)
11. De Kracht (al-Qoedratoe)
12. Het Horen (assam°oe)
13. Het Zien (al-Basaroe)
14. De Schepper (al-Châliq)


5. Het huwelijk in de Islâm


6. Betekenis van de Sjahâda: La ilâha illa Allah: er is geen god behalve God alleen:


7. Opvoeding tot burgerschap:


8. Het goddelijke decreet en de vrije wil in het islamitisch geloof
« Al-qadâ’ en al-qadar »


9. De moslimfamilie

1. Regels
2. Plichten en rechten van kinderen


10. Statuut van de vrouw in de Islâm:


11 . Aanbreng van de moslims aan de wetenschap:


12. De vertrouwensvolle overgave aan God I: (at-tawakkoel)

13. Regels van fatsoen in acht te nemen tijdens discussies

 


14. De Goddelijke Namen:


15. Islamitische personaliteiten:Top


Dankwoord:

De Executieve bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het uitwerken en het opstellen van dit programma en in het bijzonder de leden van de commissie van de programma's.