In deze rubriek vindt u de verschillende dossiers, projecten en voorstellen die door de recent verkozen Executieve werden opgestart en tot een goed einde gebracht.

 

- De commissie Anti-Discriminatie
- Het aalmoezenierschap in de gevangenissen
-
De commissie Studie en Vormingswerk
-
Enkele Cijfers
-
Bestudeerde Projecten
- Begraafplaatsen
- Varia

 

 

De commissie Anti-discriminatie

Tijdens de voorbije maanden werd de Executieve meermaals verzocht om als bemiddelaar op te treden in betwistingen waarbij een Moslimpartij betrokken was (hoofddoek op school, verkeerd gebruik van het ‘kosjer’ label, spanningen tussen religieuze gemeenschappen,...). Met het oog op de frequente inbreuken tegen de ‘Rechten van de Minderheden’, waaronder ook de rechten van de Moslims vallen, heeft de Executieve de commissie Discriminatie ingevoerd. Deze moet mogelijke vormen van discriminatie tegen de Moslimgemeenschap van België onderkennen (professionele, maatschappelijke en administratieve discriminatie) en desgevallend verzoeningsmaatregelen voorstellen.

Top

Het aalmoezenierschap in de gevangenissen  :

Inzake bijstand aan gevangenen heeft de Executieve van het Ministerie van Justitie het volgende verkregen : 12 bezoldigde betrekkingen van aalmoezenier (deze werken op dit ogenblik als vrijwilligers en sommigen van hen doen dit reeds 20 jaar).

Top

De commissie Studie en Vormingswerk:

In samenwerking met het Departement Communicatie heeft deze commissie een indrukwekkend persdossier samengesteld over de meest verscheidene thema’s zoals ‘immigratie’, ‘de geschiedenis van de Islam in België’, ‘het gevangenismilieu’ , ‘onderwijs’, ‘racisme’,.. Deze persdossiers die vandaag nog voor intern gebruik zijn bestemd, zullen eerlang ter beschikking van het publiek kunnen worden gesteld.

Top

Enkele Cijfers:

- Aantal Moslims: 400 ŕ 450.000
- Aantal personen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen van december ’98: 45.000 stemgerechtigden (72.000 ingeschreven)
- Aantal moskeeën: 302
- Aantal Islamleerkrachten: 630
- Aantal Islamraadgevers (aalmoezeniers): 12
- Aantal Islamraadgevers in de Openbare Instellingen voor Jeugdbescherming (OIJB): 3
 

Top

Bestudeerde Projecten :

- Inspectie van de lessen (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige inspecteur)
- Aalmoezenierschap in rusthuizen en in het leger.
- Vrouwenforum: juridische en sociale bijstand, psychologische hulpverlening, problemen rond de rechten van de vrouw.
- Sociale antenne: Moslim psychotherapeuten (m/v) beantwoorden via de telefoon en in alle anonimiteit uw vragen. Er zal een groen (= gratis) telefoonnummer ter beschikking worden gesteld.
- Verantwoordelijkheid voor de rituele slachting en het toekennen van een ‘halal’-label. De Executieve wil een strenge controle invoeren op het gehele vleescircuit (herkomst, het slachten, versnijden, de verpakking, het toekennen van verkoopsvergunningen).
- Het vastleggen van de gebedstijden door een Commissie van Wijzen die daartoe gemachtigd wordt door de Executieve.
- Het invoeren van een Kassa voor het beheer van de Zakkat en van devote giften (saddaqa).

Top

Begraafplaatsen :

Na vele maanden moeizaam onderhandelen met de gemeentelijke overheden – ik wil de lezers er even aan herinneren dat de Executieve, die weliswaar officieel erkend werd op 20 mei 1999, slechts daadwerkelijk in werking is getreden in de maand september ’99 na een moeilijke fase van interne herstructurering – heeft de Executieve 12 percelen grond verkregen om overleden Moslims ter aarde te bestellen, namelijk te:

· Bernissart
· La Louvičre
· Charleroi
· Turnhout
· Stad Brussel: Schaarbeek, Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Joost en Anderlecht.

Top

Varia:

- Opstellen van een computergegevensbestand als voorbereiding van de erkenning en de financiering van de moskeeën door de overheidsinstanties. Dit gegevensbestand (dat beheerd wordt door het Departement Moskeeën  bijgestaan door een commissie en een informaticus) werd opgemaakt op basis van formulieren die door de moskeeën en de imams werden ingevuld.

- Samenwerking met de diensten van ‘Net Brussel’ voor het ophalen en het vernietigen van afval na het Feest van Aďd Al Adha (het Offerfeest).

- Deelname van de Executieve aan verscheidene internationale congressen, waarop het Belgische voorbeeld wordt voorgesteld en er aan de Moslimorganisaties advies wordt gegeven inzake het oprichten van een hoofdorgaan van de Eredienst.

Top