Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Vlaams Gewest (VG):

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen stelt de criteria vast voor de erkening van plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen. Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en van 14 februari 2014. De omzendbrief BA 2006/04 geeft toelichting bij de procedure en de criteria voor erkenningen van plaatselijke geloofsgemeenschappen.

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het eredienstendecreet van 7 mei 2004. Dit decreet werd gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. DIt decreet regelt de werking van de besturen van de eredienst en de centrale besturen van de eredienst. Het bevat ook de regels voor de verplichtingen van de gemeenten en provincies ten opzichte van die besturen en voor de onderlinge relaties.

De omzendbrief BA 2005/02 geeft toelichting bij de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, georganiseerd op provinciaal niveau.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 over het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst bevat de regels voor de boekhouding en financiële rapportering van de besturen van de eredienst. Bij besluit van 14 december 2012 werden een aantal wijzigingen aangebracht aan deze regels. De omzendbrief BB 2013/01 over de boekhouding van de besturen van de eredienst vervangt de vroegere omzendbrieven BB 2007/01 en BB 2008/06. Het geeft toelichting bij de regels die gelden voor de boekhouding en de financiële rapportering van de besturen van de eredienst.

En dan is er ook het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. Het besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen van de eredienst vervangt het model voor de staat van het vermogen van de besturen van de eredienst en laat toe om lijnen die niet nuttig zijn voor een bepaald bestuur weg te laten in de officiële rapporten.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG):

Een verklarende nota voor de beheerders van moskeeën in het BHG werd opgesteld door het CIFoP en het ministerie van het BHG, op vraag van de minister-president van het BHG, met vermelding van alle elementen die van belang zijn voor hun omkadering.

De wettelijke bepalingen in verband met de erkenningsaanvragen worden gedetailleerd in het Arrest van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 februari 2007 met betrekking tot de erkenningsaanvragen voor de islamitische gemeenschappen en de machtiging tot oprichting van de islamitische comités.

De organisatie van het Beheerscomité wordt gepreciseerd door de Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 juni 2006 betreffende de organisatie en de werking van de islamitische eredienst. 1,2

Het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2008 tot vaststelling van de modellen van begrotingen en rekeningen te gebruiken door de islamitische comités en houdende regeling van de boekhouding van de islamitische gemeenschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt, in bijlage, modellen voor begrotingen en rekeningen voor.

1 : Die is gewijzigd door de Ordonnantie van 21 maart 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 29 juni 2006 betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst.

2 : De lottrekkingen voorzien bij de gedeeltelijke vernieuwing van een comité worden gedetailleerd in het Besluit van 31 mei 2007 houdende regeling van de lottrekkingen voorzien bij de gedeeltelijke vernieuwing van een islamitisch comité en bij de staking van stemmen na een nieuwe stemming.

 

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief