Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

In 2015 heeft het Offerfeest tot heel wat polemieken geleid met uiteindelijk het verbod, in Vlaanderen en Wallonië, van elk offer zonder verdoving in de tijdelijke slachtvloeren. Dit verbod geldt niet voor de vaste en erkende slachthuizen in die gewesten. Maar de slachtcapaciteit van deze slachthuizen volstaat niet om de sterke vraag op te vangen vanuit de moslimgemeenschap gedurende de feestdagen; vooral omdat sommige steden niet over reguliere slachthuizen beschikken. Vele gelovigen zijn dan verplicht kilometers af te leggen om ritueel te kunnen offeren.

De voornaamste reden van dit verbod heeft te maken met het respect voor het dierenwelzijn, zoals de gewestministers belast met dit dossier ook hebben uitgelegd: Carlo DI ANTONIO voor Wallonië en Ben WEYTS voor Vlaanderen. Naar aanleiding van deze maatregel heeft een deel van de moslimgemeenschap opgeroepen tot een boycot van het Feest overal in België, als teken van protest, ook in Brussel, hoewel er daar geen maatregelen genomen waren tegen de tijdelijke slachtinrichtingen.

Minister van dierenwelzijn, Ben WEYTS, verklaarde in september 2014, een paar dagen voor het Offerfeest van hetzelfde jaar, dat hij de tijdelijke inrichtingen wou verbieden op basis van een restrictieve interpretatie van de Europese wetgeving, die stelt dat elke slachting zonder verdoving moet gebeuren in een erkend en permanent slachthuis. Eind mei 2015 besloot hij dit uit te voeren.

Met de Coördinatieraad van de Islamitische instellingen van België (CIB), hebben de moslims, in februari van dit jaar, een gerechtsprocedure ingespannen tegen dhr. M. WEYTS. De Coördinatieraad ging ervan uit dat de beslissing om het offeren zonder verdoving te verbieden, inging tegen de vrijheid van eredienst. Op 25 juli 2016 heeft de rechtbank van eerste aanleg zich uitgesproken: dit verbod gaat in tegen de godsdienstvrijheid; maar, aangezien de Minister verwijst naar een Europese verordening, beschouwt de rechter zich niet bevoegd, en heeft hij een prejudiciële vraag doorgestuurd naar de Rechtbank van de Europese Unie, waarvan het antwoord minstens één jaar op zich kan laten wachten.

Ter herinnering: de Coördinatieraad is een burgerplatform bestaande uit instellingen, federaties, organisaties en koepelstructuren van de moslimgemeenschap van België. Ze heeft als missie de belangen van de moslimgemeenschap in zijn politieke aspecten te verdedigen (de rol van het Executief van de Moslims van België, EMB, beperkt zich tot de administratieve aspecten van de temporalia van de eredienst).

Op 29 juni 2016 had de Raad van State reeds bevestigd dat: « De voorgestelde maatregelen maken het voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk om vlees aan te schaffen en te consumeren dat in overeenstemming is met hun religieuze voorschriften » .

Niettegenstaande deze moeilijkheden kunnen de moslims in het Vlaamse Gewest genieten van een beperkt aantal slachtvloeren, onder andere dankzij initiatieven vanuit de privé sector (sommige met de steun van de gemeenten en van het EMB) en door de provincie Limburg.

In het Waalse gewest is er overleg tussen het EMB en de bevoegde Minister, Carlo DI ANTONIO. Het EMB wenst dat het Offerfeest onder de best mogelijke voorwaarden voor de moslims van Wallonië geschiedt, en heeft aan de Minister aanbevelingen overgemaakt.

In het Brusselse gewest zal een slachtvloer ter beschikking worden gesteld aan de moslimburgers. Na de keling zullen de schapen vervoerd worden naar vier gemeentelijke sites (Schaarbeek, Molenbeek, Anderlecht en Brussel Stad).

Het EMB zal verder de nodige acties ondernemen voor een goede organisatie van het Offerfeest in overeenstemming met de wet en met de religieuze overtuiging van de moslimgemeenschap.

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter van het EMB

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief