Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

04 augustus 2018

2016 werd gekenmerkt door heel wat discussies omtrent het Offerfeest die zowel in Vlaanderen als in Wallonië hebben geleid tot het verbod op onverdoofd slachten in tijdelijke slachtvloeren.

Vanaf 2019 zal dit ook het geval zijn in de reguliere slachthuizen.
Het EMB herinnert eraan dat de Belgische moslims groot belang hechten aan het dierenwelzijn. Dit principe zit immers fundamenteel vervat in de islamitische filosofie en praktijken.

Het ritueel slachten, dat in België al jaren wordt uitgevoerd, wordt dus nu in vraag gesteld door de evolutie van de wetten van het land. Dit ritueel gebruik naleven in het kader van het Offerfeest en daarbuiten is dan ook extreem ingewikkeld, zelfs onmogelijk, geworden voor moslims. In Wallonië is dit het geval sinds 1 juni 2018 – met evenwel een afwijking tot 1 september – en voor Vlaanderen zal dit het geval zijn vanaf 1 januari 2019.

Naar aanleiding van dit verbod heeft de moslimgemeenschap van België meerdere malen via verschillende acties (boycot, petities, persberichten, …) haar onvrede uitgesproken.

Verschillende moslimorganisaties, onder leiding van de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB), hebben in februari 2016 gerechtelijke actie ondernomen tegen de beslissing van de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn. Even ter herinnering: de CIB is een burgerplatform dat samengesteld is uit instellingen, verenigingen, organisaties en de koepels van de moslimgemeenschap van België met name: de Bijeenkomst van Moslims van België, Diyanet van België, de Islamitische Federatie van België, de Federatie van Albanese Moskeeën van België en de Afrikaanse Islamitische Associatie van België.
De CIB is van mening dat de beslissing om het onverdoofd slachten niet langer toe te laten een inbreuk vormt op de vrijheid van godsdienst. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel deed uitspraak op 25 juli 2016: ze is van mening dat dit verbod een schending is van de vrijheid van godsdienst. Maar omdat de minister verwijst naar een Europese regel, heeft de rechtbank een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 29 mei 2018 over de vraag inzake tijdelijke slachtvloeren, reageerde de CIB nog diezelfde dag, als volgt; “het absolute verbod op onverdoofd slachten, dat in 2017 goedgekeurd werd in het Vlaamse en het Waalse Gewest, en op dit ogenblik betwist wordt voor het Grondwettelijk Hof” en voegde het volgende eraan toe “ (…) tijdelijke slachtvloeren kunnen tijdens het Offerfeest worden omgevormd tot tijdelijke slachthuizen met behulp van de vereiste investeringen”.. »

Deze voorzieningen zijn noodzakelijk te meer daar de Raad van State op 29 juni 2016 al had bevestigd dat “de voorgestelde maatregelen [door verschillende afgevaardigden in het Vlaams Parlement in twee voorstellen tot decreet, gaande in de zin van een totaal verbod op onverdoofd slachten en neergelegd in 2014 en 2015] ertoe leiden dat er op onevenredige wijze afbreuk gedaan wordt aan de vrijheid van godsdienst en dat hierdoor sommige gelovigen geen enkele mogelijkheid meer hebben vlees aan te schaffen en te eten dat door hen conform met de religieuze voorschriften wordt geacht”.

Organisatie van het feest in 2018

Desondanks de moeilijkheden kunnen de moslims in het Vlaams en het Waals Gewest gebruik maken van een aantal slachtplaatsen, dankzij initiatieven, genomen door de privésector (waarvan sommigen gesteund door de gemeenten en het EMB). De talrijke Brusselse inwoners worden gevraagd om naar de erkende slachthuizen te gaan in de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle praktische informatie met betrekking tot de organisatie van het feest in de verschillende gewesten van het land is te vinden in het document in bijlage:

Document zien

Uit dit overzicht blijkt dat het aantal slachtplaatsen tot een minimum gereduceerd werd, hetgeen betekent dat de slachtcapaciteit gedurende het Offerfeest onder druk komt te staan.

Het Executief van de Moslims van België heeft de contacten met de overheden opgevoerd en is zeer duidelijk geweest over zijn standpunt inzake het ritueel slachten. Het zal discussies blijven voeren om de moslimgemeenschap in haar dagelijkse praktijk te verdedigen, met respect voor de wet en de overtuigingen van iedereen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst “Sociale Zaken” per mail of per telefoon op het nummer .

Brussel, 3 augustus 2018,

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief