Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

04 augustus 2019

Sinds 2016 is het Offerfeest onderwerp geweest van heel wat debatten wat heeft geleid tot het verbod in Vlaanderen en in Wallonië op elke vorm van onverdoofd offeren in de tijdelijke slachthuizen. Dit is in Vlaanderen ook in de reguliere slachthuizen het geval sinds januari 2019. In Wallonië wordt de nieuwe wet van kracht op 1 september 2019.

Het ritueel slachten dat in België al jaren wordt uitgevoerd, wordt dus opnieuw in vraag gesteld door de evolutie van de nationale wetten. Het naleven van deze rite binnen en buiten het kader van het Offerfeest is dan ook extreem gecompliceerd, zelfs onmogelijk, geworden voor de trouwe moslims, aangezien het ritueel slachten alleen nog aanvaard wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naar aanleiding van dit verbod heeft de moslimgemeenschap van België de laatste jaren al talloze keren haar onvrede uitgedrukt door middel van verschillende acties (boycot, petities, persberichten, aantekenen van beroep …).

Verschillende moslimorganisaties hebben immers, aangevoerd door de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB), beroep aangetekend tegen de beslissing van de Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn in februari 2016.

Ter herinnering: de CIB is een burgerplatform, bestaande uit instellingen, federaties, organisaties en koepels van de moslimgemeenschap van België met name: de Bijeenkomst van Moslims van België, de Diyanet van België, de Islamitische Federatie van België, De Federatie van Albanese moskeeën van België en de Afrikaanse Islamitische Associatie van België.

De CIB was van mening dat de beslissing om onverdoofd slachten niet langer toe te laten, een inbreuk betekende op de vrijheid van godsdienst. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel deed uitspraak op 25 juli 2016: ze was van mening dat dit verbod een inbreuk was op de godsdienstvrijheid. Maar omdat de minister zich baseerde op een Europese reglementering, stelde de rechtbank een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese unie.

In een persbericht van 29 mei 2018 naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van diezelfde dag over de vraag met betrekking tot tijdelijke slachtvloeren, verduidelijkt de CIB meer bepaald dat “het absolute verbod op onverdoofd slachten, goedgekeurd in 2017 in het Vlaams en het Waals Gewest, werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof”.

Op 4 april 2019 besloot het Grondwettelijke Hof om het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen om prejudicieel uitspraak te doen over de geldigheid van het algemene verbod op ritueel slachten in Vlaanderen. 

Het Grondwettelijk Hof was van mening dat het verbod op ritueel slachten in tegenspraak kon zijn met de Europese reglementering die bepaalt dat dieren niet vooraf bedwelmd moeten worden als het gaat om ritueel slachten in een erkend slachthuis.

Met betrekking tot het Waalse decreet over het verdoofd slachten stelt het Grondwettelijke Hof vast dat de beroepsprocedures ertegen hun reden van bestaan hebben verloren omdat de Waalse wetgever het oorspronkelijke verbod had vervangen door een identiek decreet waarbij de procedure voor het slachten werd opgenomen in een nieuwe wet inzake dierenwelzijn (Waalse wet inzake dierenwelzijn). De goedkeuring van dit nieuwe decreet door de Waalse wetgever dwingt de religieuze gemeenschappen dus om opnieuw beroep aan te tekenen.

Organisatie van het feest in 2019

Ondanks deze moeilijkheden zijn er voor de moslims in het Waalse Gewest een bepaald aantal slachtvloeren beschikbaar, meer bepaald dankzij initiatieven van ondernemingen in de privésector (waarvan sommigen gesteund door de gemeenten en het EMB).

In het Vlaams Gewest is het opleggen van verdoving van kracht sinds 1 januari 2019.  Er is geen enkele maatregel voorzien in het kader van de organisatie van het Offerfeest.

Met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de Brusselse gelovigen uitgenodigd om gebruik te maken van het erkende slachthuis van Anderlecht, alsmede van de slachthuizen in het Waals Gewest, aangezien het ritueel onverdoofd slachten nog toegelaten is tot 31 augustus 2019.

Alle praktische informatie met betrekking tot de organisatie van het feest in Wallonië is te vinden in het document in bijlage: 

In dit overzicht blijkt dat het aantal slachthuizen tot een minimum gereduceerd werd, hetgeen betekent dat de slachtcapaciteit gedurende het Offerfeest onder druk komt te staan. In Vlaanderen is er geen enkele voorziening meer gezien de nieuwe wet.

Het EMB wil er opnieuw aan herinneren dat de Belgische moslims groot belang hechten aan het dierenwelzijn. Dit principe vormt de essentie zelf van de filosofie en de praktijken van de islam.

Het Executief van de moslims van België heeft de contacten met de overheden opgevoerd en is zeer duidelijk geweest over zijn standpunt inzake het ritueel slachten. Het zal besprekingen blijven voeren om de moslimgemeenschap in haar dagelijkse praktijk te verdedigen met respect voor de wet en de overtuigingen van elkeen.

Voor alle bijkomende informatie kunt u per mail contact opnemen met de dienst “Sociale zaken”   of telefonisch op 32.

Brussel, 4 augustus 2019,

Het Bureau van het EMB

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief