Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Protocol van het EMB
(van toepassing vanaf 27 juni 2021)

Brussel, 25 juni 2021

Van bij het begin van de pandemie in ons land, door het coronavirus Covid-19, heeft het Executief van de Moslims van België (EMB) de moslimburgers gevraagd om de gezondheidsmaatregelen, die opgelegd zijn door de Belgische Staat voor het behoud van de volksgezondheid, strikt na te leven.

De specifieke maatregelen voor de uitoefening van de islamitische eredienst in de gebedsplaatsen werden genomen met het oog op het behoud van de gezondheid van de burgers, wat een van de doelen is van de islam en voorrang heeft op elke andere overweging.

Op 14 april 2021 besloten de federale regering en de regeringen van de gefedereerde overheden in het Overlegcomité om over te gaan tot nieuwe versoepelingen indien de epidemiologische situatie dit zou toelaten, en in functie van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne.

Op 18 juni 2021 heeft het Overlegcomité beslist om vanaf 27 juni 2021 de viering van erediensten binnenshuis te laten plaatsvinden met een maximum van 200 personen (kinderen onder de 12, de geestelijke en stewards niet inbegrepen). Dit op voorwaarde dat de afstandsregels van 1,5 meter tussen elke groep van maximum 8 personen (of meer indien de personen tot hetzelfde huishouden behoren) en de mondmaskerplicht gerespecteerd worden.

Zo gaf de Belgische regering op 18 juni 2021 haar goedkeuring voor het houden van erediensten buiten in de openlucht vanaf 27 juni 2021, maar uitsluitend in privéruimten van de plaatsen van eredienst die niet aan de openbare weg grenzen (binnenhof, binnentuin of privéparking in de openlucht) en met maximaal 400 personen (kinderen jonger dan twaalf jaar, de bedienaar van de eredienst en de stewards niet meegeteld) op voorwaarde dat de regels inzake afstand worden nageleefd en een mondmasker wordt gedragen.

De moskeeën zijn alleen toegankelijk tijdens de vijf dagelijkse gebeden, en de religieuze vieringen (begrafenissen, huwelijken, de twee feestgebeden). De moskeeën mogen de toegang beperken tot enkele gebeden om de kans te hebben de lokalen in goede omstandigheden te desinfecteren.

De plaatsen die de gelovigen toelaten om deze afstand na te leven zijn aangeduid in de gebedsruimte (met zelfklevende linten, taboeretten als scheiding enz.).

De gelovigen blijven zo veel mogelijk op dezelfde plaats en beperken hun verplaatsingen tot het strikt nodige.

Alle maatregelen worden op zoveel mogelijk manieren bekendgemaakt: website, mailinglijst, sociale media, enz.

Het wordt de aanwezige personen sterk aangeraden om de applicatie "Corona Alert" te installeren en te gebruiken.

Hierna volgen de maatregelen, voorgeschreven door het EMB voor de uitvoering van de eredienst in de moskeeën, met naleving van de maatregelen opgelegd door de overheden:

Hygiënische maatregelen

 • Zich aanbieden in de moskee in staat van rituele reinheid
 • De handen wassen met water en zeep of desinfecteren alvorens de moskee te betreden
 • Zelf zorgen voor een eigen individueel gebedstapijt
 • Een masker dragen dat de mond en de neus bedekt tijdens de hele duur van de aanwezigheid in de moskee en in de ruimte die is voorzien voor het gebed in de openlucht (verplicht vanaf 12 jaar)
 • Fysiek contact vermijden (handdruk, kus, …), behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden
 • De gelovigen moeten wachten tot de stewards toestemming geven om de moskee binnen te gaan en te verlaten aan het einde van het gebed.

 • Het parcours dat door de verantwoordelijken van de moskee opgezet is, moet gerespecteerd worden wanneer de gelovigen de moskee binnengaan en verlaten. De stewards tonen de gelovigen de weg en herinneren hen eraan om 1,5 meter afstand te houden. 

Door de verantwoordelijken van de moskee te nemen maatregelen

In de moskee 

 • Er moet een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van maximum 8 personen (of meer indien de personen tot hetzelfde huishouden behoren) gegarandeerd worden zolang de gelovigen in de moskee aanwezig zijn, ook tijdens het gebed. 
 • Aan het onthaal en op verschillende andere plaatsen desinfectiemiddelen voor de handen voorzien
 • Er moet een traject met eenrichtingsverkeer gecreëerd worden om de gelovigen binnen en buiten het gebouw te leiden via een aangegeven parcours. Indien eenrichtingsverkeer niet mogelijk is, moeten voorrangsregels toegepast worden. 

 • Voorzien van een afzonderlijke in- en uitgang uit het gebouw en uit de gebedszaal,
 • De lokalen moeten voldoende verlucht worden. Alle ramen en deuren moeten zoveel mogelijk open blijven tijdens de eredienst. Bij koud weer mogen de deuren en ramen wat minder open staan, maar het gebouw moet constant geventileerd worden. Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de gevolgen van deze open deuren inzake veiligheid. Indien mechanische ventilatie beschikbaar is, moet ze op het hoogste niveau ingesteld worden tijdens de eredienst. De "Aanbevelingen voor de praktische uitvoering en de controle van de ventilatie en de binnenluchtkwaliteit in de context van de COVID-19-pandemie" van de Taskforce Ventilatie moeten nageleefd worden.
  • De luchtkwaliteit moet gegarandeerd worden overeenkomstig wat voorzien is in stap 13 en 15 van deze aanbevelingen: hetzij door een mechanisch ventilatiesysteem, hetzij door de deuren en ramen zoveel mogelijk open te laten. 
  • Het is trouwens aanbevolen om de luchtkwaliteit te controleren met behulp van CO2-of debietmetingen op korte termijn (bij mechanische ventilatie).  
  • Indien CO2-metingen niet mogelijk zijn en voldoende verluchting niet gegarandeerd kan worden, moet het aantal personen beperkt worden (in functie van het aantal open deuren en ramen). 
  • Indien er geen geschikte ventilatiesystemen aanwezig zijn en de limieten voor CO2 slechts gerespecteerd kunnen worden door deuren en ramen te openen, wordt het wenselijk geacht om een actieplan uit te werken om ten gepaste tijde een ventilatiesysteem te voorzien.

 • De binnendeuren blijven open zodat toegang zonder contact mogelijk is. 

 • Er moet voor gezorgd worden dat de gelovigen de moskee binnengaan in de volgorde van de wachtrij. De gelovigen moeten eerst de plaatsen die het verst van de ingang verwijderd zijn innemen.  

 • Er moet voor gezorgd worden dat er op voorhand individuele plaatsen voorzien zijn, op een geschikte afstand van elkaar, zodat individuen (groepen van maximum 8 personen) en personen van hetzelfde huishouden (ongeacht hun aantal) op een gepaste afstand aan het gebed kunnen deelnemen. De beschikbare plaatsen worden aangeduid met plakband, krukjes, enz. 

 • De stewards moeten erop toezien dat het maximum van 100 personen (binnen) gerespecteerd wordt.

 • De gelovigen moeten hun persoonlijke bezittingen bij zich houden. Het is verboden de vestiaire te gebruiken.

 • De lokalen moeten regelmatig schoongemaakt worden (bij voorkeur na elk gebed). Alle oppervlakken die de gelovigen aangeraakt kunnen hebben moeten voor en na het gebed schoongemaakt worden: klinken, deuren, stoelen, hellingen, lichtknopjes, kranen, spoelknoppen van het toilet, toiletdeksels en andere vaak aangeraakte oppervlakken. 

 • Er moet voor gezorgd worden dat de imam niet plaats neemt aan de ingang om de gelovigen te begroeten of van hen afscheid te nemen.

 • Verwijderen van boeken, gebedskralen en alle andere voorwerpen die mogelijk door de gelovigen aangeraakt kunnen worden
 • Regelmatig schoonmaken van de lokalen
 • Aanplakken van de richtlijnen in de moskee
 • De collecte wordt ingezameld zonder schalen of mandjes door te geven. In plaats hiervan, worden één of twee verzamelpunten overeengekomen, aangeduid en gemonitord. In de mededelingen van de imam en tijdens de dienst worden online donaties aangemoedigd
 • Erover waken dat de gelovigen de regels volgen

In open lucht 

 • Er moet een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van maximum 8 personen (of meer indien de personen tot hetzelfde huishouden behoren) gegarandeerd worden zolang de gelovigen in de moskee aanwezig zijn, ook tijdens het gebed.
 • Aan het onthaal en op verschillende andere plaatsen desinfectiemiddelen voor de handen voorzien
 • Mogelijkheid om een beschutting/een tent te installeren zonder afsluitingen aan de zijkant voor het publiek en ook voor de bedienaar van de eredienst
 • Erover waken dat de gelovigen de regels volgen
 • De stewards zien erop toe dat de limiet van 200 personen (buiten) gerespecteerd wordt.
 • De gelovigen moeten hun persoonlijke bezittingen bij zich houden. Het is verboden de vestiaire te gebruiken.
 • Verwijderen van boeken, gebedskralen en alle andere voorwerpen die mogelijk door de gelovigen aangeraakt kunnen worden
 • De collecte wordt ingezameld zonder schalen of mandjes door te geven. In plaats hiervan, worden één of twee verzamelpunten overeengekomen, aangeduid en gemonitord. In de mededelingen van de imam en tijdens de dienst worden online donaties aangemoedigd
 • Mogelijkheid tot inschrijving/reservatie van de gelovigen op voorhand
 • De bedienaar van de eredienst (imam) beslist om al dan niet een masker te dragen tijdens de eredienst
 • Alle aanwezige personen worden op een zichtbare manier tijdig geïnformeerd over de geldende veiligheidsmaatregelen; vrijwilligers en stewards krijgen een gepaste opleiding
 • Er wordt aangeraden om een beroep te doen op stewards. Deze controleren onder andere de beperking op het aantal aanwezige personen en of de gezondheidsmaatregelen worden nageleefd. Ze moeten ook de vereiste instructies geven. Ze moeten duidelijk herkenbaar zijn en staan onder de supervisie van de corona-verantwoordelijke
 • De bedienaar van de eredienst (imam) en de stewards waken erover dat de aanwezige personen de gezondheidsregels naleven
 • De bedienaar van de eredienst (imam) herinnert eraan dat het mengen van generaties bepaalde risico’s oplevert
 • Aanstellen van een “Corona-verantwoordelijke”. Deze waakt erover dat de activiteiten verlopen in overeenstemming met de preventiemaatregelen tegen Covid 

Beperkingen en verboden

 • Het is verboden om elkaar te begroeten met een handdruk of elkaar te kussen
 • Het is verboden om samen te komen in en buiten de moskee
 • Het is absoluut verboden om te eten in de moskee en in de ruimte die is voorzien voor het gebed in de openlucht. Water drinken mag maar mits brengen van een eigen waterfles
 • Wie deze voorschriften niet naleeft, zal de moskee moeten verlaten
 • Aan ouderen met een risico, zieke, kwetsbare mensen of mensen met een chronische ziekte wordt gevraagd niet naar de moskee te komen
 • Alle activiteiten in de moskee buiten de vijf dagelijkse gebeden en religieuze ceremonies blijven opgeschort
 • Als de “corona-verantwoordelijke”, de bedienaar van de eredienst of de conciërge/intendant vaststellen dat bepaalde praktijken ingaan tegen de geldende gezondheidsmaatregelen, moeten ze eisen dat dit onmiddellijk wordt rechtgezet.
  Als de betrokken persoon weigert om daaraan gevolg te geven, moet hem worden gevraagd om de activiteit te verlaten. Als die ook dat weigert, moet de politie verwittigd worden

Begrafenissen

Wat begrafenissen betreft, mogen vanaf 27 juni 2021 maximaal 200 personen binnen en 400 buiten (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld) een begrafenis bijwonen in de ruimten van de daartoe bestemde gebouwen en op begraafplaatsen, overeenkomstig het op zaterdag 6 maart 2021 uitgevaardigde ministerieel besluit. Tijdens deze activiteiten moeten de volgende minimumvoorschriften in acht worden genomen:

 1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
 9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief