Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

ADMINISTRATIEF

  • een sollicitatiebrief verwijzend naar het ambt
  • een origineel attest van goed gedrag en zeden (model2) (niet ouder dan drie maanden)
  • 1 pasfoto
  • een kopie van identiteitskaart / verblijfsvergunning  - (recto/verso)
  • een ‘tazkiyya’ van een moskee (attest van geloofspraktijk)
  • een cv
  • een kopie van diploma(’s) (in geval van buitenlandse diploma’s ook gelijkwaardigheidsattest en vertaling diploma bijvoegen)

 

TAALKENNIS

Om in het onderwijs les te geven, moet je een bewijs leveren dat je de onderwijstaal, het Nederlands, beheerst. Je moet bij een tewerkstelling in het onderwijs immers ook voldoen aan de taalvereisten die door de Vlaamse decreetgever worden vooropgesteld. Je kan jouw taalkennis aantonen op één van volgende wijzen:

Jouw bekwaamheidsbewijs is behaald in het Nederlands of je hebt een getuigschrift van een erkende taalopleiding Nederlands of een certificaat van een taalexamen Nederlands. Indien je nog niet voldoet aan de taalvereisten, maar de school geen andere kandidaat vindt, kan de inrichtende macht of het schoolbestuur een taalafwijking voor jou aanvragen.

Dit is en blijft echter een tijdelijke oplossing. De taalafwijking geldt voor maximum drie kalenderjaren. Dit geeft jou de tijd om je in orde te stellen met de taalregelgeving.

 

ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN

Vooraleer je start met lesgeven, zal het schoolsecretariaat nagaan of je aan de zogenaamde toelatingsvoorwaarden voldoet. Indien je aan één van deze voorwaarden niet zou voldoen, kan je niet aangeworven worden.

Meer info

 

DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN

Er zijn drie soorten bekwaamheidsbewijzen: “vereiste”, “voldoende geachte” en “andere”.

Enkel wie beschikt over een “vereist” of “voldoende geacht” bekwaamheidsbewijs kan in aanmerking komen voor vaste benoeming. Een aanstelling met een “ander” bekwaamheidsbewijs is ook mogelijk, maar wel aan bepaalde voorwaarden verbonden.    

Om te beschikken over een “vereist” of “voldoende geacht” bekwaamheidsbewijs is altijd een bewijs van pedagogische bekwaamheid nodig (lerarenopleiding).

De volledige lijst van “vereiste”, “voldoende geachte” en “andere” bekwaamheidsbewijzen van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars islamitische godsdienst kan je vinden via onderstaande link.

In deze lijst staan niet alleen de huidige benamingen van de opleidingen vermeld, maar ook de vroegere.

 

Executief van de Moslims van België
Dienst Onderwijs
Timmerhoutkaai 9 - 1000 BRUSSEL
Tel: 02 210 02 34 
E-mail:  

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief