Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

De bezoldigde islamconsulenten worden aangeworven door het Executief van de Moslims van België, waarmee ze een sui generis werkrelatie hebben, terwijl ze rechtstreeks bezoldigd worden door de Staat.

Het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet-confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddeschalen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 april 2016, voorziet de toekenning van 26 functies van islamconsulenten en 1 hoofd-islamconsulent.

De functie van hoofd-islamconsulent wordt deeltijds door een Franstalig en deeltijds door een Nederlandstalig persoon uitgeoefend.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief