VERKLARING
Ik ondergetekende ……………………………………………………...,verantwoordelijke van 

De VZW ………………………………………………………………………………………..

Gelegen te ………………………………………………………………………………………

Verklaar hierbij geοnformeerd te zijn over de procedure en de gevolgen van de erkenning van 

de plaatsen waar de eredienst wordt gehouden.
Ten bewijze waarvan ik mijn akkoord beteken en wens dat het dossier van onze moskee 

voorgedragen wordt voor de erkenning.
Voor akkoord,

 Plaats, datum: 
Handtekening :