Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

03 april 2020

De Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog vraagt in de coronacrisis aandacht voor de totale mens. 

Sedert 2014 ontmoeten vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen (d.w.z. de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme) elkaar geregeld binnen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) voor overleg over diverse aspecten van beleid en samenleving. 

Een charter, ondertekend door de leiding van alle zeven betrokken levensbeschouwelijke groepen, drukt het gezamenlijk engagement uit voor de waarden die een harmonische samenleving mogelijk maken: respect voor elkaars vrijheid en gelijkwaardigheid, solidariteit en een democratische rechtsstaat, onpartijdig t.a.v. levensbeschouwingen. 

Vanuit deze Dialoog is dit persbericht ontstaan. 
 
De huidige Covid-19 pandemie treft ons allemaal, ongeacht onze levensbeschouwing, afkomst, taalgroep of socio-economische positie. 

De overheid heeft ten volle haar verantwoordelijkheid opgenomen in deze crisis. Als leden van de Vlaams Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) zijn we hier dankbaar voor. We zijn ook blij met de discipline die de bevolking aan de dag legt en we roepen iedereen op om zich blijvend aan de restricties te houden die de overheden van ons land hebben afgekondigd. Enkel door zo veel mogelijk fysiek contact te mijden en ons aan de hygiënevoorschriften te houden kunnen we de curve afvlakken. 

Tegelijk worden we – naarmate de crisis langer duurt – meer en meer geconfronteerd met alle gevolgen van deze crisis. 

We beseffen de bijzondere inzet van mensen die gezondheidsrisico’s lopen om andere mensen te helpen en spreken onze dankbaarheid voor hen uit. 

Mensen willen hun geliefden zien, hebben ook in het algemeen behoefte aan menselijk contact, willen samen wekelijkse erediensten vieren of toch minstens bij belangrijke momenten in het leven. Dat kan nu allemaal niet. We zijn blij met alle technische mogelijkheden en roepen op om die ook te gebruiken zodat menselijk contact weliswaar anders verloopt, maar niet minder wordt. 

Er zijn mensen met specifieke noden, mensen die niet beschikken over alle fysieke, mentale, economische capaciteiten om in deze crisis hun huishouden draaiende te houden.  

Het gaat overigens niet alleen om het huishouden. Vanwege de waardigheid als mens mag onze solidariteit zich niet beperken tot het materiële: ze moet ook gaan naar het psychisch, sociaal, spiritueel en existentieel welzijn.  

We vragen de overheid een taskforce op te richten voor de bijzonder kwetsbare groepen van asielzoekers, daklozen en vluchtelingen.  

De verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen hebben zich altijd sterk ingezet voor de zwakken in de samenleving, zijn zeker bereid om dit ook nu te doen, maar zijn vaak op zoek naar nieuwe mogelijkheden in deze nieuwe omstandigheden. We roepen de levensbeschouwelijke gemeenschappen op om good practices met elkaar te delen. 

Veel mensen worden nu ook geconfronteerd met vragen rond leven en dood. Het spreekt voor zich dat levensbeschouwelijke gemeenschappen informatie en getuigenissen kunnen aandragen omtrent zingeving, zelfs als iedereen hiermee uiteindelijk persoonlijk aan de gang zal moeten gaan. De levensbeschouwingen zijn bereid om hierbij steun te verlenen aan iedereen die daaraan nood heeft en roept de media op om ook aan deze aspecten van het leven aandacht te geven. 

De erediensten en het vrijzinnig humanisme en – op lokaal vlak – de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen zijn bereid om hun ervaring en netwerken in te zetten en zijn zeer bereid hierover in dialoog te treden met de overheid.  Daarom hebben we de vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen en hun emailadressen hieronder vermeld.  Langs deze weg kan ook worden geïnformeerd welke levensbeschouwelijke gemeenschappen er in een bepaalde stad of gemeente of in een bepaalde culturele of etnische gemeenschap actief zijn. We roepen de gemeentebesturen op om deze gemeenschappen te erkennen als belangrijke sociale actoren. 
 
Verbondenheid is het sleutelbegrip in de huidige situatie, zelfs al gebeurt dat vanop afstand. Samen komen we hierdoor, samen roepen we het coronavirus een halt toe en houden we de maatschappij draaiende. 
 
voor de rooms-katholieke eredienst: Jozef kardinaal De Kesel, voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie
 
 
voor de protestants-evangelische eredienst: ds. Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België, en dr. Geert W. Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België
 
 
voor de Israëlitische eredienst: mr. Philippe Markiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België
 
 
voor de anglicaanse eredienst: Canon prof. Jack McDonald, voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse eredienst
 

voor de islamitische eredienst: Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België
 
 
voor de orthodoxe eredienst: Metropoliet Athenagoras Peckstadt, aartsbisschop en vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België
 
 
voor het vrijzinnig humanisme: prof. dr. Freddy Mortier, voorzitter van Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu
 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief