Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Om aanspraak te maken op een erkende imam dient het comité van de I.G. een volledig administratief dossier op te stellen en in te dienen bij het EMB. Op basis hiervan zal het EMB, na beraadslaging met de Raad der Theologen, de kandidatuur van deze bedienaar van de islamitische eredienst voorleggen aan de FOD Justitie.

De beoordeling van de religieuze competenties van de bedienaar van de islamitische eredienst gebeurt door de Raad der Theologen. Deze Raad gaat na of de imam in staat is om zijn religieuze functie uit te oefenen. Bij een ongunstig advies – dat gemotiveerd moet zijn – van de Raad kan de aanstelling niet gebeuren.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief