Franstalige Brief 
Nederlandstalige brief
Engelstalige brief
Turkse brief
   
Foto1 
Foto2
Foto's eerste steenlegging Demande d’assistance financière
Pour la reconstruction de la mosquée
‘Noor-Ul-Haram’ à Anvers, Belgique

Le prophète Muhammad (que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) disait: Celui qui construit une mosquée pour plaire à Allah, Allah le tout puissant lui construira une maison au paradis. (Al Bukhari)

En 1983, les musulmans domiciliés à Anvers, originaires de régions diverses, n’avaient que quelques mosquées comme lieux de prière et d’adoration.
Ces mosquées étaient gérées par la communauté arabe ou turque. Le sermon du vendredi et les autres activités religieuses étaient célébrées dans la langue arabe ou turque, tandis que les cinq prières obligatoires sont faites en arabe. Pour faciliter l’accès au Coran et aux autres connaissances religieuses, les théologiens musulmans du continent asiatique ont décidé de créer des centres de culte adaptés à la population concernée.
En février 1983, les musulmans - issus du Pakistan, Bangladesh et de l’Inde – ont inauguré l’Association Islamique d’Anvers à l’aide des autres communautés musulmanes.
Avec des moyens limités, nous avons pu acquérir un petit bâtiment, situé à Van Kerckhovenstraat 89 à Anvers , dont la salle permettait d’accueillir 150 fidèles musulmans. A l’époque, cette salle répondait aux besoins des fidèles peu nombreux.
Quelques années après, le nombre de fidèles indiens a augmenté et est passé de 150 à 1500 musulmans nécessitant un espace cultuel plus grand.
Avec l’aide d’Allah le Tout Puissant, nous avons acheté un terrain de 655m² attenant à la mosquée. La nouvelle mosquée pourra accueillir jusqu’à 600 fidèles et jouer le rôle d’une école coranique où des cours de religion seront dispensés aux enfants et aux adultes.
La nouvelle mosquée servira également à l’organisation de réunions et d’activités religieuses pour l’apprentissage des bases du Saint Coran et la connaissance de la Sunnah.
Par la grâce d’Allah le Tout Puissant, l’architecture de la nouvelle mosquée revêt un caractère islamique. En effet, elle dispose de deux minarets et d’une baie vitrée.
Avec l’aide d’Allah le Tout Puissant, nous avons réussi à avoir les différentes autorisations requises des autorités belge.
Nous avons crée un fond pour la collecte des donations de frères et sœurs musulmans.
Pour le moment, nous avons réussi à réunir 110.000 Euro.
D’après nos prévisions, le montant nécessaire pour la construction de la mosquée s’élève à 625.000 Euro. Il reste donc 375.000 Euro à pourvoir.
Nous avons déjà entamé les travaux de démolition de l’ancienne mosquée et de déblaiement du terrain. Mais pour poursuivre les travaux, nous avons besoin de moyens financiers supplémentaires.
Partant du fait que la mosquée est la maison d’Allah, et un lieu sacré pour tous les musulmans, nous vous invitons à participer au financement de ce projet selon vos moyens.
Qu’Allah le Tout Puissant récompense vos actes.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information. vos remarques ou vos suggestions seront les bien-venues.
Chaque sœur et frère musulmans ont la possibilité de suivre l’utilisation de leur donation et de s’assurer de l’existence de « Antwerp Islamic Association » et de la mosquée « Noor-Ul-Haram » en contactant les autorités belges.
Toutes les participations financières à la réalisation du « New Mosque Project » peuvent être visualisées sur notre site : http://groups.yahoo.com/group/AIA-forum .
Pour toutes vos donations, vous recevrez un reçu, un accusé de réception et une lettre de remerciement.
Vous pouvez suivre les étapes des travaux en visitant notre site.
A présent, la situation financière est comme suit :
Amont en main : 110.000 Euro.
Total des frais : 625.000 Euro.
Besoin urgent pour assurer la continuité de la première phase de construction : 375.000 Euro.
Chers sœurs et frères, nous vous demandons de contribuer à reconstruire votre mosquée le plus vite possible.
Merci d’effectuer votre paiement sur le compte bancaire 733-1031416-45 (KBC) en mentionnant la communication (NUH-fund).
Nous vous remercions d’avance.

Assalmul-i-kum wa Rahmatullah-i-wabaraktuhu.

Masjid « Noor-UL-Haram »

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

Iqbal Ahmed Qureshi Tel/fax: 32 (0) 3.455.61.66. Mobile 32 (0) 476.32.89.82.
Intezar Uddin Siddiqui Tel/fax: 32 (0) 3.226.88.80.
Ibrahim Hublou Tel/fax: 32 (0) 9.329.06.29. Mobile 32 (0) 495.61.35.23.

 

TopVERZOEK FINANCIËLE BIJSTAND,
VOOR DE RECONSTRUCTIE VAN
DE“NOOR-UL-HARAM” MOSKEE
TE ANTWERPEN (BELGIE).

De Heilige Profeet Mohammed (vzmh) zegt:
“Wie een moskee bouwt om Allah te behagen,
Allah zal hem een huis in het paradijs bouwen” (Al-Bukhari).


Voor 1983 beschikten moslims van diverse streken voor het uitvoeren van hun religieuze plichten over enkele moskeeën in Antwerpen (één van de grootste havens van Europa, het wereld diamant centrum en één van de grootste steden van Europa en België).
Deze moskeeën werden ofwel door de Arabische – of door de Turkse gemeenschap georganiseerd. De vrijdagsceremonie en andere religieuze activiteiten werden eveneens in Arabisch of in Turks opgevoerd, terwijl Arabisch enkel essentieel is voor het dagelijkse gebed. Om de kennis van Koran en van andere religieuze aangelegenheden te verbreden, vooral voor het begrijpen tijdens de vrijdagsceremonies en andere religieuze bijeenkomsten hebben de geleerden van onze moslimgemeenschap van het Indische subcontinent besloten om een afzonderlijk religieuze centrum in te richten.
In februari 1983 hebben moslims van het Indische subcontinent (Pakistan, Bangladesh en India) met de hulp van andere moslimgemeenschappen de “Antwerp Islamic Association” ingericht. Een gebouw in de Van Kerckhovenstraat 89 in Antwerpen werd met erg beperkte middelen aangeworven voor gebed en andere religieuze bijeenkomsten.
Het was een klein gebouw waar ongeveer 150 gelovigen hun religie konden belijden. Destijds voldoende daar de gemeenschap nogal gering was.
Sindsdien neemt het aantal moslims van het Indische subcontinent voortdurend toe. Het aantal gelovigen is gestegen van 150 tot 1500. Het spreekt voor zich dat het oude gebouw niet in staat is om dit geheel op te vangen.
Bijgevolg hebben we met de hulp van Allah de almachtige een stukje aangrenzende grond, (dat zich uitstrekt over 655 sq.m.) aangeworven voor de heropbouw. Dat vergemakkelijkt de accommodatie van 600 gelovigen en verschaft eveneens het inrichten van Koranonderwijs voor de kinderen en volwassenen.
De nieuwe moskee zal gebruikt worden voor verscheidene religieuze activiteiten en bijeenkomsten met strikt aan de basis het onderwijzen van de Koran en de laatste Profeet Mohammad (vzmh).
Met de gratie van Allah de Almachtige hebben we het ontwerp van de nieuwe moskee uitsluitend gebaseerd op Islamitische architectuur die tot uiting komt in 2 minaretten en een glazen façade. Met de hulp van Allah de Almachtige zijn we erin geslaagd om de goedkeuring te krijgen van de Belgische autoriteiten, waarvoor we hen danken.
We hebben nu voldoende grond, toestemming van de Belgische autoriteiten en een overeenkomst van de ondernemer voor de wederopbouw van de moskee, maar we hebben onvoldoende financiële ondersteuning om dit uit te voeren. Daarom hebben we alreeds een moskee bouwfonds opgericht en ontvangen we voortdurend donaties van onze moslimbroeders en –zusters. Tot heden zijn we erin geslaagd om 110.000 Euro te verzamelen, wat nog altijd
onvoldoende blijft want de effectieve kost om dit project te voltooien bedraagt 625.000 Euro. Het slopen van de oude moskee en het opruimen is al gestart. Voor de non-stop uitvoering van de eerste fase van dit project hebben we dringend 375.000 Euro nodig. Dit bedrag zal rechtstreeks naar de aannemer gaan. Het resterende bedrag zal bestemd worden voor de voltooiing, voor onderwijs ondersteunende materieel enz.
Zoals geweten is de moskee, het huis van Allah de Almachtige, de Heilige Plaats van alle moslims en is het de plicht van elke moslim om er zorg voor te dragen en hulp te verlenen bij het bouwen en herbouwen ervan. Als dienaar van Allah de Almachtige, overweldigend en meedogend, hebben we ons best gedaan om onder beperkte omstandigheden in overeenstemming te zijn met de orders van Allah de almachtige en onze Profeet Mohammad (vzmh).
In de naam van Allah de Almachtige vragen, hopen en verwachten we onze moslimbroeders en –zusters om naar voren te komen en ons edelmoedig te vergezellen in dit project.
Deze moskee is ook de uwe, wij zijn alleen de dienaars, jullie zijn onze broeders en zusters, onze steunende partners bij de wederopbouw van de moskee in het hart van Antwerpen.
Allah de Almachtige laat een nobele handeling of daad niet voorbijgaan en beloont in dubbel. De beloning zal voortduren zelfs na onze dood, zolang de moskee bestaat, onder vorm van een voortdurende aalmoes (Sadaqa Jaaryyah).
We hebben ons best gedaan om dit moskee project te beschrijven. Heeft u nog vragen en suggesties, laat het ons weten, we zullen u zo vlug mogelijk antwoorden en kijken uit naar uw suggesties in het belang van het “Nieuwe moskee project –Antwerp Islamic Association”.
Elke moslimbroeder en -zuster heeft het volste recht om het gebruik van deze financiële bijdrage alsook het bestaan van AIA – Moskee Noor Ul Haram- na te vragen bij de Belgische autoriteiten.
Alle ondersteunende informatie m.b.t. het moskeeproject, giften aan organisatie en stortingen van
individuen zullen vermeld worden op de volgende website: http://groups.yahoo.com/group/AIA-forum . Voor elke donatie zal u onmiddellijk een bewijs ontvangen samen met een bedankende bevestigingsbrief. U zult regelmatig het verloop en de foto’s van de wederopbouwwerken vinden op de bovenvermelde website.

Huidige financiële situatie:
Bedrag in handen: 110.000 Euro
Totale kosten: 625.000 Euro
Dringend nodig: 375.000 Euro (voor de eerste fase)

Broeders en zusters, het is jullie moskee. Wij zijn u zeer dankbaar en verzoeken u dringend om spoed te geven aan jullie donaties. Financiële giften kunnen gestort worden op het volgende rekeningnummer: 733-1031416-45 (KBC) met de referentie “NUH-fonds” (o.v.v. Cash, cheque, banktransactie of opdrachten).

Wij kijken uit naar jullie voltallige steun in deze edele zaak en danken jullie ten zeerste.
Assalam ul-i- kum wa Rahmatullah –i- wabarakatuhu.

Masjid “Noor- Ul- Haram
Antwerp Islamic Association

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Iqbal Ahmed Qureshi Tel/fax: 32 (0) 3.455.61.66. GSM: 32 (0) 476.32.89.82.
Intezar Uddin Siddiqui Tel/fax: 32 (0) 3.226.88.80.
Ibrahim Hublou Tel/fax: 32 (0) 9.329.06.29. GSM: 32 (0) 495.61.35.23.

 

Top


FINANCIAL ASSISTANCE REQUEST,
FOR THE RECONSTRUCTION OF MOSQUE
“ NOOR –UL- HARAM “ ANTWERP, BELGIUM.

SAYS, Holy Prophet Mohammad (PBUH) "Whosoever Constructs a Mosque with the intention of seeking Allah'S pleasure, Allah Almighty will build a house for him in the paradise" (Al-Bukhari).


In 1983 and before Muslims from different countries had few Mosques for performing Religious duties in Antwerp- Belgium (The large port of Europe, World Diamond Center, one of the biggest cities of Europe). These Mosques were either organized by Arabian Community or Turkish Community. Friday Sermon and other religious activities were performed in Arabic or Turkish Language in these Mosques except five time prayer essential to be in Arabic. For getting best Quranic and other religious knowledge and understanding at the time of Friday Prayer and other religious gathering from the Scholar of our own community Muslims from Indian Sub Continent decided to have separate Religious Center.
In February 1983, Muslims from Indian Sub Continent (Pakistan, Bangladesh and India) with the help of other Muslim communities established Antwerp Islamic Association by acquiring a Building used as Mosque for five time prayer and other religious gathering under very limited resources at Van Kerckhovenstraat 89 in Antwerp , Belgium. It was a small building where about 150 worshipers could perform their Religious duties but enough because the community was quite small.
Since then the number of Muslims from Indian sub continent has continuously been increasing and also first generation has started to grow up which increased the worshipers from 150 to 1500. Obviously the old building is not able to accommodate that increased numbers.
Therefore with the help of Allah Almighty we have already acquired a plot adjacent to the old Mosque which extended the area around 655 sq. meter for Reconstruction Mosque. It facilitates to accommodate 600 worshipers and also provide to establish Quranic education system for the children and adult as well after the completion of New Mosque.
The New Mosque will be available for all kinds of religious gathering and activities strictly on the basis of teaching of Holy Quran and Prophet Mohammad (PBUH), the last Prophet to all Muslim brothers and sisters.
By the grace of Allah Almighty we have the design of New Mosque based purely on Islamic Architect, shows two Minarets and glass façade. With the help of Allah Almighty we have succeeded to get approval from the Belgium Authority for which we thank them.
Thanks Allah Almighty now we have sufficient ground, Authorization from the Belgium Authority and contract from contractor for the construction of Mosque in hand but we haven't sufficient Financial Backing to carry out the completion. For this purpose we have already established Mosque Reconstruction Fund and we are continuously receiving donation in it from our Muslim brothers and sisters of every community. To date we have succeeded to collect 110,000 Euro which is still insufficient because actual cost for the completion of the project is 625,000 Euro. The demolishing of Old Mosque and clearance is being started by the Contractor for the non stop construction of first Phase of this project we are urgently in need of 375,000 Euro which will go directly to the Contractor and the rest amount will go to finishing work, educational supports material and others.
As we all know Mosque is the House of Allah Almighty holiest place for all Muslims and it is the duty of every Muslim to take care in proper way and assist by all means in building or rebuilding. As the servant of Allah Almighty Magnificent and Compassionate we have been doing our best under the limited resource to maintain according to the order of Allah Almighty and Prophet Mohammad PBUH.
In the name of Allah Almighty we request, hope and expect from our Muslim brothers and sisters all over the world to come forward and generously be with us in this project. This Mosque is your, we are only the servant, you are our brothers and sisters and supporting partners in the Reconstruction of Mosque in the Heart of Antwerp. Being Muslim this is our believe, Allah Almighty never waste noble deed or assistance but reward in double and it will continue even after ones death as long as the Mosque stands “Continues Alms ” (Sadaqa Jaariyyah).
We have tried our best to describe New Mosque Construction Project but if you have any question and suggestions, let us know, we shall be very pleased to reply soon and look forward your suggestions in the best interest of New Mosque Project, Antwerp Islamic Association and for our Muslim Community.
Every Muslim brother and sister has full right to inquire and examine the use of his financial support, also free to confirm about the existence of Antwerp Islamic Association, Existence of Mosque “Noor- Ul- Haram ” from the Belgium Authority.
All kind of supporting information regarding New Mosque Project, Gifts to organization and contribution of individuals will be mentioned on the following website: http://groups.yahoo.com/group/AIA-forum . For every donation you will get a receipt immediately alongwith a letter of confirmation of your donation and thank. You will also find the progress of Reconstruction Work through photograph on the said website regularly.
Presently we are mentioning the financial status and requirement as:
Amount in hand 110,000 EURO
Total Cost 625,000 EURO
Urgent Need 375,000 EURO (for first phase)
Brother and sisters it is your Mosque and we urge you to hurry in offering your donations, we shall be very thankful and obliged. Financial gifts can be deposited on the following account number 733-1031416-45 (KBC) with the reference “NUH-fund ”. Donations by : Cash, Cheques, Bank transfer and Money Orders.
We look forward to your full support urgently for this noble cause.
Thanking you very much and Assalam ul-i- kum wa Rahmatullah -I -Wabarakatuhu.

Masjid “Noor-Ul-Haram”

Antwerp Islamic Association

For further information please contact:
Iqbal Ahmed Qureshi Tel/fax: 32 (0) 3.455.61.66. Mobile 32 (0) 476.32.89.82.
Intezar Uddin Siddiqui Tel/fax: 32 (0) 3.226.88.80.
Ibrahim Hublou Tel/fax: 32 (0) 9.329.06.29. Mobile 32 (0) 495.61.35.23.

 

Top


ANVERS « NOOR-UL-HARAM” CAMIININ INSAASI

Peygamberimiz (S.A.V.) buyurur:
Her kim Allah rizasi için cami insaa ederse,
Allah(c..c..)’da cennette ona bir ev insaa edecektir. (Al- Bukhari)


1983 yilindan itibaren, çesitli milletlerden olusan Anvers musluman toplumu, dini vecibelerini uygulamak ve ögrenmek maksatiyla –“Avrupanin en büyük limanlarindan olan, elmasin merkezi, Belçikanin ve Avrupanin en büyük metropollarindan sayilan”- Anverse, camiler kurmaya basladilar.
Bu camiler sirf Arablar ve Türkler tarafindan organize ediliyor, diger irklarin verilen vaazlari anlamayip, Kur’an derslerinde dahi zorlanildigi biliniyordu. Böylece Hind kitasinin (Pakistan, Banglades ve Hindistan) alimleri kendilerine ait Islam Merkezini kurmaya karar verdi .
1983 subat ayinda, « Antwerp Islamic Association » adi verilen, van Kerckhovenstraat 89 , adresli binayi, Hindistan kitasindan gelen kardeslerimiz satin alip, küçük dahi olsa 150 kisilik cemaati barindirabilen camiyi hizmete sundu.
O zamandan bu yana müslümanlarin sayisi gün geçtikçe artti, Hindistan kitasindan gelen müslümanlarin sayisi 1500 civarina kadar yükselip, cami artik cemaati namaz için dahi barindiramaz hale geldi.
Allah (c.c.)’in rizasiyla camimize bitisik bir arsa satin alindi, amacimiz cocuklara ve yetiskinlere egitim olanagi saglayan, 600 kisiye hizmet sunabilecek bir cami insaa etmektir.
Faaliyetlerimiz, sadece Kurani Kerimin ve peygamberimiz (S.A.V) in yolunda olup, yeni caminin 2 minaresi ve camdan öncephesi ile islami mimariye uygun olarak tasarlanmistir.
Su an, arsamiz, Belçika yetkililerin tasdigi ve müteahhit firmayla anlasmamiz gerçeklesti.
Cami yapifonu sayesinde sürekli dinkardeslerimizden bagis aliyoruz. Su ana kadar 110.000 Euro hesabimizda birikmis durumda.
Lakin caminin yeniden insaasinin maliyeti 625.000 Euro olarak hesaplanmis, eski binanin yikimi baslatilmis ve projenin ilk etap insaasi için acilen 375.000 Euro gereksinimiz var.
Bu para dogrudan dogruya müteahhite gidecek ve kalan meblag ise diger etaplarin insaasina tahsis edilecektir.
Allah’in (c.c.) evi diye taninan cami, tüm müminlerin kutsal yeri olmakla beraber, insaasi, bakimi ve tamiri için gerekeni üstlenmek her müslümanin görevidir.
Bu cami, sizinde caminiz.
Sevgili dinkardeslerimiz, sizleri projemizde bizlere cömertce eslik etmeye davet ediyoruz.
Bizler sadece araciyiz ve desteginize ihtiyacimiz var.
Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.), güzel amelleri karsiliksiz birakmadigini ve iki misli ödüllendirdigini hepimiz biliyoruz. Bu tür ammellerde ise mukafatlandirma öldükten sonra bile, caminin var oldugu süreç, daimi zekat olarak devam eder.(sadaqah jaarijah)
Cami projemizi tanitmak için elimizden geleni yaptik.
Projemize ilisik sorularinizi ve önerilerinizi beklemekteyiz.
Herkes, « Noorulharam » camisine ait paranin kullanimi konusunda Belçika yetkililerine arastirma hakkina sahibtir.
Camimizin insaasina ait ayrintili bilgileri, alakali organizasyon bagislari ve bireysel havaleler ile ilisik bilgileri, calismalarin düzenli akisini ve fotoraflarini asagidaki internetsayfamizda bulabilirsiniz. http:// groups.yahoo.com/group/AIA+forum
Yapilan her bagisin ardindan alindi belgesi verilir.
ekonomik bilanço:
Toplanilan miktar: 110.000 Euro
Maaliyet fiyati: 625.000 Euro
Acilen gereken: 375.000 Euro (ilk etap için)
Sevgili kardeslerimiz, bu sizinde caminiz.
Sizlerden bu bagislari hizlandirmanizi rica ediyoruz.
Hesapnumaramiz: 733.1031416.45 (KBC) Referansimiz NUH-fonu (nakit, çek, bankamuamelesi)
Bu hayirli iste sizin desteginizi bekliyor ve tesekkürlerimizi sunuyoruz.

Vesselam

Noor Ul Haram Mesçidi
Antwerp Islamic Association

Daha genis bilgi için irtibat telefonnumaralari:
Iqbal Ahmed Qureshi Tel/fax: 32 (0) 3.455.61.66. Cep: 32 (0) 476.32.89.82.
Intezar Uddin Siddiqui Tel/fax: 32 (0) 3.226.88.80.  
Ibrahim Hublou Tel/fax: 32 (0) 9.329.06.29. Cep: 32 (0) 495.61.35.23.

 

Top


Top


Top