Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

26 augustus 2017

  U vindt praktische informatie per regio HIER

Het Offerfeest was in 2016 het voorwerp van talrijke debatten die hebben geleid tot het verbod, in Vlaanderen en in Wallonië, van iedere slachting zonder bedwelming in de tijdelijke slachthuizen en, vanaf 2019, ook in de vaste slachthuizen. De gewestelijke Ministers belast met dit dossier verantwoorden die verbod door het dierenwelzijn. De slachthuizen kregen 18 maanden om hun personeel en hun infrastructuur voor te bereiden op deze nieuwe vorm van slachting.

Ter herinnering, het Executieve van de Moslims van België (EMB) heeft zich altijd verzet tegen de slachting met bedwelming. Desalniettemin onderzoeken we alle mogelijkheden die van aard kunnen zijn om het leed van de dieren te verminderen.

Het EMB herinnert er ook aan dat de Belgische burgers die het islamitisch geloof aanhangen eveneens veel belang hechten aan dierenwelzijn. Dit beginsel is zelfs ingebed in de filosofie van de islamitische praktijken.

De rituele slachting, die sinds jaar en dag in België uitgevoerd wordt, wordt nu in vraag gesteld door de evolutie van de wetten van het land. De naleving van dit ritueel in het kader van het Offerfeest of daarbuiten, zal dus steeds moeilijker worden, zo niet onmogelijk, voor de moslim gelovigen van 2019.

Naar aanleiding van dit verbod drukte de islamitische gemeenschap van België reeds eerder haar ongenoegen uit door verschillende acties (boycot, petities, persberichten, …).

Verschillende islamitische organisaties, onder leiderschap van de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB), hebben een actie ondernomen voor het gerecht tegen de beslissing van de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn in februari 2016. Ter herinnering, de CIB is een burgerinitiatief die bestaat uit instellingen, federaties, organisaties en koepels van de islamitische gemeenschap van België: de Bijeenkomst van Moslims van België, de Diyanet van België, de Islamitische Federatie van België, de Federatie van Albanese Moskeeën van België en de Afrikaanse Islamitische Associatie van België.

De CIB meende dat de beslissing om de slachting zonder bedwelming niet meer toe te staan in strijd was met de vrijheid van godsdienst. De Rechtbank van Eerste Aanleg heeft zich uitgesproken op 25 juli 2016 en besliste dat dit verbod inderdaad een overtreding is tegen de vrijheid van godsdienst. Maar aangezien de Minister verwijst naar een Europese Verordening stelde de Rechtbank een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het antwoord zou moeten vallen in de komende weken.

Op 29 juni 2016 had de Raad van State trouwens al verklaard dat “de maatregelen die voorgesteld worden (door verschillende volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement in twee voorstellen van decreten die in de richting gaan van een totaal verbod van slachting zonder bedwelming en die ingediend werden in 2014 en 2015) ervoor zullen zorgen dat een aantal gelovigen onevenredige moeilijkheden zullen ondervinden om aan vlees te geraken dat conform is aan de voorschriften van hun godsdienst”.

Ondanks de moeilijkheden van dien, zullen de moslims in het Vlaams Gewest, gebruik mogen maken van een aantal slachtplaatsen, onder andere dankzij de initiatieven van de privésector (waarvan sommige gesteund werden door de gemeenten en door het EMB) en door de provincie van Limburg. In het Waals Gewest zullen slachthuizen ten uitzonderlijke titel aanvaarden om dieren te ontvangen om geslacht te worden voor het Offerfeest. Alle praktische informatie met betrekking tot de organisatie van het Feest in die twee gewesten vindt u in het document dat gevoegd wordt bij deze nota.

In tegenstelling tot de vorige jaren wenste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich financieel niet aan te sluiten bij de organisatie van het Offerfeest, naar aanleiding van de mislukking van de oprichting van een modulair slachthuis in 2016. De talrijke Brusselse gelovigen zullen verplicht zijn vele tientallen kilometers af te leggen en zich te wenden tot de Waalse en Vlaamse gewesten ten einde over te gaan tot de rituele slachting.

Het Executieve van de Moslims van België heeft talrijke contacten gehad met de overheid en maakte zijn standpunt heel duidelijk in verband met de rituele slachting. We zullen de discussies voortzetten ten einde de islamitische gemeenschap te verdedigen in haar culturele praktijk, in overeenstemming met de wet en met inachtneming voor ieders overtuiging.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact te nemen met de dienst “Sociale zaken” via mail of per telefoon op 02/210.02.36.

Brussel, 26 Augustus 2017,

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter van het EMB

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief