Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

30 november 2017

PERSBERICHT

EU Advocaat-Generaal kritisch voor slachtverbod –
Voltallige Moslimgemeenschap gaat door met strijd tegen algemeen verbod op onverdoofd ritueel slachten

Persbericht 30 november 2017

Moslimgemeenschap stapt naar het Grondwettelijk hof tegen het verbod op onverdoofd slachten

Het Executief van de Moslims van België, de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België en de gezamenlijke religieuze overheden van de Belgische Moslimgemeenschap stappen vandaag naar het Grondwettelijk Hof om het algemeen verbod op ritueel slachten aan te vechten. Dit verbod werd recent in Wallonië en Vlaanderen uitgevaardigd, en wordt thans ook behandeld in het Brussels parlement.

Het verbod houdt een directe aanslag in op één van de meest essentiële voedselvoorschriften van het Islamitische geloof, de vereiste dat dieren ritueel (halal) moeten worden geslacht. Ook legt het verbod een hypotheek op één van de belangrijkste religieuze feesten van de Islamitische gemeenschap, het jaarlijkse Offerfeest.

Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie kritisch over slachtverbod

De Moslimgemeenschap weet zich in haar beroep tegen het algemeen verbod gesteund door de opinie van de Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie die vandaag werd vrijgegeven.

Uit de op dit punt zeer uitgebreide en goed onderbouwde opinie van de Advocaat-Generaal, blijkt dat een algemeen verbod op ritueel slachten problematisch is vanuit het oogpunt van de godsdienstvrijheid.

Volgens de Advocaat-Generaal streeft de Europese Unie naar een juist evenwicht tussen de vrijheid van godsdienst en de rechtmatige doelstellingen van algemeen belang, namelijk de bescherming van de volksgezondheid, de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Dat evenwicht wordt net gevonden door een uitzondering te maken op het verbod op onverdoofd slachten voor religieuze riten, mits het slachten plaatsvindt in een erkend slachthuis. Die uitzondering is uitdrukkelijk voorzien in de Europese wetgeving.

Ritueel onverdoofd slachten valt onder de godsdienstvrijheid

De Advocaat-Generaal is dan ook van oordeel dat het onverdoofd slachten ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest een religieus voorschrift is dat onder de bescherming van de vrijheid van godsdienst valt. Hij sluit zich aan bij het standpunt van de moslimgemeenschap dat het ritueel slachten tijdens het islamitische Offerfeest een „religieuze rite” is die beschermd is door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Niet mengen in religieuze kwesties

De Advocaat-Generaal maakt voorts duidelijk dat de overheid zich niet mag mengen in religieuze kwesties. Sommigen hebben aangevoerd dat het onverdoofd slachten niet noodzakelijk hoefde te worden opgevat als een onaantastbare verplichting van het islamitische geloof. Zo heeft GAIA er, aldus de Advocaat-Generaal, op gewezen dat bepaalde vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap van mening zijn dat elektronarcose of elk ander soortgelijk verdovingsprocedé vóór het slachten dat geen gevolgen heeft voor de vitale functies van het dier, in overeenstemming is met de islamitische

geloofsvoorschriften. In dezelfde zin is opgemerkt dat een aantal moslimlanden vlees met halallabel afkomstig van onder verdoving geslachte dieren invoeren en produceren. Er is ook gewezen op een stijgende tendens, met name bij de jongste praktiserende moslims, dat het slachten van een dier tijdens dat feest kan worden vervangen door een gift.

De Advocaat-Generaal is echter van oordeel dat het niet aan de rechter is om een uitspraak te doen over de vraag of de islamitische godsdienst werkelijk verbiedt om de dieren te verdoven. De overheid kan enkel nota nemen van het feit dat bij de meerderheid van de moslims in België ter zake een consensus lijkt te bestaan, die is uitgedrukt door de Raad der Theologen binnen het Executief van de Moslims van die staat, volgens welke het ritueel slachten zonder verdoving moet worden verricht.

Niet stigmatiseren en geen dubbele moraal

In niet mis te verstane bewoordingen waarschuwt de Advocaat tegen het stigmatiseren van religieuze minderheden en de dubbele moraal bij sommige voorstanders van een absoluut verbod op onverdoofd slachten.

We citeren de Advocaat-Generaal letterlijk:

Tijdens de procedure is – dikwijls met vaste overtuiging en op besliste toon – verklaard dat het slachten van een niet-verdoofd dier voor dat dier onmiskenbaar meer pijn en lijden meebrengt. (…) Ik meen echter dat de vanuit theoretisch oogpunt zeer begrijpelijke instemming met die premisse niet mag leiden tot het oordeel dat de religieuze gemeenschappen die het onverdoofd slachten van dieren aanbevelen, geen rekening houden met het dierenwelzijn door vast te houden aan archaïsche, barbaarse praktijken die moeilijk in overeenstemming kunnen worden gebracht met de in moderne democratische maatschappijen erkende beginselen. (…)

[Op] de achtergrond van de specifieke kwestie van het ritueel slachten [verschijnt] zeer snel het historisch hoge risico van stigmatisering, dat niet mag worden aangewakkerd.

Het is geenszins uitgesloten dat een onverdoofde slachting die onder goede omstandigheden is uitgevoerd, minder pijnlijk kan zijn voor dieren dan een slachting met voorafgaande verdoving die onder omstandigheden wordt uitgevoerd, waarin om duidelijke rendabiliteitsredenen en gelet op de sterke industrialisering in de sector van de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, de stress en het lijden van de dieren bij het doden worden verergerd”.

Positie Advocaat-Generaal over de tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest

Volgens de Advocaat-Generaal is de algemene verplichting om gebruik te maken van erkende slachthuizen voor het onverdoofd slachten van dieren op zich echter geen schending van de godsdienstvrijheid. De verplichting om gebruik te maken van erkende slachthuizen, in de bijzondere context van het islamitische Offerfeest, kan worden gerechtvaardigd door de noodzaak het dierenwelzijn te beschermen. De Vlaamse Overheid kon volgens de Advocaat-Generaal dus beslissen om het slachten op tijdelijke slachtvloeren niet meer toe te staan.

De Moslimgemeenschap vertrouwt er evenwel op dat het Hof van Justitie op dit punt de Advocaat-Generaal niet zal volgen. Bezwaarlijk kan worden verwacht dat de Moslimgemeenschap permanente slachthuizen moet bouwen om één maal per jaar het Offerfeest te vieren. Een fundamentele vrijheid wordt immers illusoir indien ze moet worden afgekocht.

- - -

Einde persbericht

Executief van de Moslims van België

Dhr. Salah Echallaoui – voorzitter : 0484 790 222

Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België

Coşkun Beyazgül – woordvoerder (FR) : 0499 279 035
Tahar Chahbi – woordvoerder (NL) : 0479 546 023

Voor juridische info: Mr. Joos Roets : 0479 069 717

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief