19688                                                       MONITEUR BELGE - 01.06.1999 - BELGISCH STAATSBLAD

       AVIS OFFICIELS - OFFICIELE BERICHTEN

MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERIE VAN JUSTITIE
[99/09580] [99/09580]

4 MAI 1999. - Arrêté royal portant reconnaissance des membres
                       de l'Exécutif des Musulmans de Belgique

4 MEl 1999. - Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden 
                      van het Executief van de Moslims van Belgie

                ALBERT II, Roi des Belges,
             A tous, présents et à venir, Salut.

              ALBERT II, Koning der Belgen,
          Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

   Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment
l'article l9bis , y inséré par la loi du 19 juillet 1974, et modifié par les lois
des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999;
   Vu l'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités
chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques
reconnues;
   Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif
des Musulmans de Belgique, notamment 1'article 2;
   Vu les propositions faites au Ministre de la Justice;
   Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

   Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de
erediensten, inzonderheid op artikel l9bis , ingevoegd door de wet van
19 juli 1974 en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en
10 maart 1999;
    Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1978 tot inrichting van de
comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende
islamitische gemeenschappen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning
van het Executief van de Moslims van België, in het bijzonder artikel 2;
   Gelet op de voorstellen gedaan aan de Minister van Justitie;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

          Nous avons arrêté et arrêtons:

           Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

   Article 1er. Les personnes suivantes, proposées au Ministre de la
Justice suite à la procédure électorale, sont reconnues comme membres
de l'Exécutif des Musulmans de Belgique:
   1. Bali, Mohamed, Belge;
   2. Bouhna, Brahim, Belge; 
   3. Bouselmati, Minha, Belge; 
   4. Caliskan, Murat, Belge;
   5. Cavdarli, Cemal, Belge; 
   6. Ibn Seddik, Hassan, Marocain;
   7. De Munck, Lodewijk, Belge; 
   8. El Arbi, Zouhair, Belge; 
   9. El Moukhtari, Abdelhamid, Marocain; 
   10. Guerbal, Sebti, Belge; 
   11. Kara, Abdulakdir, Belge; 
   12. Maloujahmoum Nordin, Belge; 
   13. Qureshi, Iqbal Ahmed, Belge; 
   14. Van Den Broeck, Luc, Belge; 
   15. Bayraktar, Aysel, Belge;
   16. Demeester, Dirk, Belge.
   Artikel 1. De volgende aan de Minister van Justitie op basis van de
verkiezingsprocedure voorgestelde personen worden als lid van het
Executief van de Moslims van België erkend:
   1. Bali, Mohamed, Belg; 
   2. Bouhna, Brahim, Belg; 
   3. Bouselmati, Minha, Belg; 
   4. Caliskan, Murat, Belg; 
   5. Cavdarli, Cemal,Belg; 
   6. lbn Seddik, Hassan, Marokkaan; 
   7. De Munck, Lodewijk, Belg;
   8. El Arbi, Zouhair, Belg; 
   9. El Moukhtari, Abdelhamid, Marokkaan; 
   10. Guerbal, Sebti, Belg; 
   11. Kara, Abdulakdir, Belg; 
   12. Maloujahrnoum, Nordin, Belg; 
   13. Qureshi, Iqbal Ahmed, Belg; 
   14. Van Den Broeck, Luc, Belg; 
   15. Bayraktar, Aysel, Belg; 
   16. Demeester, Dirk, Belg.
   Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le ler juin 1999.    Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1999.
   Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

   Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

   Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.    Gegeven te Brussel, 4 mei 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
ALBERT
Van Koningswege:
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS