Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

18 mei 2020

Persbericht

Brussel, 18 mei 2020

Van bij het begin van de pandemie met het coronavirus Covid-19 in ons land heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimburgers gevraagd om de gezondheidsmaatregelen, opgelegd door de Belgische Staat voor het behoud van de volksgezondheid, strikt na te leven.

Daartoe heeft het EMB verschillende malen via de pers de moslimgemeenschap geïnformeerd over de specifieke bepalingen die vooral op hen van toepassing zijn, en is dit blijven doen telkens dit nodig was tijdens deze gezondheidscrisis.

Zo hebben we spijtig genoeg moeten beslissen om de moskeeën te sluiten terwijl de ramadanmaand eraan kwam. Het vasten tijdens de ramadanmaand is immers een van de vijf pijlers van de islam en tijdens deze periode van het jaar worden de moskeeën ook het drukst bezocht.

De specifieke maatregelen voor de uitoefening van de islamitische eredienst in de gebedsplaatsen werden genomen met het oog op het behoud van de gezondheid en het leven van de burgers, wat een van de doelen is van de islam en voorrang heeft op elke andere overweging.

Het EMB wenst het voorbeeldige gedrag te benadrukken van de moslimgemeenschap van België die zich goed heeft gehouden aan deze maatregelen en een ramadanmaand heeft beleefd vol wijsheid, geduld en solidariteit.

Om de onmogelijkheid van de gelovigen om naar de moskee te gaan, te verzachten en om hen te ondersteunen en toe te laten hun spiritualiteit in alle sereniteit te beleven, heeft het EMB sinds het begin van deze vastenmaand religieuze toespraken door imams opgenomen en als videoboodschappen verspreid via de Grote Moskee van Brussel.

Nu België het lange proces van versoepeling is gestart, wenst het EMB dat de eredienstactiviteiten geleidelijk worden hervat. Vanaf 18 mei kunnen trouwceremonies en begrafenissen opnieuw worden bijgewoond door maximaal dertig mensen.

Het EMB werkt al enkele weken samen met de andere erediensten zodat ze eenstemmig gemeenschappelijke voorstellen kunnen doen aan de autoriteiten.

Recent waren er enkele ontmoetingen tussen de Minister van Justitie, de vertegenwoordigers van de erkende erediensten, waaronder het EMB, en de experten van de GEES (de groep belast met de versoepeling) om te kijken of het mogelijk is geleidelijk de activiteiten binnen de plaatsen van eredienst te hervatten.

Spijtig genoeg is het duidelijk dat de moskeeën de deuren niet kunnen openen voor het publiek tijdens het feest van Aïd Al Fitr (einde van de ramadanmaand) dat plaats zal vinden volgende 23 of 24 mei. Bovendien blijven samenkomsten van mensen op alle andere plaatsen op dit ogenblik ook verboden. Daarom kan het Aïd-gebed slechts thuis worden gebeden, zonder khotba (toespraak) en in zeer beperkte kring, namelijk uitsluitend de leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen. Zo ook kunnen alleen de mensen die onder hetzelfde dak wonen deelnemen aan het feest, met eventueel de vier andere mensen die elk gezin volgens de Nationale Veiligheidsraad ontvangen onder bepaalde voorwaarden vanaf 10 mei.

Het EMB blijft samen met de andere erediensten en de autoriteiten ijveren voor een heropening van de gebedsplaatsen binnen de best mogelijke termijn. Daartoe hebben wij de overheden in kennis gesteld van de voorzorgen die wij zullen nemen voor de heropening van de moskeeën en de andere plaatsen van eredienst, onder andere 10 m2 oppervlakte per gelovige in de gebedszaal, met maximaal 100 gelovigen per plaats van eredienst.

Alle erediensten hebben samen de datums van 29 mei en 5 juni voorgesteld voor de hervatting van de activiteiten, maar de uiteindelijke beslissing zal worden genomen door de Nationale Veiligheidsraad die zich binnenkort over dit onderwerp zal uitspreken. Alle erediensten moeten zich eraan houden.

Het Executief van de Moslims van België zal de moslimgemeenschap op de hoogte blijven houden van de beslissingen die genomen zullen worden door de Nationale Veiligheidsraad over de geleidelijke hervatting van de activiteiten in de plaatsen van eredienst, en zal de specifieke maatregelen voor de islamitische eredienst ook meedelen.

In afwachting vraagt het EMB de moslimburgers nogmaals om alle door de overheid genomen gezondheidsmaatregelen minutieus te volgen en roept de verantwoordelijken van de moskeeën op om voldoende hydro alcoholische gel en desinfecterende producten te voorzien om de gelovigen in alle veiligheid te ontvangen.

Ondanks de moeilijke context waarin we vandaag leven, wensen wij u een uitstekend einde van de ramadanmaand!

Blijf voor uzelf en de anderen zorgen.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Salah ECHALLAOUI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

Namens de Raad der Theologen,
Taher TUJGANI, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief