Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

04 juni 2018

Op 28 mei 2018 waren de leden van het Bureau van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Mehmet Üstün, voorzitter, en de heren Salah Echallaoui en Bayram Saatci, vicevoorzitters, aanwezig op het diner voor de verbreking van de vasten (iftar), samen georganiseerd door het BMB (Bijeenkomst van Moslims van België) en de ERMT (Europese Raad der Marokkanse Theologen).

Deze gebeurtenis werd ook bijgewoond door tal van personaliteiten uit het politieke, religieuze en verenigingsleven.

Dhr. Echallaoui, die ook voorzitter van de BMB is, hield er een toespraak waarin hij meer bepaald de balans opmaakte van zijn twee jaar aan het hoofd van het EMB :

"Dames en heren parlementairen,
Dames en heren burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden,
Heren imams en vertegenwoordigers van de moskeeën,
Dames en heren,
Beste vrienden,

Ik wil iedereen onder u bedanken voor zijn/haar aanwezigheid hier. Uw aanwezigheid toont aan hoe sterk onze vriendschapsbanden, partnerschappen en samenwerkingen zijn, en hoe deze bijdragen aan het bouwen van het samen leven in de Belgische maatschappij.

De Bijeenkomst van de Moslims van België, waarvan ik de voorzitter ben, vertegenwoordigt vooral de moslims van Marokkaanse afkomst, maar ook moslims afkomstig uit sub-Saharaans Afrika met wie wij hetzelfde geloof delen. Binnen de moslimbevolking van België vormen wij de grootste gemeenschap. Daarom hebben ook wij, als leden van de BMB, een bijzondere verantwoordelijkheid en een bijzonder engagement binnen de moslimgemeenschap van België.

Dit engagement is gericht op het samen leven, op wederzijds respect en op de dialoog tussen de overtuigingen die wij voeren met de vertegenwoordigers van andere erkende erediensten en de vertegenwoordigers van de niet-confessionele levensbeschouwing, die ik allen dank voor hun aanwezigheid. Deze dialoog voeren wij ook met gezond inzicht met de politieke, federale, gemeenschaps-, gewestelijke en lokale overheden, en ik dank op mijn beurt de politieke mandatarissen die aanwezig zijn en die altijd aandacht zijn blijven geven aan de institutionalisering van de islam.

Deze lange traditie van ontmoetingen en samen leven kenmerken ook onze geschiedenis.

Ze staat trouwens ook ingeschreven in de “Verklaring van Marrakesh over de rechten van religieuze minderheden in de moslimwereld – landen met een moslimmeerderheid”, die ons herinnert aan “de universele principes en de verenigende waarden waarvoor de islam staat” en waaruit ik vandaag snel enkele passages wil voorlezen:

1. Alle mensen, met hun diverse afkomst, kleur, taal en geloof werden geëerd door God die zijn geest inblies in hun vader Adam – de vrede zij met hem: “Wij hebben zeer zeker de kinderen van Adam geëerd” (Al-Isrá', 70).

2. De mens eren, betekent hem het recht geven om te kiezen, zoals ons in herinnering wordt gebracht door de heilige Koran: “Er bestaat geen dwang in de godsdienst” (Al-Baqara), 256). “Indien jouw Heer dat had gewild, zouden allen die op aarde zijn hebben geloofd; zou jij de mensen dan dwingen totdat ze gelovigen zijn?” (Yûnus, 99).

3. Ongeacht hun natuurlijke, sociale en intellectuele verschillen zijn de mensen broeders op grond van hun menselijkheid, zoals beschikt door het goddelijke woord: “O mensen! Wij hebben jullie vanuit een man en een vrouw geschapen. En wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. (Al-Hujurât, 13).

4. De almachtige God heeft de hemelen en de aarde geschapen op grond van het rechtvaardigheidsprincipe. Dit vormt ook de gedragsnorm voor alle mensen om elke verleiding tot haat en geweld te voorkomen. God spoort immers aan tot liefdadigheid in vriendschap en hartelijkheid, zoals we ook lezen in het volgende vers: “Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en vrijgevigheid jegens verwanten” (Al-Nahl, 90).

5. Vrede is het devies van de islam en het uiteindelijke doel
van de heilige wet voor alles wat met het leven van de mensen te maken heeft, zoals we lezen in de twee verzen: “O jullie die geloven, treed volledig in vrede binnen” (Al-Baqara, 208).

6. De allerhoogste God heeft sidna Mohammed gestuurd, vrede en heil zij met hem, als genade voor de wereld, zoals we leren uit Gods woord: “Wij hebben jou niet gezonden dan bij wijze van genade voor de werelden”. (Al-Anbiyá', 107).

7. De islam spoort aan tot liefdadigheid en welwillendheid tegenover anderen, zonder onderscheid tussen medestanders en tegenstanders wat geloofszaken betreft.
Als dit geldt voor de religieuze minderheden in de moslimwereld “landen met een moslimmeerderheid”, dan is deze erkenning van het anders zijn nog meer gerechtvaardigd in België.

Om te komen tot deze harmonie tussen alle leden van de maatschappij, is het van essentieel belang dat de Belgische moslims een Belgische islam in de praktijk brengen, dat wil zeggen, een islam die verankerd is in de territoriale, politieke, economische, sociale en culturele context van België en Europa.

Een islam in harmonie met de waarden van dit land.

Een islam die op één lijn zit met de wetten en fundamentele principes van de democratie, zoals deze vandaag wordt uitgedrukt in België, namelijk: de neutraliteit van de staat, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van denken, de voorrang voor de wet, het respect voor andere erediensten en filosofieën, het verwerpen van elke vorm van racisme, antisemitisme en islamofobie.

Een islam die rekening houdt met de seculiere context, die aanvaardt dat staat en godsdienst gescheiden zijn.
Deze islam in harmonie met de Belgische context is geen islam die afgesneden is van zijn extraterritoriale wortels. Integendeel, de culturele diversiteit die de burgers kenmerkt van het moslimgeloof van diverse afkomst betekent een verrijking voor de Belgische maatschappij.

Sta me toe om tot besluit een positieve balans op te maken van mijn twee jaar aan het hoofd van het Executief van de Moslims van België.

Onder de verwezenlijkingen vermeld ik meer bepaald:

Er wordt ook nog gewerkt aan andere projecten, en als vicevoorzitter van het EMB kan ik de ontwikkeling daarvan nog altijd volgen. Ik geef u een aantal voorbeelden:

Het managen van de islamitische eredienst in België is een zware taak, uitputtend maar passionerend, en wij hebben de medewerking nodig van iedereen om er te geraken. Ik ben er zeker van dat ik op uw beste steun kan rekenen voor deze belangrijke missie die mij werd toevertrouwd.

Ziedaar, dames, heren, beste zusters en broeders, beste vrienden, de reflecties die ik vandaag met jullie wilde delen.

Ik wens jullie een zeer goede Iftar en een mooie avond"

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief