HET DEPARTEMENT VAN DE EREDIENST

 

 

 

 

Het departement moskeeŽn

 

Allah heeft de mensen zo geschapen, dat zij elkaar nodig hebben en zelfs afhankelijk zijn van elkaar, Alzo liet Allah gemeenschappen ontstaan.

En er is geen beest dat op de aarde kruipt, noch een vogel die op zijn vleugels vliegt, of zij vormen de gemeenschappen zoals gij. Wij hebben niets uit het Boek weggelaten. Dan zullen zij tot hun Heer tezamen worden gebracht. (Qoran: 6,38)

De moskeeŽn zijn vertegenwoordigt naargelang de moslimgemeenschappen in BelgiŽ, en werken onderling samen. 

Turkse MoskeeŽn:
    Verantwoordelijk: dhr. Murat Caliskan 

Marokkaanse MoskeeŽn:
    Verantwoordelijk: dhr. Abdelhamid El Moukhtari

MoskeeŽn van de andere nationaliteiten:
    Verantwoordelijk: dhr. Iqbal Qureshi

 

          SECRETARIAAT

Departement van de Eredienst (moskeeŽn):

          Tel: 02/626.15.97

            Fax: 02/626.15.99

 

De Commissies ( Commissie_moskeeŽn + Commissie_imam) verbonden aan het departement moskeeŽn staan in voor de ideeŽn, studies en suggesties voor het departement.

De doelstellingen van het departement moskeeŽn:

 

Staat tevens ook in voor:


Voor het aanwerven van de Imams is de Executieve verantwoordelijk. De opleiding van de Imams en benoemingen wordt nog besproken. Er zijn momenteel geen moskeeŽn erkend, waardoor er ook geen toelagen zijn voorzien voor de Imams.

De Executieve heeft de lijst van de moskeeŽn ter erkenning voorgesteld aan de Ministerie van Justitie. 
Pas na de erkenning van de 75 moskeeŽn, dewelke is gepland voor het werkingsjaar (lopende van1/01/2002 tot 31/12/2002) is er een personeelskader van 150 bedienaars van de Islamitische Eredienst voorzien.
Algemeen wordt gesteld dat; de grote moskeeŽn 3 functionarissen, de middelgrote moskeeŽn 2 functionarissen en de kleine moskeeŽn 1 functionaris ten dienste zal nemen. Hiervoor wordt 128 miljoen frank uitgetrokken op de federale begroting. 

Zie : De imams en hun opdrachten

 

In afwachting van een definitieve regeling wordt de kwestie van de Imams die uit het buitenland worden overgebracht geregeld door de Executieve.
Zij worden wel verondersteld naar hun land van herkomst terug te keren op het einde van hun mandaat.

Het voogdijschap op de erkenning- en werkingsmodaliteiten (van moskeeŽn en Imams) zal door de Executieve terhand genomen worden.

Men kan ten allen tijde contact opnemen met de EMB voor bijkomende en actuele informatie aangaande Islamitische gelegenheden. (vb. vragen over Ramadan, offerfeestÖ)
Ook op onze website zal dergelijke informatie geactualiseerd worden. 


Het departement is in nauwe samenwerking met 2 begeleidende commissies die het departement helpen in zijn werking.

1- commissie moskee i.v.m. de aangelegenheden die de moskee betreffen.
2- Commissie imam i.v.m. aangelegenheden die de imams betreffen.

 

Top

 


 

Stand van zaken (augustus 2001):De door de Executieve gekende moskeeŽn hebben in de loop van de maand januari 2000 een formulier toegestuurd gekregen. Een groot aantal onder hen heeft d.m.v. dit formulier een aanvraag tot erkenning bij de EMB ingediend.

Vervolgens werd er per moskee een dossier aangelegd. Het dossier bevat, naast het initiŽle en bovenvermelde informatieformulier volgende stukken:


Belangrijk hierbij is de ondertekening van een verklaring, waardoor de moskee haar aanvraag officieel bevestigd en het verloop van de erkenningprocedure evenals de hieruit vloeiende gevolgen zonder verhaal aanvaardt. 

Teneinde de dossiers te vervolledigen en om de aanvragende gemeenschappen te informeren over de stand van hun dossier, bezochten de leden van de Executieve talrijke moskeeŽn.

In de eerste week van de maand mei 2000 werd er een infoavond per groep (Turks, Marokkaans en andere nationaliteiten) georganiseerd.
De meeste voorzitters van de moskeeŽn hebben bovenvermelde verklaring op deze vergaderingen ondertekend.
Naar alle andere moskeeŽn die een aanvraag indienden tot op dat moment nog geen verklaring aflegde werd een verzoek tot ondertekening verzonden (via fax, e-mail of brief). 

Adressenlijst van de moskeeŽn wordt voortdurend en met zorg bijgehouden. 

De door de moskeeŽn en Imams verstrekte gegevens werden opgenomen in een geÔnformatiseerd bestand om een vlotte verwerking mogelijk te maken.

Aan de hand van deze gegevens werd een prioriteitenlijst opgesteld.

Op 04 mei 2001, werd deze prioriteitenlijst voorgelegd en besproken op het kabinet van de Ministerie van Justitie. 
Op deze vergadering waren de volgende personen aanwezig: 

 

  • adjunct-adviseur van het ministerie,

  • voorzitter van de EMB,

  • verantwoordelijke van de Turkse moskeeŽn,

  • verantwoordelijke van de Marokkaanse moskeeŽn,

  • verantwoordelijke van de moskeeŽn van Andere nationaliteiten,

  • advocaat van de EMB.

 


De uiteindelijke erkenning op basis van het ingediende dossier en aan de hand van door de EMB en het Ministerie van Justitie besproken criteria, zal plaats vinden in het werkingsjaar lopende van 1 januari 2002 tot 31 december 2002.

De uiteindelijke erkenning zal geschieden door per erkenning een Koninklijk Besluit uit te vaardigen.

 

Top

 


 

Voordelen van de erkenning

De ďCommissie MoskeeŽnĒ en de ďCommissie ImamsĒ hebben een studie gemaakt m.b.t. het statuut van de erkende moskeeŽn en de door het Rijk betaalde Imams. 
Na rijp beraad en verregaand overleg met alle betrokkenen heeft de Executieve een statuut en een boekhouding ontwikkeld voor de moskeeŽn.
Ook de positie van erkende Imams werd statutair vastgelegd.

Volgens dit statuut:

Een moskee zal maar aanspraak kunnen maken op een erkenning en zodoende op de financiŽle en materiŽle voordelen die dit statuut met zich meebrengt, na indiening van een ontvankelijk dossier (bij de EMB). Na een positieve beoordeling, op basis van door de EMB, in ruggespraak met haar partners, opgestelde en gehandhaafde criteria, zal de uiteindelijke erkenning geschieden, dossier per dossier, d.m.v. een Koninklijk Besluit.

waarom zal Allah hen niet straffen, wanneer zij de mensen beletten de heilige moskee binnen te gaan en er geen bewakers van zijn? De bewakers er van zijn alleen de godsvruchtige, maar de meesten hunner beseffen het niet. (Qoran: 8,34)

 

voorzeker, de ongelovigen besteden hun rijkdommen om anderen van de weg van Allah af te leiden. Zij zullen doorgaan ze te verspillen maar daarna zullen zij spijt hebben en worden overwonnen. En zij die verwerpen zullen in de hel worden verzameld. (Qoran: 8,36)
De provincies zijn verplicht hulp te verlenen op het budget van de openbare instellingen. 
De provincies oefenen voogdij uit over de boekhouding van de openbare instellingen. Hierdoor zijn de moskeeŽn verplicht om een boekhoudkundig plan te gebruiken dat een volledig overzicht geeft over hun uitgaven en inkomsten.

De Imams zullen betaald worden door het Ministerie van Justitie (een wedde vergelijkbaar met die van de priesters). 

Het Sociaal statuut van de imams werd eveneens geregeld en statutair vastgelegd. (voordelen op het vlak van de schikkingen omtrent de werkakkoorden, recht op kinderbijslag, het recht op werkloosheidsuitkeringen.) 

De Imams zullen een vergoeding ontvangen voor de huurlast door de gemeentes.


Inrichting van de erkende moskeeŽn:

Er komt een organisatorische scheiding tussen godsdienstige beleving en materiŽle organisatie van de eredienst.

 

Top

 


PrioriteitenlijstBelgiŽ telt momenteel 413392 moslims, waarvan 229605 tot de Marokkaanse gemeenschap behoren, 135320 tot de Turkse - en 48467 tot de gemeenschap van andere nationaliteiten. Dus 56 % Marokkanen, 33 % Turken, 12 % andere nationaliteiten.

In totaal gaan er 80 moskeeŽn erkend worden. De executieve heeft een berekening uitgevoerd met als basis het aantal moslims per provincie. 


Bij de selectie van de moskeeŽn voor de erkenning werd er aandacht besteed aan volgende criteria:Top

 


 

De imams en hun opdrachten

 

De term imam staat voor een celebrant die gelast is met het verzekeren van de godsdienstoefeningen.

Er zijn verschillende categorieŽn imams die gelast zijn met heel precieze opdrachten en functies.

1. De Imam die de 1ste in rang is: Imam Ė Khtaib

de term Khatib betekent: prediken, in de godsdienstige zin van het woord. De imam Ė Khatib wordt aldus aangeduid omdat het tot zijn belangrijkste opdrachten behoort, om tijdens de godsdienstige ceremonies de preken te houden.


Zijn bevoegdheden zijn de volgende:

 

2. De Imam die 2de in de rang is: IMAM Ė RATIB

Het woord Ratib (permanent) werd voor deze functie gekozen omdat het tot de taak van deze Imam behoort, om de gelovigen te leiden bij de vijf dagelijkse rituele gebeden.

Zijn bevoegdheden zijn de volgende:

 

3. De Imam die 3de in de rang is:

Zijn bevoegdheden zijn de volgende:


Zijn opdracht vergt een regelmatige aanwezigheid in de moskee van de dageraad tot aan het laatste gebed van de dag.4. De celebrerende imam (of assistent)

Zijn bevoegdheden zijn de volgende:

 


5. Al Moujawwid 

Zijn bevoegdheden zijn de volgende:

 

6. De Muezzin

De Muezzin is gelast met de oproep tot en het aankondigen van het gebed voor elk van de vijf dagelijkse gebeden. Daartoe moet hij voordien reeds in de moskee aanwezig zijn, zo ongeveer een kwartier voor de wettelijke ingangstijd van het gebed.

 

 

De Grote Imam van BelgiŽ


De Grote Imam van BelgiŽ zit het comitť van theologen voor en heeft als opdracht het religieuze dogma en de doctrine.


De rol van de Grote Imam van BelgiŽ is de volgende:de Grote Imam van BelgiŽ heeft twee adjuncten (de secretarissen van de eredienst genaamd) om hem te helpen bij het vervullen van zijn opdracht.

 

Titels en kwalificaties van de Imams, die bedienaars zijn van de Islamitische eredienst 


Opmerking: het behoort tot de bevoegdheid van de Moslims en meer in het bijzonder van de Executieve van de Moslims van BelgiŽ het begrip ĎImamí te bepalen en te preciseren (die gewoonlijk de bedienaars van de eredienst worden genoemd); om de opgelegde regels te bepalen en om binnen de Moslimgemeenschap de Imams aan te duiden aan wie die titel verleend wordt.

 

1. De Imam die 1ste is in rang: Imam Khatib

De opdracht en de taken rond de eredienst die hem toegekend worden eisen dat hij houder is van een universitair diploma dat werd afgeleverd door:

Het vereiste diploma is een doctoraat in Islamtheologie of in Islamstudies of een licentie in Islamtheologie of in Islamitische religieuze wetenschappen of een gelijkaardig titel.

De Executieve van de Moslims van BelgiŽ kan, na advies van het Comitť van Theologen, deze titel van Imam 1ste rang toekennen aan elke kandidaat die het bewijs kan leveren van de ernstige en degelijke theologische kennis, omwille van zijn gedane studies en de lange praktijkervaring in het prediken.

De diplomaís die in de niet-erkende religieuze Islamitische Instituten worden behaald kunnen worden goedgekeurd en toegestaan als vereiste titels (het Europese Islamitische Instituut van BelgiŽ, de Europese Academie voor Islamitische Cultuur en Wetenschappen, en andere.)

2. de Imam die 2de is in rang: Imam Ė Ratib

Het vervullen van deze opdracht vereist:

 

3. De Imam die 3de is in rang

De vereist voorwaarden voor het vervullen van deze opdracht zijn de volgende:

Deze kennis wordt gestaafd door een attest dat afgeleverd wordt door het Comitť van Theologen, dat verbonden is met de Executieve van de Moslims van BelgiŽ (cf. punt 2).

4. De celebrerende Imam of assistent

De vereiste voorwaarden zijn:


Deze kennissen worden gestaafd door een attest dat wordt afgeleverd door het Comitť van Theologen, dat verbonden is met de Executieve van de Moslims van BelgiŽ (cf. punt2).

 

5. Al Mujawwid

De vereiste voorwaarde is de kennis van de Heilige Koran met de regels rond het lezen van de psalmodiering.
Het diploma wordt afgeleverd door een Islamitisch universiteit of Instituut.

 

6. De Muezzin

Hij beschikt over de kennis van de praktijken van de eredienst, kennis die gestaafd wordt door een attest dat afgeleverd wordt door het Comitť van Theologen, dat verbonden is met de Executieve van de Moslims van BelgiŽ.

 

 

 

Top

 


Erkenningprocedure
Om voor een erkenning in aanmerking te komenzijn de moskeeŽn verplicht een dossier te hebben bij de EMB. Zoniet kunnen ze bij een eventuele erkenning geen aanspraak maken op de faciliteiten besproken in de tekst ďGevolgen van de erkenningĒ. 

Een dossier dat in aanmerking komt voor de procedure tot erkenning te doorlopen bevat ondermeer de volgende stukken: Deze documenten zijn onombeerlijk wil het dossier volledig zijn en wil de moskee in aanmerking komen voor een erkenning.Het vereiste informatieformulier kan worden afgedrukt:

Klik hier informatieformulier


Na ontvangst van alle gegevens van een moskee stuurt de EMB een verklaring ter aanvaarding van de erkenningprocedure ter ondertekening en terugzending toe.
Deze verklaring kan evenwel ook onmiddellijk samen met het informatieformulier ingediend worden. 
Online kan u een exemplaar laten printen, 

Klik hier verklaring


Voor het werkingsjaar lopende van 2001 - 2002 werden de prioritair te erkennen moskeeŽn reeds voorgedragen. Nieuwe aanvragers dienen hiermee, evenals met de Prioriteitenlijst rekening te houden.

Dit moge moskeeŽn niet weerhouden hun gegevens bereidwillig aan de EMB ter beschikking te stellen. Mogelijkerwijs zal een volgende erkenningronde plaatsvinden in de komende jaren.
Bovendien bemoeilijkt het niet verstrekken van gegevens van de niet meewerkende moskeeŽn het verblijf en de toekenning van de visa van Imams evenals de regeling van andere zaken.
Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht op:

 

        SECRETARIAAT

Departement van de Eredienst (moskeeŽn):

         Tel: 02/626.15.97

          Fax: 02/626.15.99


Top

 


Vereiste documentenElk dossier bevat, naast het initiŽle en eerder vermelde informatieformulier volgende stukken:+ Een door de moskeeverantwoordelijke ondertekende verklaring.


Top

 


De moskee: van onmisbaar belang


De moskee concretiseert de gemeenschappelijke doelstellingen die de Islamitische gemeenschap nastreeft.. 
Een opgave voor elke moslim is het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden (salaat)
Omwille van de functies die binnen veel moskeeŽn tot bloei komen (scholing, ontmoetingsruimte,Ö) en in het bijzonder omwille van de mogelijkheid om gezamenlijk het gebed te verrichten, is de moskee zonder twijfel de beste plaats voor het gebed. Meer zelfs: het bieden van gebedsfaciliteit is de voornaamste doelstelling van elke moskee.

De moskee huisvest als het ware de Islamitische geest van broederschap, gelijkheid en medeleven die onder de moslims leeft.

Reeds ten tijde van de profeet Muhammed (saws) was de moskee het kloppende hart en het zenuwcentrum van waaruit de dynamiek tot verbetering van de maatschappij uitging.

Ook heden ten dage brengt de moskee de mensen samen ter verwezenlijking van het hoogste doel: de aanbidding van Allah doorheen gezamenlijk gebed en uitgedragen sociale inzet. Het gezamenlijk overleg en optreden van Moslims, georganiseerd rond hun moskeewerkingen, gaat in tegen eng individualisme en egoÔsme.
Het is een religieuze verplichting (zeker voor mannen) om het Vrijdagsgebed gezamenlijk te verrichten.


De Ghutbah of preek is een essentieel onderdeel van de Vrijdagsgebed (Djoemah Salaat). Het doel van de Ghutbah is Moslims aan hun plichten te herinneren. Problemen en onderwerpen die in de gemeenschap leven worden naar voren gebracht.
Informatie allerhande kan tijdens de Ghutbah doorgegeven worden (overlijdens, oproepen voor inzamelingen,Ö) om gemeenschapsleven te bevorderen.

Bij de uitvoering van het gemeenschappelijk gebed dient de gemeenschap (djemaat) de Imam te volgen en dit door navolging van de kenmerkende gebedshoudingen.
Hierbij stelt de gemeenschap zich op, in evenwijdige rijen, nauw naast elkaar aansluitend, schouder aan schouder, achter de Imam. Bij de vorming van deze rij(en) wordt geen rekening gehouden met maatschappelijke positie of status van de vorming van deze rij(en) wordt geen rekening gehouden met maatschappelijke positie of status van de gelovigen: voor Allah staande zijn we allen gelijk.

De Ghutbah is een onderdeel van de voorbereiding tot het (Vrijdags-) gebed doch zeer zeker veel meer dan dat. Verre van een formalistische speech of preek, of een ritueel praatje, beoogt de Ghutbah de toehoorders d.m.v. de grote kennis over de Islam en de welbespraaktheid van de Imam en diens weloverwogen onderwerpkeuze Ė vaak over actuele themaís Ė in vervoering te brengen. 
Het doel van de Ghutbah is het overbrengen van de boodschap van de Islam naar de harten en hoofden van de toehoorders en dit met doel de moslims, en de eventuele andere toehoorders, te helpen verder te gaan op het pad van Allah.


Ook de feestgebeden, naar de aard van de Islam in gemeenschap gevierd, worden door een Ghutbah voorafgegaan. Na afloop volgt het gebed en gaan families en vrienden elkaar, met zuivere intenties en met de wijsheid van de Ghutbah vers in hun harten geplant, opzoeken.

Soms is het een opgave, maar ťťn die de moslims zich graag getroosten, om de door hun opgezette structuren zuiver te houden van invloeden die vreemd zijn aan de Islam. Waar in de harten de liefde voor Allah overheerst zal de moskee steeds het centrum zijn dat het altijd geweest is: een lichtpunt van onderlinge solidariteit, onderwijs, overleg, actie en gebed.

Op plaatsen waar de moslims de kansen te baat nemen die Allah hen schenkt groeien moskeeŽn uit tot creatieve complexen en artistiek hoogstaande gebouwen alwaar ziekenhuizen, kinderdagverblijven, logementruimten voor Qu'r‚n studenten, jongeren- en bejaardenfaciliteiten integraal deel van uitmaken.

Dergelijke complexen, waarvan vaak een kleine groep gelovigen aan de basis ligt die ooit met een bescheiden moskee begonnen, zijn bruggenhoofden voor verdere sociale actie over de generaties heen. Inshallah.
Alle middelen die kunnen bijdragen tot de verdere uitbouw van deze infrastructuur dienen zonder compromissen te sluiten aangewend te worden.

 

 

Top