De Islam in België - Bedreiging of verrijking?  
Het Offerfeest: een geslaagde samenwerking!
Opgelet - 'Gekke koeien'
Turkije - Slachtofferhulp
Identiteitskaart Gesluierde foto, mislukte foto?
De hoofddoek op school

 

 

 

 

 

 

De Islam in België - Bedreiging of verrijking?

 

 

Top

 

 

Het Offerfeest: een geslaagde samenwerking!

Voor het derde jaar op rij hebben de Executieve en het Agentschap Net Brussel de handen in elkaar geslagen om van het Aïd Al Adha een waar succes te maken op het gebied van openbare hygiëne. En die taak was echt niet te onderschatten!

Om het geloof van Ibrahim op de proef te stellen vroeg God de Allerhoogste hem zijn lievelingszoon Ismaël (vrede zij met hem) te offeren. Op het laatste ogenblik, toen de profeet besloten had te gehoorzamen, beval Allah hem zijn zoon te sparen en in diens plaats een ram te slachten. Sindsdien wordt deze buitengewone daad van gehoorzaamheid door de Moslimgemeenschap herdacht tijdens grote feestelijkheden, die een gelegenheid vormen tot wederzijdse vergiffenis en maaltijden in familiekring.

Uitdaging
Wie wil feesten, moet er vaak ook het opruimen bijnemen. Dit jaar werden er in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om en bij de 25.000 schapen geofferd. Het slachthuis van Anderlecht kan zo’n toevloed op twee dagen tijd natuurlijk niet aan en heel wat gezinnen waren dan ook verplicht om thuis te slachten. Opdat dit Moslimfeest geen synoniem zou worden van openbare wanorde hebben de Executieve en Net Brussel samengewerkt om alle slachtafval op te halen en het ongecontroleerde storten zoveel mogelijk te vermijden.

Partnership
Van haar kant moest de Executieve instaan voor het bezorgen van de vuilniszakken (gele zakken voor de vacht; rode zakken voor de ingewanden) aan een twintigtal meewerkende moskeeën, die de zakken op hun beurt dan aan de gelovigen uitdeelden (tegen 20 BEF/stuk). De Executieve deelde ook een formulier uit, dat door Net Brussel in vier talen was opgesteld, en waarin de gelovigen werden aangemaand om het milieu en de openbare reinheid te respecteren en alle afval in de 17 containers te storten die door Net Brussel ter beschikking waren gesteld. De Executieve en Net Brussel denken er nu reeds over na, hoe ze dit partnership naar het volgende Aïd toe nog kunnen verbeteren.

Top

Opgelet - 'Gekke koeien'

Een Koninklijk Besluit (B.S. 13/1/98) stelt een lijst op van delen van het schaap die niet mogen worden gegeten om het risico op besmetting met de ‘gekke koeienziekte’ te vermijden. Deze delen zijn:

De schedel en de hersenen
De ogen, de amandelen en het ruggenmerg
De milt


Voor alle verdere informatie kan contact worden opgenomen met het Ministerie van Volksgezondheid: 02/238.28.11

Top

Turkije - Slachtofferhulp

Enkele maanden geleden werd Turkije getroffen door een vreselijke aardbeving, waarbij bijna 20.000 doden te betreuren waren, tienduizenden gewonden en onmetelijke materiële schade. Slachtoffers en daklozen kregen al snel hulp van internationale hulporganisaties. Maar ook de Executieve van de Moslims van België (EMB) is na deze tragedie niet bij de pakken blijven zitten. Van bij het begin heeft de EMB gepoogd de Moslimgemeenschap te mobiliseren om de Turkse bevolking te helpen. Buiten de officiële blijken van medeleven die gericht werden aan de Turkse Ambassadeur heeft de EMB een brief gestuurd aan alle moskeeën in België. Er werd een postercampagne opgezet en er werden duizenden overschrijvingsbulletins gedrukt om de nodige fondsen te verzamelen. Resultaat: er werd 200.000 BEF ingezameld, bedrag dat aan de overlevenden van de aardbeving in Izmit werd overgemaakt.

Top

Identiteitskaart Gesluierde foto, mislukte foto?

Het is een malaise die reeds geruime tijd heerst in heel wat gemeentelijke administraties: een identiteitsfoto met een “Islamitische hoofddoek”? Het kon volgens sommigen, maar voor anderen was het dan weer onaanvaardbaar...

Om hun weigering een identiteitskaart af te geven met een ‘gesluierde’ foto (d.w.z. de foto van een Moslimvrouw die de hoofddoek draagt) kracht bij te zetten, beroepen deze administraties zich op een interne omzendbrief die, na onderzoek, niet eens lijkt te bestaan!

Om dit probleem dan te ‘ontsluieren’ deed de Executieve navraag bij de gemeentelijke overheden. Deze waren klaarblijkelijk niet op de hoogte van de nota van het Ministerie van Binnenlandse zaken, die het volgende stipuleert: “Om een onweerlegbare religieuze of medische reden, mag een foto waarop het hoofd bedekt is worden aanvaard, op voorwaarde dat het gelaat volledig zichtbaar blijft, namelijk: het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten volledig ontbloot zijn.”

Vrouwen die hun ‘hidjab’ wensen te dragen voor de identiteitsfoto, doen dus helemaal niets onwettelijks.

Van rechtswege wil de hiërarchie der normen dat deze omzendbrief primeert boven eender welke andere nota of gemeentelijk reglement. Het volstond dus dat de Executieve deze wettekst – met zekere aandrang weliswaar – naar voor schoof, opdat de verscheidene administraties die tot dan toe onwrikbaar waren gebleken, erin toestemden om de onuitgereikte identiteitskaarten af te geven.

Nog verbazingwekkender is het feit dat deze omzendbrief bevestigd wordt door een andere nota vanwege het Ministerie van Communicatie en van Infrastructuur, waarin heel expliciet (op de aanvragen voor duplicata van het rijbewijs) het reeds vermelde principe wordt hernomen. Voldoende dus om ook de laatste sceptici te overtuigen...

Wij stellen dus eens te meer vast dat een intelligente en goed geargumenteerde dialoog – inch’ Allah- de (meeste) misverstanden uit de wereld kan helpen...

 Top

De hoofddoek op school

Ook op school krijgen Moslimmeisjes die de hoofddoek dragen vaak met vervelende toestanden te maken (psychologische druk, schorsing, strafmaatregelen, ...). Een onderzoek met eerbiediging van de religieuze diversiteit vormt een onvervreemdbaar recht. Om aan dit soort discriminatie te verhelpen heeft de EMB gesprekken ingeleid met de verschillende overheidsinstanties die voor het onderwijs verantwoordelijk zijn. Via deze dialoog hoopt de EMB voor de Moslimleerlingen te verkrijgen dat de rechten en vrijheden als voorzien door de Grondwet naar behoren worden toegepast.

Wordt vervolgd...

Top