Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

13 februari 2019

Als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheid inzake dierenwelzijn is de praktijk van het ritueel slachten voor de moslims onder druk komen te staan. Dit heeft in 2015 in Vlaanderen en Wallonië geleid tot het verbod op elk onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren in het kader van het grootste moslimfeest, het Offerfeest.

De voornaamste reden voor dit verbod zou verband houden met respect voor het dierenwelzijn, zoals dat wordt ingeroepen door de ministers van de gewestregeringen die bevoegd zijn voor dit dossier. Maar de moslims zijn zeer bekommerd om het dierenwelzijn, een bekommernis die ook centraal staat in de teksten van de islam. Ze hebben zich bereid verklaard om alle bijkomende inspanningen te doen om het dierenleed te verminderen zonder evenwel de praktijk van hun eredienst op te geven. 

Omdat de moslimgemeenschap geen mogelijkheid had om haar standpunt toe te lichten, bleven er geen andere oplossingen dan gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze maatregel via de koepelorganisaties die verenigd zijn in de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB). Daartoe werden juridische stappen ondernomen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel met een verzoekschrift en prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

In een arrest van 29 mei 2018 volgt het Hof van Justitie van de Europese Unie de argumenten van de moslimgemeenschap in Vlaanderen volgens welke het ritueel slachten een religieus ritueel is dat beschermd wordt door de vrijheid van godsdienst. Het Hof benadrukt dat het Recht van de Unie “de uitdrukking is van de positieve wens van de wetgever van de gemeenschap om het ritueel slachten zonder voorafgaandelijke verdoving mogelijk te maken zodat de vrijheid van godsdienst, meer in het bijzonder voor de praktiserende moslims, gerespecteerd kan worden tijdens het offerfeest”.

Met betrekking tot de tijdelijke slachtvloeren aanvaardt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat deze sites, mits de nodige investeringen, tijdens het Offerfeest kunnen worden omgevormd tot tijdelijke slachthuizen.

Ondanks onze verschillende pogingen om te praten met de politieke leiders zodat het de Belgische moslims wordt toegestaan om hun godsdienst te belijden met respect voor de vrijheid van godsdienst die ingeschreven staat in onze Grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, hebben de Vlaamse en Waalse parlementen deze keer een wet gestemd die het ritueel slachten totaal verbiedt. Het verbod op het ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen betekende tot nu toe alleen een beperking van de vrijheid van godsdienst voor de moslims in het kader van het Offerfeest. Maar dit volledige verbod dat in Vlaanderen van kracht werd op 01/01/2019 en dat van toepassing zal zijn in Wallonië vanaf 01/09/2019, vormt een zuivere beperking waardoor de moslims maar ook de Belgische joden niet langer vlees kunnen eten volgens de regels van hun eredienst.

En dus wordt de moslimgemeenschap van België bedreigd door de vrijheidsbeperkende wetten die ritueel slachten verbieden in Vlaanderen en in Wallonië. 

Deze keer heeft de moslimgemeenschap van België gereageerd door tussenkomst van het Executief van de Moslims van België (EMB), de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) en werden er gerechtelijke stappen ondernomen bij het Grondwettelijk Hof van België. Ook andere islamitische natuurlijke en rechtspersonen, maar ook de joodse gemeenschap van België via het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en het Coördinatiecomité van de joodse organisaties van België (CCOJB) reageerden en ondernamen om dezelfde redenen gerechtelijke stappen bij het Grondwettelijk Hof.

Op 23/01/2019 vond een hoorzitting plaats bij het Grondwettelijk Hof en in principe wordt er een arrest verwacht tegen de maand maart-april 2019.

Wij verwachten dat het Hof deze wetten in Vlaanderen en Wallonië eenvoudigweg nietig verklaard. Ze zijn immers volledig in tegenspraak met onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aangezien ze de vrijheid van godsdienst voor de joodse en moslimgemeenschappen van België met de voeten treden.

De moslimgemeenschap van België vraagt zich dus af op welke manier ze legitiem aan vlees kan geraken dat werd geslacht zonder verdoving en dat dus ‘halal’ is. Aangezien dit verbod niet geldt in het Brussels Gewest, en in afwachting van het arrest van het Grondwettelijk Hof, raden wij de moslimgemeenschap van België aan om vlees te kopen bij slagers die zich bevoorraden in de gewesten en landen waar ritueel slachten niet aan enig verbod is onderworpen.

Ter herinnering: de slachtcertificaten die werden afgeleverd aan de offeraars door het Executief van de Moslims van België voor het Vlaams Gewest en die een periode na 01/01/2019 betreffen zijn niet langer geldig. De certificaten voor het Waals Gewest zullen niet meer geldig zijn vanaf 01/09/2019.                   

Tot slot zullen het Executief van de Moslims van België en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België actie blijven voeren met naleving van de wet en onze Grondwet die de vrijheid van godsdienst garanderen.

Voor het Executief van de Moslims van België,

De voorzitter,
Mehmet USTUN

Voor de Coördinatieraad van de islaminstellingen van België *

De woordvoerders,
Coskun BEYAZGUL
Salah ECHALLAOUI

Voor de Raad van moslimtheologen van België

De voorzitter,
Tahar TUJGANI,

* De Coördinatieraad van de islaminstellingen van België (CIB) is een burgerplatform van instellingen, federaties, organisaties en koepelstructuren van de moslimgemeenschap van België.

De CIB is samengesteld uit de volgende instellingen: de Vergadering van moslims van België, Diyanet van België, de Islamitische federatie van België, de federatie van de Albanese moskeeën van België, de Afrikaanse islamitische vereniging van België.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief