Zoeken 
dinsdag 12 juni 2007 ..:: Onderwijs » Vlaamse Gemeenschap » Aanzet tot leerplan » S.O. ::..   Inloggen
Portaalnavigatie
  Home
  Onderwijs
  Mosquées
  Général
  Contact
  Agenda

  Leerplan secundair onderwijs

 

 

Dank aan onze Franstalige zusters en broeders die zich maanden vrijwillig hebben

ingezet voor het samenstellen van deze leerplannen.

Inchallah, zullen onze kinderen de vruchten plukken van wat zij gezaaid hebben.

Voor de realisatie van het leerplan is volgende werkwijze gebruikt:

 een werkgroep samengesteld uit leerkrachten van verschillende nationaliteiten

stelde dit leerplan samen, waarbij rekening gehouden werd met de interessewereld

van de leerlingen in de verschillende leeftijdsgroepen

1e graad: persoonlijke leefwereld

2e graad: maatschappelijke leefwereld

3e graad: wereldlijke visie

 het eindresultaat werd gecorrigeerd, nagelezen door de commissie, gecontroleerd

door theologen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene raad

Dit leerplan is bedoeld om door de leerkrachten gebruikt te worden als uitgangspunt

voor de lesvoorbereidingen van de lessen Islam.

Juni 2001

 

1e graad van het ASO

 

1e jaar : De identiteit van de Moslim: geloof en praktijk p. 3

2e jaar: De moslim en zijn familie, zijn groep, zijn

moslimgemeenschap en de Belgische gemeenschap p. 9

 

2e graad van het ASO

 

3e jaar: De moslim en zijn ervaring van tijd en ruimte p. 16

4e jaar: De visie van de islam inzake ethiek, psychologie

en maatschappij p. 22

 

3e graad van het ASO

 

5e jaar: De Islam in het westen p. 28

6e jaar: De bijdrage van de islam aan de beschaving p. 32

 

1ste graad van het A.S.O.

 

EERSTE JAAR: DE IDENTITEIT VAN DE MOSLIM: GELOOF EN PRAKTIJK

 

HET GELOOF :

1. De schepping getuigt van het bestaan van God

De tekenen van God :

Ø De zon

Ø De maan

Zie 10/5 e.v.: Yoênoes (Jonas) en de wetenschappelijke ontdekkingen die verwijzen naar

deze twee planeten

2. God kennen : Allah

Ø Uitleg van de term Allah : al-ilâh. Stam: « alaha » : Al-Ma°boêd / De Aanbedene

Ø Belang van deze Naam van God : Het is Zijn Opperste Naam

Ø De Naam van God in de Heilige Qor’an: Hem erin opzoeken

3. De schepping van Adam en Hawâ’ (Eva) volgens de geopenbaarde teksten.

Ø De genesis

4. Verschil tussen monotheïsme (at-tawhîd) en polytheïsme (as-sjirk)

Ø Grote sjirk (as-sjirk al akbar) : grote associatie

Ø Kleine sjirk (as-sjirk assighâr) : kleine associatie

Ø al-kibr: trots en ijdelheid, de eredienst van de heiligen, liefde voor het geld, passies…

5. Positie en houding van de Islâm t.o.v. de andere godsdiensten

Ø Definitie van de term Islâm

Ø De godsdienst is uniek en de boodschappen zijn talrijk

Ø Studie van de islamitische regel : « Geen dwang inzake godsdienst » (2/256)

Het doel van deze cursus is de leerlingen het respect voor de andere burgers bij te brengen

die een ander geloof hebben. In een maatschappij waar veel culturen en geloven

voorkomen, is het respect voor het anders-zijn essentieel voor de sociale vrede en de

verstandhouding onder allen.

DE EREDIENST :

1. Al-°Ibâda (aanbidding)

Ø Definitie van de term °ibâda : strikte betekenis; ruime betekenis van het begrip

(studie 56/96)

Ø Definitie van de praktijken van de eredienst: « al-°ibâdât »

Ø Belang van de handelingen van de eredienst: uiting van ons geloof en van onze

liefde voor God

Ø Beschrijving van het gebed: het uur, de plaats en het hoe

2. Herhaling van de verdiensten van het gebed (verzen en hadîš ter ondersteuning).

Ø Herhaling van de geldigheidsvoorwaarden

Ø Zuivering

Ø manier waarop het gebed gedaan wordt

3. Waarom bidden

Ø Betekenis van het gebed

Ø Doelstelling op het niveau van het spirituele en het sociale

4. Het vasten tijdens Ramadan

Ø Definitie

Ø Historiek van het vasten

Ø Juridische regels en geldigheidsvoorwaarden

Ø Spirituele en sociale dimensie van het vasten

 

QORAN :

1. Inleiding: Wat is de Qor’an

Ø Letterlijke definitie van de term

Ø Juridische betekenis van de term

Ø Samenstelling van de Qor’an : aantal soera's en hun onderverdeling in

1. Djoez’

2. Hizb

3. Nisf

4. Roe°boe

5. šoemoen

6. Ayât

Ø In acht te nemen regels voor het reciteren van de Heilige Qor’an : âdâb at-tilâwa

Ø Wat is een tafsîr van de Heilige Qor’an

 

2. Leren van de volgende soera's : inleiding tot het lezen van de gekozen soera's

Ø transcriptie, Nederlandse vertaling en commentaar

Ø Soerat 83: Al-Moutaffifin (de bedriegers) 1- 7

Ø Soerat 96: Al-°Alaq (de aanhangers)

Ø Soerat 103: Al-Asr (de tijd)

Ø Soerat 107: Al-Mâ°un (elkaar helpen)

 

HADΊ VAN DE PROFEET

Ø Wat is een hadîš?

Ø Definitie van het begrip

Ø Hadîš en Soenna

Ø Verschil tussen hadîš (Soenna) en Qor’an

Ø Selectie van hadîš van de Profeet die hoofdzakelijk gaan over het gedrag

 

MORAAL :

1. De intentie : an-niyya

Ondersteuning van de les, de hadîš :

« Zeker hebben de handelingen enkel waarde naargelang de waarde van hun intentie… »

(Overgeleverd door Boechâri)

Ø Definitie van de term « an-niyya »

Ø Belang van de intentie in het spirituele en sociale leven van de moslim

Ø De intentie en de morele en burgerlijke verantwoordelijkeheid

 

2. Het goede woord : al-kalima at-tayyiba

Ø Soerat 2: al-Bakara / 83

Ø Soerat 58: Al- Moujadala /9

 

3. Hoe zich te gedragen op de openbare weg en op openbare plaatsen

Ø Soerat 31 Luqman /18-19

 

4. De regels van het goede nabuurschap in de Islâm

Ø Soerat 4 An-Nisa /36

 

5. Het leren van de volgende aanroepingen

Ø Voor het slapengaan

Ø voor het opstaan

Ø voor het eten

Ø op het einde van de maaltijd

Ø vooraleer het huis te verlaten

Ø vergiffenis vragen aan God .

 

6. Het groeten in de Islam : at-tahiyya

Ø De relatie salâm – Islâm: salâm betekent “vrede”; Islâm betekent “onderwerping aan

God in vrede”

Ø De salâm uitspreken maakt deel uit van de identiteit van de moslim

Ø Salâm, “één van de 99 Namen van Allah ”.

Ø Het belang en het effect ervan in het onderhouden van de sociale contacten

Ø Regels: groeten van de ouderen; van zittende personen; tussen het individu en de

groep…

Ø Formulering

Ø De verdiensten van de islamitische groet (zijn waarde in beloning)

 

ASSIRA (biografie van de Profeet ) en GESCHIEDENIS :

 

1. Het Jaar van de Olifant : geboorte van de Profeet .

Ø Analyse van de gebeurtenissen tijdens de geboorte van de Profeet .

 

2. Emigratie van de eerste moslims naar Abyssinië

Ø Studie van de gebeurtenis vanuit historisch oogpunt en zijn gevolgen

 

3. Studie van de biografie van de gezel van de Profeet : Aboe Bakr

Ø Zijn leven, zijn kwaliteiten, zijn vriendschap met de Profeet

Ø zijn werk gedurende zijn kalifaat

 

4. De Ka°ba : historiek van de Heilige Stad; historiek van het gebouw

Ø De verdiensten van de Heilige Moskee

Ø De Qibla

1. definitie van het begrip

2. één van de voorwaarden voor het gebed

3. situatie van België op een kompas (kompas meebrengen en een praktische

oefening doen met de leerlingen)

 

TWEEDE JAAR: DE MOSLIM, ZIJN FAMILIE, ZIJN GROEP, ZIJN

MOSLIMGEMEENSCHAP EN DE BELGISCHE GEMEENSCHAP

 

GELOOF :

1. Al-Imân (het geloof): diepgaande definitie van het begrip

Ø Verschil en relatie tussen imân en Islâm

Ø Voorwaarden voor een correcte imân

2. Hoe zich gedragen tegenover God

Ø De rechten van God

Ø De kennis

Ø Het geloof en de zekerheid

Ø Het geloof en de vrees

Ø Exclusieve aanbidding

3. Beloning en Straf : het Paradijs en de Hel in het islamitische geloof

Ø Gevolgen van het geloof in het laatste Oordeel op het gedrag van de

individuen individueel en sociaal

4. De Onderwerping aan God : definitie en betekenis

Ø Onderwerping van het ego

Ø Onderwerping van het lichaam : onderwerping van de buik, onderwerping van

de tong ,onderwerping van de armen en de voeten, onderwerping van de ogen,

onderwerping van de intieme delen, onderwerping van de oren

5. Welke zijn de regels ("âdâb") in acht te nemen ten opzichte van de Profeet

Ø De liefde voor de Profeet

Ø De Soenna volgen

Ø De limieten van het respect en de eerbied voor de Profeet

Ø Het gebed (« Assalât ») over de Profeet : de teksten die dit hebben

ingevoerd (33/56) en de hadîš

Ø Betekenis en spirituele dimensie van het groeten: de verdiensten en beloning

6. De Nachtelijke Reis en de Hemelreis van de Profeet  (« al-isrâ’ wal mi°râdj »)

Ø Historiek

Ø Omstandigheden

Ø Verloop, en visie van het hiernamaals overgeleverd door de Boodschapper

van God

Ø Lessen trekken uit de gebeurtenis

EREDIENST:

1. De moskee

Ø Definitie en verschil tussen masdjid en djâmi°

Ø Het belang van het gemeenschappelijk gebed in de moskee: verdiensten en

doelstellingen

Ø Historiek van de moskeeën: de eerste moskeeën van de Islam: Qoebâ’, Medina …

Ø Structuur van de moskee: mihrab, minbar, gebedszaal, oplijning van de gelovigen: de

mannen, de vrouwen en de kinderen

Ø Rol van de imam

Ø Toelatingsvoorwaarden in een moskee: lichamelijke reinheid

Ø In acht te nemen regels in de moskeeën « âdâb al-masdjid »: de stilte en het verbod

de stem te verheffen, verbod er een commercieel centrum van te maken…

Ø De religieuze en sociale rol van de moskee

Ø Een lijst opmaken van de belangrijkste moskeeën in uw streek, in België en in de

wereld

Ø Vergelijking met de andere plaatsen waar erediensten worden gehouden: kerk en

synagoge

Ø Islamitische kalligrafieën in de moskee

2. Het vrijdaggebed

Ø Verdiensten en regels

Ø Het belang van het vrijdaggebed in het onderhouden van de broederschapsbanden

tussen de moslims

3. Gekozen smeekbeden om op te zeggen na de gebeden.

4. De islamitische feesten

Het feest voor het einde van het vasten en het Offerfeest :

Ø Viering: praktisch aspect van het gebed bij deze twee feesten

Ø Doelstellingen.

QORAN :

1. Studie van de volgende soera's: vertaling in het Nederlands, transcriptie van de

Arabische tekst met commentaar

Ø Soerat 91: Al-Shams (de zon)

Ø Soerat 89: Al-Fajr (de dageraad)

2. studie van verschillende thema’s:

Ø De wonderen van de schepping benadrukken

Ø De geschiedenis van de volkeren

Ø De Qor’an is een historische referentie

Ø Het misdrijf van het ontkennen van God

Ø De gevaren van de overdreven liefde voor het materiële

Ø De verantwoordelijkheid van de mens

MORAAL :

1. Goed gedrag tegenover de ouders (vader en moeder)

Ø Studie van soerat 17/23-24 en 31/14-15

Ø Keuze van hadîš terzake

2. Het respect van de oudere mensen

Ø De relaties tussen generaties, en afwezigheid van generatieconflicten in de Islâm

3. De morele en lichamelijke reinheid in de Islâm

Ø Definitie

Ø Praktijk

4. De school en de verdiensten van de kennis in de Islâm

Ø Qoranische verzen en hadîš die de verdiensten van de kennis prijzen

Ø De voorwaarden voor een goede studie en goede schoolresultaten

Ø Waarom studeren: morele en sociale verantwoordelijkheid

5. Studie van de volgende regels van welvoeglijkheid en de daarbij betrekking

houdende smeekbeden

Ø Aantrekken van nieuwe kleren

Ø Bij het aan- en uitkleden

Ø Geeuwen

Ø Oprispingen

Ø Niezen

Ø Wanneer men in een voertuig stapt

Ø Hygiënische maatregelen in toiletten en smeekbeden

 

ASSIRA en GESCHIEDENIS :

1. Aspekten van de persoonlijkheid van onze geliefde Profeet :

Ø Zijn bescheidenheid en zijn goedheid

Ø Zijn loyauteit

Ø Zijn vrijgevigheid en gastvrijheid

2. Al-Hidjra naar Medina

Ø Historiek; omstandigheden; verloop

Ø De zin van emigratie : definitie van het begrip

Ø Was de emigratie een vlucht

Ø Het effect van de emigratie op de gemeenschap

Ø De emigratie en het ontstaan van de islamitische stad

Ø Studie van de Hegiriaanse kalender: de maanden

Ø De voordelen van de Hegiriaanse kalender in de praktijk van de eredienst (het vasten

en de bedevaart): veranderlijkheid

3. Medina : tweede heilige stad in de Islâm

Ø Zijn verschillende namen

Ø Historiek; zijn verdiensten

Ø Begraafplaats van de Profeet

Ø Hoofdstad van het islamitische kalifaat tot Ali

Ø Evolutie van de stad in de tijd; (Geïllustreerde dokumenten meebrengen; maquettes

maken met de leerlingen)

Ø De belangrijkste plaatsen van de stad: Qoebâ’, Oehoed ; al-Baqi’…

4. Biografie van °Oemar ibn al-Chattâb

Ø Zijn bekering; zijn vriendschap met de Profeet

Ø °Oemar, de 2e kalief: zijn aanstelling als kalief; zijn realisaties

Ø De rechtvaardigheid van °Oemar

 

2e graad van het A.S.O.

 

DERDE JAAR: DE MOSLIM EN ZIJN ERVARING VAN TIJD EN RUIMTE

 

GELOOF :

1. Wat is het Profeetschap: « an-noeboewwa »

Ø Definitie van het begrip

Ø Verschil tussen « nabiy » (Profeet) en « rasoel » (Boodschapper)

Ø Aantal Profeten en Boodschappers in de geschiedenis volgens de teksten

Ø De nood aan Profeten en Boodschappers

Ø Funktie van Profeten en Boodschappers

Ø Kwaliteiten van Profeten en Boodschappers

Ø Onfeilbaarheid; moed; eerlijkheid in de overdracht en integriteit; intelligentie;vrijheid;

verrichten van wonderen

2. De dood: is dit het einde

Ø De islamitische opvatting over de dood

Ø Het leven van de zielen in « al-Barzach » (het vagevuur)

Ø Rouw: duur en regels

3. Het laatste Oordeel

Ø Zijn komst en zijn omvaringen

Ø Einde van de wereld (qiyâm as-sâ°at)

Ø De Wederopstanding (an-nasjr of al-ba°š)

Ø Het Verzamelen (al-hasjr)

Ø De Brug (as-sirât)

Ø Het Oordeel (al-hissâb)

Ø Het Paradijs (al-Djanna) en zijn graden

Ø De Hel (Djahannam) en zijn graden

 

4. De gunsten van Allah

Soerat (Al-Nahl) 16/18.

Ø Voorbeelden van de gunsten van Allah

Ø Hoe Allah bedanken voor Zijn gunsten

1. Door de taal: bedankingsformules

2. Door daden, de Profeet heeft gezegd:

« Elke schepping is zoals een familie waarvan God de last draagt;en God houdt,

onder zijn schepselen, van diegene die weldoend is tegenover de familie waarvan Hij de

last draagt. »

(Overgeleverd door Abdallah en opgenomen in Boechâri.)

 

EREDIENST:

1. Rechten van een overleden moslim

Ø In acht te nemen regels bij het afscheid van dit leven

Ø Tadjhîz al mayyit: rituele wassing, lijkwade, begeleiding

Ø Het gebed voor de overledene: regels en praktijk

Ø De begraving in het graf: richting van de Ka°ba

Ø Het bouwen van het graf en juridische bepalingen hierover

Ø Nood aan een islamitische begraafplaats: waarom?

Ø Bezoeken aan graven: regels, verdiensten en doel

Ø Wat de dood in Islâm betekent

2. De bedevaart

Ø Historiek van de hadj en zijn instelling

Ø Vormen en riten

Ø Verdiensten en spirituele geheimen

Ø Rol van de bedevaart in de eenheid van de moslimgemeenschap

3. De valse eed en de boetedoeningen (al-kaffârât)

Ø Wat is een valse eed?

Ø Ernst van de valse eed

Ø Formule van boetedoening: « al-kaffârât »

4. Laylat al Qadr (de nacht van de verdienste)

Ø Definitie doorheen de Qor’an en de hadîš

Ø De verdiensten van deze nacht

Ø Neerdaling van de Qor’an

Ø Het vieren van deze verdienstelijke nacht. Zijn waarde in beloning

De Profeet heeft gezegd:

« Hij die waakt gedurende de verdienstelijke nacht, gedreven door zijn geloof en met als

enig doel Allah te behagen, al zijn vroegere zonden zullen hem vergeven worden! »

(Overgeleverd door Boechâri volgens Aboe Hoerayra)

QORAN:

Memoriseren , vertaling, transcriptie, commentaar en studie:

Soerat 28 : Al-Qasas (de voordrachten) /76-83

Soerat 29: Al-Anabût (de spin) /41-45

Soerat 21: Al-Anbiya (de profeten) /30-35

MORAAL:

1. De leugen

Ø Visie van de Islam ten opzichte van de leugen

Ø De kwalijke gevolgen ervan op de sociale verbondenheid

2. De regels van welvoeglijkheid van gastvrijheid en het bezoek: (het islamitische zijn)

Ø Richtlijnen van de Profeet hierover

3. Het respecteren van zijn engagementen

Zie 2/40; 2/177 ; 23/8.

De hadîš van de Profeet :

« Er zijn vier bijzondere gebreken: indien iemand die allemaal bezit, gaat het om een echte

hypocriet; maar indien iemand van jullie slechts één van die gebreken heeft, heeft hij één

van de tekenen van hypocrisie totdat hij ermee stopt:

1. Wanneer men hem vertrouwt, verraadt hij

2. Wanneer hij spreekt, zegt hij enkel leugens

3. Wanneer hij zich engageert, komt hij zijn belofte niet na

4. En wanneer hij ruziet, wordt hij onuitstaanbaar! »

(Overgeleverd door Boechâri volgens Abdoellah ibn °Amr)

4. Goederen verworven op een slechte manier:

Ø Stelen

Ø onrechtmatig verwerven

Ø valsspelen

Ø oplichterij

Ø kansspelen

Ø Houding van de islamitische godsdienst over deze kwestie: juridisch statuut

5. De adolescentie en de puberteit

Ø Definitie en afbakening

Ø Lichamelijke en psychologische veranderingen

Ø De adolescentie en de morele en sociale verantwoordelijkheid

1. Verantwoordelijkheid tegenover God

2. Verantwoordelijkheid tegenover zichzelf

3. Verantwoordelijkheid tegenover de anderen: ouders, naasten, de moslims en

de burgers

6. Islamitisch broederschap: al-oechoewwa

ASSIRA en GESCHIEDENIS:

1. De geliefde Profeet :

Ø Zijn geduld op weg naar God

Ø Zijn uithoudingsvermogen op de weg van de Waarheid

2. Bayt al-Maqdis ( Jeruzalem) :

Ø Historiek (verwijzen naar de hadîš van Aboe Dzarr overgeleverd door Imâm ibn

Hanbal over de geschiedenis van de bouw van de Bayt al-Maqdis)

Ø Wat is de Heilige Moskee van Bayt al-Maqdis ?

(Het verschil aanduiden tussen de Heilige Moskee en de moskee van Omar gebouwd

tijdens het kalifaat der Omeyaden.)

Ø Verdiensten van de Moskee Al-Aqsa

Ø De oorzaken van de gehechtheid van de moslims aan deze heilige plaats: de

erfgenamen van het monotheïsme van Abraham

3. Studie van het leven van de 3de kalief °Oešman ibn Affân

Ø Zijn bekering tot de Islâm

Ø De schoonzoon van de Profeet

Ø Zijn emigratie naar Abyssinië (de tweede persoon die emigreerde voor God met

zijn familie na de Profeet van God, Loêt

Ø Zijn werk ten dienste van de Islâm

Ø Zijn toetreding tot het kalifaat: zijn realisaties

4. Illustere islamitische personaliteit: Ali Ibn Abi Talib

Ø Studie van het leven van de 4de rechtgeleide kalief

Ø Zijn kindertijd in het huis van de Profeet

Ø De jongste bekeerling

Ø De betekenis van het offer van Ali : tijdens de Hidjra van de Profeet

Ø Ali ten dienste van de de Islâm

Ø Zijn vroomheid en onafhankelijkheid van aardse bezittingen

Ø Zijn wetenschap. De Profeet heeft over hem gezegd:

“Ik ben de stad van de wetenschap en Ali  is er de toegangspoort van.”

(overgeleverd door Tabarâni en Al Bazzar)

 

VIERDE JAAR:  DE VISIE VAN DE ISLAM INZAKE ETHIEK, PSYCHOLOGIE EN MAATSCHAPPIJ

 

1. Historiek van de Qor’an: verzamelen en bewaren van de geopenbaarde teksten, door het te memoriseren en door op te schrijven.

 

Inleiding:

Ø Definitie van de Qor’an

Ø Het belang van het lezen en het schrijven in de Islâm

(herinneren aan de eerste 5 verzen van soerat 96/1-5)

A -Memoriseren van de Qor’an.

Ø Verdiensten

Ø De grote personaliteiten onder de Metgezellen die de Qor’an uit het hoofd hebben

geleerd

B – Het per schrift codificeren van de Qor’an:

Ø Samenbrengen van de Qor’an ten tijde van de Profeet : aanstelling van de

optekenaars van de Openbaring

Ø Samenbrengen van de Qor’an ten tijde van de eerste kalief Aboe Bakr :

1. De redenen

2. De voorwaarden van het verzamelen

3. Keuze van de term « Moeshaf » ter aanduiding van een kopie van de Qor’an

Ø Samenbrengen van de Qor’an ten tijde van de derde kalief °Oešmân:

1. De oorzaken

2. De commissie belast met deze taak

3. De karakteristieken van deze kopie

4. Het versturen van de officiële kopieën naar de belangrijkste islamitische

provinciën

2. Het Qor’anische wonder (« al-i’djâz al-qoer’âni ») :

Studie van het wetenschappelijke aspect van het Qor’anische wonder vanuit deze verzen:

Soerat 6 Al An’Am (het vee)/25

Soerat 16 Al-Nahl (de bijen) /69 en 79

Soerat 21 Al-Anbiya (de profeten) /30

Soerat 24 An-Nour (het licht) /43-45.

3. Analytische studie van de Afscheidspreek van de Profeet

De volgende punten benadrukken:

Ø Begin van de preek:

1. De lof aan God

2. De Eenheid van God

Ø Het bloed en de goederen : het leven en het privaat bezit

Ø De heiligheid van Mekka en Medina

Ø Woeker

Ø De gelijkheid tussen de rassen

Ø De zonde van het associëren (as-sjirk)

Ø De man-vrouw relatie

4. De wederzijdse hulp en steun in de Islâm

Ø Definitie van de wederzijdse hulp vanuit

1. Qor’anische teksten: Soerat 4 Al Nisa (de vrouwen) /36

Soerat 5 Al-Ma’idah (de tafel) /2

2. Hadîš:

Ø De Profeet heeft gezegd:

«Alle schepselen zijn als een familie ten laste van Allah  en van Zijn schepselen verkiest

Allah diegene die weldoend is tegenover Zijn familie »

(Overgeleverd door Boechâri).

Ø De domeinen van de wederzijdse hulp in Islâm.

5. De sociale functie het goede te bevelen en het slechte te verbieden.

Ø Definitie van de termen: het goede en het slechte (zie Soerat 3/110)

Ø Voorwaarden te vervullen door diegene die deze plicht op zich neemt

Ø Methodes

Ø Het doel van deze plicht

6. Enkele noties van psychologie :

Ø Pulsies

Ø Onbewust en bewust handelen

Ø Individuele verantwoordelijkheid

Ø De autonomie van de persoon

7. De smeekbede en het zich herinneren van God

-A -Definitie van het begrip: ad-doe°â (smeekbede)

Ø Zijn belang en zijn verdiensten

Ø Voorwaarden opdat de smeekbeden zouden vervuld worden

Ø Regels (al-âdâb) in acht te nemen tijdens smeekbedes

B –Het zich God herinneren (dzikr) :

Ø Soorten dzikr

Ø Doel

Ø Keuze van enkele authentieke smeekbedes overgeleverd door de Profeet

8. Drugs en verdovende middelen:

Ø Wat is een drug

Ø Klassificatie

Ø Schade voor het lichaam en de geest van de mens

Ø Hoe ze te voorkomen

Ø Juridische positie van de Islam over deze zaak

Ø Nicotinevergiftiging

9. Schaamte en fatsoen in de Islâm

Ondersteuning van de les:

de hadîš van de Boodschapper van God :

«De schaamte maakt deel uit van het geloof, en het geloof leidt naar het Paradijs, wat

betreft vulgariteit, zij is een teken van de hardheid van het hart en de hardheid van het hart

leidt naar de Hel.»

(Overgeleverd door Ahmad en Tirmidzi).

Ø Definitie van de schaamte en het fatsoen, verschil met verlegenheid

Ø De domeinen van de schaamte:

1. Schaamte ten opzichte van Allah ;

2. Schaamte en sociaal fatsoen: kledij (man en vrouw), gedrag en houding in het

openbaar

10. Het geduld tegenover moeilijkheden (As-Sabr).

Ø Spirituele dimensie volgens de islamitische opvatting

Ø Verschillende niveaus

Ø De goddelijke beloning voor hen die geduldig zijn, en moedig

Ø De wanhoop: vlucht, lafheid, gebrek aan vertrouwen in Allah .

11. Het belang van de tijd en de levensopvatting volgens de Islâm

Soerat 10 Yunus (Jonas) /6

Soerat 57 Al-Hadid (het ijzer) /20

De Profeet heeft gezegd:

« Geen enkel individu zal de verzamelplaats verlaten zonder rekenschap te hebben

gegeven aan Allah over vier zaken:

v Waaraan heeft hij zijn leven gewijd

v Hoe is zijn jeugd verlopen

v Waar heeft hij zijn goederen vergaard en waaraan heeft hij ze gebruikt

v Waarvoor heeft hij zijn kennis gebruikt. »

(Overgeleverd door Tirmidzi)

De Profeet heeft het volgende aanbevolen:

« Wees in dit aardse leven als een vreemde of een reiziger op weg. »

(Overgeleverd door Boechâri en Ibn Madjah)

12. Het toegelatene en het verbodene

Ø Definitie van de termen: halâl (toegelaten), harâm (verboden)

Ø Het verbod is de uitdrukking van de goddelijke Welwillendheid (7/157)

Ø De goddelijke wijsheid inzake het verbod van sommige handelingen, houdingen of

produkten

Ø Het standpunt van de Islâm tegenover de vitale noodzaak (ad-daroêra)

13. Aspekten van de islamitische beschaving: het urbanisme

Ø Morele en sociale dimensie in de architectuur

Ø Onderzoek naar de steden: Cordoba, Bagdad, Bassora, Fès, Granada

14. De sociale rol van de moskee

Ø De moskee, het hart van de Stad

Ø De moskee en de eenheid van de moslims: de gemeenschappelijke gebeden

Ø De moskee en het onderwijs

Ø De moskee, de opvoeding en de sociale hervorming

15. Principes van rechtvaardigheid in de Islâm..

Soerat 5 /8

Soerat 16 /90

Analytische studie van de brief van °Oemar Ibn Al-Chattâb aan Aboê Moesa Al-Asj°arî.

 

3e graad van het A.S.O.

 

VIJFDE JAAR: DE ISLAM IN HET WESTEN

 

1. Het geloof in God

Ø De gevolgen hiervan op de menselijke ziel.

Ø Psychologisch houvast.

2. Verwerpen van onverschilligheid.

(In het kader van de solidariteit en van de rechten van de mens)

De Profeet heeft gezegd: « Hij die anderen niet goed behandelt, zullen Wij ook niet goed

behandelen ». (Overgeleverd door Boechâri)

3. Televisie en mass media. (Dossier)

Ø Rol

Ø Invloed en impact:

1. Vanuit sociaal standpunt

2. Vanuit politiek standpunt

3. Vanuit economisch standpunt: publiciteit en consumptie

Ø Het gevaar van manipulatie: een spraakkunst die ontcijferd moet worden

Ø Naar een correct en voordelig gebruik; te maken keuzes

4. De islamitische personaliteit (as-sjachsiyya al-moeslima)

Ø Definitie

Ø Karakteristieken van de persoonlijkheid van de moslim

5. Misbruik en pedofilie (Dossier).

Ø Oorzaken

Ø Standpunt van de Islâm: religieus en juridisch

6. De mensenrechten in de Islâm.

Regel: de rechten worden verworven door zich van zijn plichten te kwijten.

Ø Recht op leven

Ø Vrijheid van geloof

Ø Vrijheid van meningsuiting

Ø Onschendbaarheid van woning en goederen

Ø Bescherming van de eer tegen laster en eerroof

Ø Het weigeren van discriminatie

Ø Recht op onderwijs en onderricht

Ø Vrijheid

Ø Recht op werk

Ø Recht op rust

7. Studie van de verzen 11-13 van soera 49 : Al-hoedjoerât (de Appartementen).

8. Racisme ( Dossier).

Soerat 49 /13

Soerat 30 /22

De Profeet heeft gezegd:

« Allah heeft me het volgende geopenbaard: Wees nederig, opdat niemand een ander

zou kwetsen, en opdat niemand zich zou verhoovaardigen ten koste van een ander. »

(Overgeleverd door Aboê Da’oêd)

9. De zakât en het principe van het verdelen van rijkdom.

Ø Historiek en definities

Ø Doelstelling van de zakât

Ø De ziel zuiveren van gierigheid

Ø Effectieve solidariteit

10. Het respecteren van de Orde (an-nizâm)

(Opvoeding tot goed burgerschap)

11. Corruptie en smeergeld.

Soerat 4 An-Nisa (de vrouwen) /29

Hadîš: de Profeet heeft gezegd:

« Allah heeft vervloekt zowel wie smeergeld betaalt als de tussenpersoon,

als hij die het aanneemt. »

(Overgeleverd door Tirmidzi, Aboê Da’oêd, Ibn Madjah en Ahmad)

12. Palestina:

Ø Heilig land van de Islam: historiek van de stad Jeruzalem

Ø Islamitische verdraagzaamheid en samenwonen tussen de verschillende

gemeenschappen

13. Het werk en de kwalijke gevolgen van “niet werken” vanuit islamitisch standpunt

Ø Verdiensten van het werken

Ø Toegestane handelingen

Ø Het werk, een bron van goddelijke beloning

14. Het geld in de Islâm en de wettelijke mogelijkheden om rijkdom te verwerven.

Ø Allah is de Ware Eigenaar, en de mens is de beheerder in Naam van Allah

Ø De wettelijke mogelijkheden voor het verwerven van goederen:

1. Werk

2. Giften

3. Erfenis

Ø Besteding van goederen: morele en sociale verantwoordelijkheid

16. Islamitische aanwezigheid in Europa: Historiek en invloed van de beschaving

Ø Spanje: Andaloesië: Qoertoeba (Cordoba)

Gharnâta (Granada)

Isjbiliyya (Sevilla)…

Ø Siqiliyya (Sicilië) en Italië

Ø Zuiden van Frankrijk

Ø De Balkan

 

ZESDE JAAR:  DE BIJDRAGE VAN DE ISLAM AAN DE BESCHAVING

 

1 . Ad-dîn en At-tadayyoen: het gevoel van religiositeit

Antropologische, sociologische en filosofische benadering

2 . De oorsprong van de Mens in het licht van de Openbaring en de wetenschap

3. Studie van Soerat 31 Luqman /12-19

4 . De 13 Attributen van God :

Naar gelang de school, legt men de nadruk op 13 (Asj°ari) of 14 (Matoeridzi) attributen vanAllah. De Salafiya beweging volgt deze classificatie niet. De lijst met attributen is devolgende:

1. Het Bestaan (al-Woedjoêd)

2. De Kennis (al-°Ilm)

3. Het Leven (al-Hayât)

4. Zijn Absolute anders-zijn t.o.v. de schepping (al-Moechâlafa lil hawadiši)

5. Het Woord (al-Kalâm)

6. De Eeuwigheid (al-Qidam)

7. Het Voortbestaan (al-Baqâ’)

8. De Zelfvoorziening (al-Qiyâmoe bin-nafs)

9. De Eenheid (al-Wahdaniyya)

10. De Wil (al-Irâdatoe)

11. De Kracht (al-Qoedratoe)

12. Het Horen (assam°oe)

13. Het Zien (al-Basaroe)

14. De Schepper (al-Châliq)

5. Het huwelijk in de Islâm

Ø De huwelijksprocedure

Ø De morele waarde van het huwelijk

Ø De complementariteit tussen de twee partners

Ø Het koppel; hoeksteen van de maatschappij

6. Betekenis van de Sjahâda: La ilâha illa Allah: er is geen god behalve God alleen:

Ø Een ontkenning en een bevestiging

Ø De vertikale en horizontale dimensie van de onderwerping aan God

Ø De ware zin van de aanbidding « al-°oeboediyya ».

7. Opvoeding tot burgerschap:

Ø Plichten tegenover de maatschappij

Ø Positief zijn in de sociale handeling

8. Het goddelijke decreet en de vrije wil in het islamitisch geloof

« Al-qadâ’ en al-qadar »

Ø Definities

Ø Handelingen van God

Ø De mens en zijn verantwoordelijkheid in het verwerven van zijn handelingen

Ø Het fatalisme: de aanvaarding van het goddelijke decreet is geen verontschuldiging

om zijn verantwoordelijkheden te ontvluchten

9. De moslimfamilie

Ø Rechten en plichten van de huwelijkspartners

Ø De opvoeding van de kinderen:

1. Regels

2. Plichten en rechten van kinderen

10. Statuut van de vrouw in de Islâm:

Ø De vrouw en haar geloof

Ø De vrouw als dochter: rechten en plichten

Ø De vrouw in de maatschappij: rol en deelname aan het sociale, economische en

politieke leve

Ø De vrouw als echtgenote: rechten en plichten

Ø De vrouw als moeder: rechten en plichten

11 . Aanbreng van de moslims aan de wetenschap:

Ø Geneeskunde

Ø Chirurgie

Ø Farmacologie

Ø Geografie

Ø Wiskunde

12. De vertrouwensvolle overgave aan God: (at-tawakkoel)

Ø Definitie

Ø Verschil tussen: tawakkoel en tawâkoel

13. Regels van fatsoen in acht te nemen tijdens discussies

Ø Een meningsverschil is geen kwaad

Ø Het respecteren van de mening van de ander

Ø Overhaaste beslissingen vermijden

Ø Interpretaties en twijfel vermijden

Ø Geduld opbrengen

Ø Niet in vulgariteit vervallen en nutteloze ruzies weigeren

14. De Goddelijke Namen:

Ø Lijst opmaken van de 99 Namen van God

Ø Keuze van sommige goddelijke Namen: vertalingen en commentaar

15. Islamitische personaliteiten:

Ø Aysja, de moeder van de gelovigen: de geleerde

Ø Al Chawarizmî: de doorgever van wiskunde; zijn leven en zijn werk

Ø Ibn Chaldoên: de historicus en socioloog

 

 
  
 leerplan secundair onderwijs Minimaliseren


 Afdrukken   
 aanzet leerplan Minimaliseren


 Afdrukken   
Copyright 2006 by ekonak   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid