Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

De islamitische eredienst is erkend door de Belgische Staat. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan dus moskeeën erkennen – meer bepaald ‘lokale islamitische gemeenschappen’ – op voorstel van het Executief van de Moslims van België (EMB).

De voordelen voor de erkende islamitische gemeenschap

 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt financieel bij: ze zuiveren het exploitatietekort aan;
 • ze wordt een openbare instelling met rechten (fiscale voordelen) en plichten (voogdij, openbare aanbestedingen, …);
 • de islamitische gemeenschap kan gebruikmaken van een door FOD Justitie bezoldigde imam.

De dienst “Moskeeën” van het EMB staat als volgt in voor het administratief beheer van het erkenningsdossier:

 • voorbereiding van de erkenningsaanvraag bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • advisering en uitoefening van het boekhoudkundig toezicht op de budgetten en jaarrekeningen;
 • toezicht op het administratief beheer van de erkende lokale islamitische gemeenschappen, overeenkomstig de vigerende wetgeving.

 

II.    Procedure

a.    Erkenningsdossier

De vzw die de moskee beheert, dient een erkenningsdossier in bij het EMB.

Het dossier moet de volgende documenten bevatten: 

 • Een brief gericht aan de minister, waarin de erkenningsaanvraag wordt geformuleerd. Deze brief vermeldt de identiteit van de culturele en/of administratieve verantwoordelijke(n) van de moskee in kwestie evenals de datum vanaf wanneer er culturele activiteiten plaatsvinden;
 • Een kopie van de statuten met vermelding van de bestuurders en een kopie van het ledenregister;
 • Een kopie van het register van de gelovigen (minstens 200 gelovigen) goedgekeurd door het EMB;
 • Een conformiteitsattest van de moskee met de veiligheidsnormen op het vlak van brandveiligheid, uitgereikt door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;
 • Een beschrijving van de financiële toestand van de moskee op 1 januari van het jaar waarin het aanvraagdossier wordt overgemaakt aan het EMB;
 • Een machtigingsaanvraag voor de oprichting van een islamitisch comité.

b.    Onderzoek van de aanvraag

Na ontvangst van het dossier vraagt de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het advies op van de gemeente en de FOD Justitie.
Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, spreekt de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich uit bij een Ministerieel Besluit. Wanneer een islamitische gemeenschap wordt erkend, geeft het Gewest de toelating om een islamitisch comité op te richten via verkiezing, georganiseerd door het EMB binnen zes maanden na de publicatie van het Besluit.
De definitieve beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt meegedeeld aan de moskee in kwestie en tegelijk aan het EMB, per gewone brief.

 

III.    Gevolgen van de erkenning

a.    Verkiezing van het Beheerscomité

De erkenning impliceert de oprichting van een Beheerscomité. De eerste verkiezingen worden in samenwerking met het EMB georganiseerd. Zij vinden ten vroegste binnen drie maanden na de erkenning en ten laatste binnen zes maanden plaats.

Het Beheerscomité is samengesteld uit 5 effectieve leden en 5 plaatsvervangers. Na afloop van het verkiezingsproces komen de effectieve leden samen om een huishoudelijk reglement goed te keuren, en vervolgens om onder hen een Bureau te kiezen, dat is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het Beheerscomité wordt gekozen voor een periode van 3 jaar en deze termijn kan worden verlengd via verkiezingen.

b.    Rol van het Beheercomité

De prerogatieven van het Beheerscomité zijn strikt beperkt tot de temporaliën van de eredienst. Zijn opdracht bestaat er dus in om de beoefening van de eredienst in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken.

Daarvoor stelt het Beheerscomité een voorlopige begroting op (uitgaven voor water, gas en elektriciteit, materiaal voor de abluties, onderhoud van de moskee,…) en het ziet erop toe dat de uitgaven getrouw en volledig worden gerechtvaardigd door eenmaal per jaar zijn rekeningen voor te leggen aan de bevoegde overheden.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief