Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

08 maart 2019

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag op 8 maart nam dhr. Salah Echallaoui, vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), deel aan het eerste internationale forum over vrouwelijk leiderschap van 7 maart 2019 in het Europees Parlement.

Klik HIER voor de foto's

Tijdens dit evenement werd hulde gebracht aan vrouwen die zich wereldwijd inzetten voor de vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Bij die gelegenheid overhandigde dhr. Echallaoui een prijs aan mevrouw Maryse Condé, Nobelprijs voor literatuur in 2018, die op deze avond werd vertegenwoordigd door haar dochter mevrouw Leila Jeanne Condé. 

U kunt hier de toespraak van dhr. Echallaoui bekijken:

Dames en heren,
Beste vrienden,

Het is voor mij een grote eer om hier vandaag aanwezig te zijn ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Vechten voor de rechten van vrouwen betekent voor alles beseffen dat de maatschappijen geëvolueerd zijn en dat er universele waarden bestaan die onze gemeenschappelijke basis vormen en die niet langer in vraag gesteld noch ontkend kunnen worden. Daartoe behoort ook het principe van gelijkheid tussen vrouwen en mannen zoals dat  ingebed is in de Belgische grondwet en in de Europese Conventie van de Mensenrechten.

Het zal sommigen verbazen dat ik als vertegenwoordiger van de islameredienst over vrouwenrechten praat, ze beschouwen de islam immers als een godsdienst waar vrouwen minder rechten hebben.

Toch is het niet de islam als spirituele boodschap die vrouwen verdrukt. In de koran wordt namelijk heel duidelijk de ontologische gelijkheid tussen de geslachten vastgelegd.

Helaas worden de religieuze teksten soms op een selectieve en formalistische wijze gelezen en geïnterpreteerd wat leidt tot de marginalisatie van vrouwen en het feit dat ze in een mindere en ondergeschikte rol worden geduwd.

Maar de boodschap van de koran geeft ons een uitzonderlijke vrijheid van interpretatie voor de lezing ervan, rekening houdende met de historische, territoriale, sociale en culturele context waarin de teksten werden geschreven.

Dat proberen wij binnen het Executief van de Moslims al enkele jaren lang te verwezenlijken, via de ontwikkeling en verspreiding van een Belgische islam waarvan de filosofie in haar globale context verankerd is en beleefd wordt in harmonie met de Belgische en Europese democratische wetten en waarden. En daartoe behoort ook de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Wij doen ook inspanningen om dit principe van gelijkheid in de praktijk te brengen door ook de vrouwen te betrekken bij het leven in de moslimgemeenschap, en meer algemeen in de Belgische maatschappij.

Het Executief bevordert meer bepaald de aanwezigheid van vrouwen en hun actieve rol in de moskeeën, als gelovigen die de eredienst bijwonen, maar ook en vooral als echte beheerders van deze plaatsen van eredienst naast hun mannelijke collega’s.

Zo bijvoorbeeld leiden wij al tientallen jaren vrouwen op om de islamgodsdienst te onderwijzen in het officieel onderwijs. Wij omkaderen ook moslimvrouwen die actief zijn als aalmoezenier in gevangenissen. 

En als eersten in Europa hebben wij vrouwen aangesteld als prediksters en theologen. Zij vervoegen de rangen van onze erkende imams die al in functie zijn. 

Zonder enige twijfel zullen zij de religieuze teksten en praktijken met een vrouwelijk oog bekijken. Dat ontbrak helaas tot nu toe, terwijl vrouwen in de islamgeschiedenis toch  een centrale rol bekleden bij het overbrengen van kennis, en daarbij denken wij aan Aicha, de echtgenote van de profeet Mohamed.

En wie weet? Misschien lukt het ons, en dat is ook mijn diepste wens, om via de stem van de vrouwen deze islam van het licht, waaraan wij zo gehecht zijn, te verspreiden. Om dit doel te bereiken, moeten wij de vrouwen die de helft van de wereldbevolking uitmaken, volledig betrekken bij onze burgerprojecten.

Wij zijn ervan overtuigd dat respect voor vrouwenrechten alleen mogelijk is door de emancipatie van de moslimvrouwen en door hen als medeburgers op gelijke basis te behandelen als de mannen. Wij vragen uw steun om deze opdrachten tot een goed einde te brengen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Salah Echallaoui,
Vicevoorzitter
Executief van de moslims van België

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief