Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

24 juli 2020

De moslimgemeenschap van België zal het Offerfeest (“Aïd El Adha”) vieren van vrijdag 31 juli tot zondag 2 augustus 2020.

Over het Offerfeest, en meer algemeen over het ritueel slachten, wordt al ettelijke jaren gediscussieerd wat in Vlaanderen en in Wallonië heeft geleid tot een verbod op het slachten zonder verdoving zowel in tijdelijke als in erkende slachthuizen. In het Vlaams Gewest geldt dit verbod vanaf 1 januari 2019 en in het Waals Gewest vanaf 1 september 2019.

Begin juli deed er een bericht van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) de ronde in de sociale media en via SMS. In dit bericht wordt er meer bepaald aan herinnerd dat voor het verkrijgen van een slachtvergunning thuis, alleen in het Waals en in het Vlaams Gewest, een aanvraag ingediend moet worden bij de gemeentelijke autoriteiten ten minste twee dagen voor het slachten. Deze autoriteiten behouden zich trouwens het recht voor om de aanvraag te aanvaarden dan wel te weigeren in overeenstemming met hun eigen reglementeringen.

Er wordt ook aan herinnerd dat het offeren van het dier moet gebeuren na voorafgaande verdoving, in naleving van de Vlaamse en Waalse decreten inzake dierenwelzijn.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het daarentegen mogelijk om te offeren zonder verdoving. Privépersonen moeten daarvoor contact opnemen met vakmensen (slagers) die de enige zijn die gebruik kunnen maken van de diensten van het slachthuis in Anderlecht.

DE FEITEN

Het ritueel slachten zonder verdoving dat in België al altijd wordt uitgevoerd en verdedigd door het Executief van de Moslims van België, wordt dus opnieuw in vraag gesteld door de evolutie van de wetten van het land. Het uitvoeren van dit rituele gebruik binnen en buiten het kader van het Offerfeest is dan ook uiterst gecompliceerd geworden, om niet te zeggen onmogelijk, voor de moslims, aangezien het ritueel slachten alleen nog kan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naar aanleiding van dit verbod heeft de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) juridische stappen ondernomen tegen deze nieuwe decreten in het Waals en het Vlaams Gewest.

Ter herinnering: de CIB is een burgerplatform, samengesteld uit instellingen, federaties, organisaties en koepels van de moslimgemeenschap van België zoals, de Bijeenkomst van de Moslims van België, de Diyanet van België, de Islamitische Federatie van België, de Federatie van Albanese moskeeën van België en de Afrikaanse Islamitische Associatie van België.

Wat het Vlaamse decreet betreft, is de CIB van mening dat het besluit om het slachten zonder verdoving niet langer toe te laten, een inbreuk is op de vrijheid van eredienst. De rechtbank van eerste aanleg in Brussels deed uitspraak op 25 juli 2016: ze is van mening dat dit verbod  een schending is van de vrijheid van godsdienst. Maar omdat de Vlaamse minister voor dierenwelzijn verwijst naar een Europese regel, heeft de rechtbank een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In een bericht van 29 mei 2018 naar aanleiding van het arrest, gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie en die dag zelf verspreid, inzake het probleem van tijdelijke slachtvloeren, legt de CIB meer bepaald uit dat “het absolute verbod op het slachten zonder verdoving, goedgekeurd in 2017 in het Vlaams en het Waals gewest, betwist werd voor het Grondwettelijk Hof”.

Op 4 april 2019 heeft het Grondwettelijk Hof besloten om het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen prejudicieel uitspraak te doen over de geldigheid van het algemene verbod op ritueel slachten in Vlaanderen.

Het Grondwettelijk Hof vindt dat het verbod op ritueel slachten mogelijk in tegenspraak is met de Europese regel die bepaalt dat de dieren niet vooraf verdoofd moeten worden wanneer het gaat om ritueel slachten in een erkend slachthuis.

Wat het Waalse decreet over het ritueel slachten betreft, stelt het Grondwettelijk Hof vast dat de ertegen ingediende bezwaren sindsdien hun bestaansreden hebben verloren omdat de Waalse wetgever het oorspronkelijke verbodsdecreet heeft vervangen door een identiek decreet waarin de nieuwe slachtprocedure is vervat in een nieuwe wet met betrekking tot het dierenwelzijn (Waalse wet inzake dierenwelzijn). Door de goedkeuring van dit nieuwe decreet verhindert de Waalse wetgever zo dat de CIB een nieuw bezwaar indient.

Het Executief van de Moslims van België heeft meerdere malen contact gehad met de autoriteiten en is altijd zeer duidelijk geweest over zijn positie inzake het ritueel slachten zonder verdoving. Het blijft besprekingen voeren om de moslimgemeenschap de gelegenheid te geven haar godsdienst te beleven in de beste omstandigheden met respect voor de wet en de overtuigingen van iedereen.

Namens het Bureau van het Executief  van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Salah ECHALLAOUI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief