Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

01 oktober 2021

Persbericht

Met grote ontgoocheling nemen de religieuze overheden en vrijwilligersorganisaties van de Belgische Moslimgemeenschap kennis van de arresten die het Grondwettelijk hof vandaag heeft uitgebracht over de verenigbaarheid van het Vlaamse en Waalse verbod op ritueel slachten met de Godsdienstvrijheid

Tegen alle verwachtingen in, oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de Vlaamse en Waalse decreten die onverdoofd slachten verbieden, toelaatbaar zijn in het licht van de Belgische Grondwet.

Enerzijds stelt het Hof dat de bestreden decreten – volgens het Hof – beperkt blijven tot één aspect van de specifieke rituele daad van het slachten, met name tot de verplichting van bedwelming, en daarom kunnen het Vlaamse en het Waalse decreet volgens het Hof niet worden opgevat als een absoluut verbod op ritueel slachten. Het Hof meent dat de decreetgevers zoveel als mogelijk tegemoet zijn gekomen aan de bekommernissen van de betrokken religieuze gemeenschappen, door te bepalen dat zij de mogelijkheid hebben om een omkeerbare bedwelming te gebruiken die niet tot de dood van het dier mag leiden.

Anderzijds erkent het Hof dat de Staat een plicht van neutraliteit en onpartijdigheid heeft, en zich niet in religieuze aangelegenheden mag mengen. Volgens het Hof hebben de decreetgevers deze plicht echter nageleefd, omdat zij de religieuze gemeenschappen niet verplichten om beroep te doen op de omkeerbare bedwelmingsmethode die wordt voorgeschreven in de Vlaamse en Waalse decreten. Zij mogen ook beroep doen op de andere bedwelmingsmethoden die de decreten voorschrijven.

Met dit arrest maakt het Grondwettelijk Hof helaas een cirkelredenering die de kern van het debat ontwijkt. Met name gaat het Grondwettelijk Hof eraan voorbij dat de Vlaamse en Waalse decreten weldegelijk ‘de kern’ aantasten van een eeuwenoude religieuze praktijk van het islamitische en joodse geloof. Zodra het dier wordt bedwelmd, is er volgens de betrokken geloofsgemeenschappen immers eenvoudigweg geen sprake meer van een rituele slachting.

De Moslimgemeenschap bestudeert thans haar verdere stappen, en sluit de mogelijkheid niet uit dat zij een beroep zal indienen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg.

De huidige religieuze slachttechnieken vormen immers een volwaardig alternatief voor technieken waarbij de dieren worden bedwelmd en zijn perfect verenigbaar met de vereisten inzake de bescherming van de volksgezondheid, de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. De verplichting tot bedwelming is daarentegen niet meer dan een emotionele symboolmaatregel, die er louter toe strekt om – ten koste van religieuze minderheden – het geweten van de modale consument te sussen en om de realiteit te verdoezelen dat dieren als consumptieobjecten worden opgekweekt in industriële megastallen. In een harmonieuze en diverse samenleving moet het nochtans mogelijk zijn om bepaalde belangrijke maatschappelijke vraagstukken op diverse manieren op te lossen, zonder alle mensen te dwingen in het keurslijf van één ongenuanceerde schijnoplossing.

De Moslimgemeenschap hoopt dat in dit beladen dossier de ratio uiteindelijk zal zegevieren over de emotie.

De rechtsstaat mag niet zwichten voor de toenemende politieke en maatschappelijke druk van de populistische stromingen die in heel Europa een symbolenstrijd voeren tegen kwetsbare minderheden.

In een tolerante samenleving is het belangrijk om met alle geledingen van de maatschappij samen te werken aan dierenwelzijn, zonder daarbij bepaalde gemeenschappen te stigmatiseren. Inlevingsvermogen en wederzijds begrip behoren tot de kern van onze gedeelde waarden. Dit werd ook recent nog bevestigd door de Belgische Raad van State, in diens belangrijke arrest over de religieuze vrijheid in deze corona-tijden. De Moslimgemeenschap vertrouwt erop dat ten langen leste de rechtsstaat zal zegevieren.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder
Tahar CHAHBI, Woordvoerder

Voor juridische info:     
Mr. Joos Roets – advocaat (NL) : 0479 069 717

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief